ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.131.52
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Оцінка ефективності інституту агроінновацій: методичний аспект / Гончаренко О.В., Дідур К.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 39

Метою статті є аналіз існуючих методичних підходів до оцінки інституціональної ефективності агроінновацій та обґрунтування авторського підходу до інтегральної оцінки ефективності інституту агроінновацій. Теоретико-методологічною основою дослідження є інституціонально-еволюційний підхід до вивчення проблем регулювання розвитку інновацій в агропромисловому виробництві. Для ідентифікації складових і визначення функціонального призначення інституту агроінновацій використано структурно-функціональний аналіз. Розглянуто інституціональні засади оцінки ефективності агроінновацій. Встановлено, що інституціональна ефективність агроінновацій детермінується стабілізуючими, адаптаційними та регулюючими характеристиками. Обгрунтовано методичний підхід до інтегральної оцінки ефективності дії інституту агроінновацій, який передбачає визначення сукупного стабілізуючого, адаптаційного, регулюючого функціонального впливу інституту на розвиток інновацій в агропромисловому виробництві. Як елемент новизни в результаті моделювання інтегральної оцінки ефективності дії інституту агроінновацій отримане середнє значення показника інституціональної ефективності агроінновацій. Теоретичні положення більш поглиблено висвітлюють практику інституціонального регулювання інноваційного розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. Табл.: 5. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інститут, ефективність, оцінка

Список використаних джерел

 1. Голубев А.А. Парадоксы развития аграрной экономики России [Текст] // Вопросы экономики. - 2012. - № 1. - С.115-126.
 2. Дацій О.І. Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України [Текст] / О.І. Дацій // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. - 2011. - № 1. - С.65-76.
 3. Дементьєв В.В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз [Текст ] / В.В. Дементьєв, В.П. Вишневський // Економічна теорія. - 2011. - № 3. - С.5-20.
 4. Исламутдинов В.Ф. Методика оценки эффективности институтов инновационной среды [Текст] / В.Ф. Исламутдинов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 6. - С. 3-11.
 5. Малік М.Й. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері [Текст ]/ М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С.86-92.
 6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [Текст] / Д. Норт ; [пер. с англ. А. Н. Нестеренко] ; под. ред. Б. З. Мильнера. - М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. - 180 с.
 7. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т.Саблук, О.Г.Шпикуляк, Л.І. Курило та ін. - К. : ННЦ ІАЕ, 2010. - 706 с.
 8. Тивончук С.О. Організаційно-економічний механізм активації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення) [Текст ] / С.О. Тивончук, Я.О. Тивончук // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - C. 98-105.
 9. Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України [Текст]/ Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. - 2012. - № 1. - С. 87-100.
 10. Ширяев И. М. Типологизация подходов к определению эффективности экономических институтов [Текст] / И. М. Ширяев // Журнал институциональных исследований. - 2014. - Т. 6. - № 2. - С. 91-109.
 11. Шпикуляк О.Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності [Текст] / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 109-116.
 12. Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект [Текст] / О. Шубравська // Економіка України. - 2012. - № 1. - С. 27-35.
 13. Янсен Ф. Эпоха инноваций [Текст] / Ф. Янсен ; [пер. с англ.]. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 308 с.
 14. Vasylieva N. Cluster models of households’ agrarian production development / N. Vasylieva // Economic Annals-XXI. - 2016. - № 3-4(2). - P. 13-16.
Читати статтю: e_apk_2017_2_7.pdf