ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 347.156:711.13
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 33

Стаття присвячена аналізу гендерних проблем як актуального питання сьогодення, що є одним з основних у забезпеченні розвитку суспільного життя і знаходиться в самому фокусі його економічного та соціального зростання. Різнобічні вивчення наукою і суспільством даного напряму досліджень підводять до теорії запровадження гендерного підходу, що означає забезпечення рівноправного, стійкого та розумного людського розвитку, створення умов для самореалізації особистості. Як новизна в дослідженні доведено, що тільки інтегрований підхід до розвитку сільських територій зі всіма позитивними зрушеннями в аграрному секторі дасть можливість забезпечити економічне зростання країни, призупинити поширення бідності, нерівності й безробіття. Соціально-економічні умови сьогодення не дають змогу реалізуватися людині в повну силу її здібностей, основний тягар такого життя несе жінка. Вона працює в сільськогосподарському підприємстві, основний працівник в особистому господарстві, доглядає дітей, батьків, вона - жінка, дружина, мати. З таких основних частин складається сукупність суспільно необхідної зайнятості сільської жінки. Доведено що з подальшим розвитком суспільства докорінно змінюватимуться і складові цього розвитку. Дзеркальним відображенням життя завжди буде участь сільської жінки у суспільному виробництві, адже це основний критерій, який визначає економічний рівень життя всього суспільства. Табл.: 4. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: гендерна рівність, суспільна праця, сільські території, гендерний підхід, сільська жінка, заробітна плата, особисте господарство, безробіття

Список використаних джерел

  1. Якуба К.І. Жінки в трудовому потенціалі села / К.І. Якуба. - К. : Аграрна наука, 1998. - С. 209.
  2. Купалова Г.І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України (теоретичні та прикладні проблеми) / Г. І. Купалова. - К. : Інститут аграрної економіки, 1995.
  3. Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика / О.П. Славкова. - Суми : РВВ Сумського нац. аграр. ун-ту, 2010. - С. 330.
  4. Новіков Г. Гендер і бідність // Зайнятість та ринок праці / Г. Новіков. 2002. - Вип. 16. - С. 73-81.
  5. Завалевська В.О. Гендерна політика: проблеми та напрями їх вирішення / В.О. Залевська. - К. : Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ old_jrn/Soc_Gum/Pav/2012_22/22-02.pdf
  6. Жіночі організації в Україні: довідник / Упорядник О. І. Сидоренко. - К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. - 376 с.; сторінки в Інтернеті наукових центрів; архів Одеського наукового центру жіночих досліджень.
  7. Програма та методичні рекомендації до курсу „Гендерні проблеми сталого розвитку України” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gender.org.ua/wedukr/matersals/lolanova.html
  8. Кривий В. Д. Животоки. : Публіцистика / В.Д. Кривий. - Чернівці : Місто, 2006. - 372 с.
Читати статтю: e_apk_2017_2_6.pdf