ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11.005 (477)
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств / Захарчук О.В., Михайлов М.Г. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 25

Метою статті є узагальнення та розробка основних показників аналізу економічної ефективності використання матеріально-технічної бази аграрних підприємств у контексті розбудови науково-методичного базису їх формування й ефективного використання. Опрацьовано теоретичні та методичні засади, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення й оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріальними ресурсами. Досліджено основи методології аналізу економічної ефективності використання та відтворення матеріально-технічної бази, яка передбачає визначення й розробку показників, коефіцієнтів, динамічних рядів; збір інформації та створення бази даних; аналіз і оцінку наявного стану, структури й потреби в основних засобах для комплексної оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств; виявлення резервів збільшення обсягів виробництва продукції, нарощування виробничих потужностей, підвищення рівня їх дохідності та рентабельності. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: основні засоби, матеріально-технічна база, матеріально-технічне забезпечення, економічна ефективність, фондовіддача, фондоємність, фондозабезпеченість

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Аналіз методології визначення вартості підприємства в межах дохідного підходу / В.Г. Андрійчук, Р.В. Андрійчук // Економіка АПК. - 2012. - № 9. - С. 40-47.
 2. Гинзбург Я.М. Совершенствование методов определения эффективности капитальных вложений и основных фондов / Я.М. Гинзбург // Экономика сельского хозяйства. - 1981. - № 1. - С. 50-54
 3. Голованов О.М. Ефективність використання основних виробничих фондів колгоспів / О.М. Голованов. - К.: Урожай, 1975. - С. 89-90.
 4. Захарчук О.В. Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ ; за ред. М.І. Кісіля, О.В. Захарчука та М.М. Кропивка. - К.: ТОВ «Алефа», 2011. - 217 с.
 5. Захарчук О.В. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України : посіб. / [Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Вишневецька О.В. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.В. Захарчука. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 144 с.
 6. Захарчук О.В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О.В. Захарчук // Економіка АПК. - 2014. - № 7.- С. 92-99.
 7. Маркс К. Сочинения: в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Госполитиздат, 1960. - Т. 23: Процесс обращения капитала. - 908 с.
 8. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наук. доп. ; за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011.-342 с.
 9. Організація праці у тваринництві : підруч. ; за ред. П.П. Пасічника. - К.: Урожай, 1967. - 116 с.
 10. Основні засоби сільськогосподарського призначення: потреба та забезпеченість / [Л. І. Васильок, М. І. Герун, Г. М. Підлісецький та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. - 98 с.
 11. Покиньчереда А.П. Экономико-статистическое изучение производственных фондов колхозов и совхозов / А.П. Покиньчереда. - М.: Статистика, 1972.
 12. Саблук П.Т. Економічний інтерес у розвитку аграрного виробництва : монографія / П.Т. Саблук. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. - 356 с.
 13. Сергеев С.С. Воспроизводство и эффективность основных фондов в сельском хозяйстве / С. С. Сергеев. - М.: Колос, 1982. - С. 79-84.
Читати статтю: e_apk_2017_2_5.pdf