ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.123: 631.11
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Економіко-математичне забезпеченння інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами / Павлик В.П. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 45

Мета статті - економіко-математичне забезпечення інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами на основі інформаційно-аналітичної моделі їх розвитку для узгодження показників виробництва, ринку, інформації - інновації та підприємства. Дослідження ґрунтується на припущенні, що систему автоматизованого управління сільськогосподарським підприємством можливо описати математичною системою рівнянь, в якій такі елементи, як виробництво, ринок, інформація про затрати праці залежать від певного підприємства - ціни реалізованої ним продукції. Розроблена інформаційно-аналітична модель інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами являє собою математичну систему рівнянь, в якій розкривається взаємозв’язок виробництва, ринку, інформації про затрати праці й підприємства. Наукову новизну становить інформаційно-аналітична модель інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами, яка дає змогу за допомогою обчислених коефіцієнтів регулювати економічний стан їхнього розвитку. Запропоноване економіко-математичне забезпечення інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами на основі інформаційно-аналітичної моделі їхнього розвитку дає змогу встановлювати числові значення показників виробництва, ринку, інформації - інновації через реалізовану підприємством продукцію - його дохід. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: система управління, сільськогосподарські підприємства, виробництво, ринок, інформація, інновація, модель розвитку, продукція

Список використаних джерел

 1. Метод Крамера для СЛАР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yukhym.com/uk/sistemi-linijnikh-rivnyan/sistemi-linijnikh-rivnyan-metod-kramera.html
 2. Никитюк О. А. Комплексна система управління якістю сільськогосподарської продукції [Текст] : моногр. / О. А. Никитюк ; за наук. ред. акад. НААН О. І. Фурдичка ; НААН, Ін-т агроекології. - К. : Київський університет, 2010. - 320 с.
 3. Новаківський І. І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства [Текст] : моногр. / І. І. Новаківський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 314 с.
 4. Павлик В.П. Методи управління сільськогосподарським підприємством : моногр. / В.П. Павлик - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 156 с.
 5. Павлик В.П. Система автоматизованого управління сільськогосподарським виробництвом / В.П. Павлик // Економіка АПК. - 2005. - № 12. - С. 37 - 42.
 6. Прокопенко Т. О. Інформаційні технології управління організаційно-технологічними системами [Текст] : моногр. / Т. О. Прокопенко, А. П. Ладанюк. - Черкаси : Вертикаль, 2015. - 224 с.
 7. Риггс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль. Сокращ. пер. с англ.; общ. ред. и послесловие А.И. Анчишкина. - М. : Прогресс, 1972. - 344 с.
 8. Яневич М. М. Система інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління підприємств [Текст] : автореф. дис.. канд. екон. наук : 08.00.04 / М.М. Яневич; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
 9. Cooper R. The design of cost management systems [Text] : text and cases / R. Cooper, R. S. Kaplan. - 2. ed. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice-Hall, 1999. - XII. - 536 p.
 10. Laudon K. C. Essentials of management information systems: organization and technology [Text] / Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon. - 2nd ed. - Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, 1997. - XXXVII. - 564 p.
 11. Modern Agriculture Management Donald D. Osburn, Kenneth C.Schneeberger. The University of Missouri. Reston Publishing Company, Inc. A Prentice-Hall Company Reston, Virginia 1978. - 370 p.
 12. Notes and Problems in Microeconomic Theory / Samuel Bowles, David Kendrick in collaboration with Lance Taylor, Marc Roberts. Harvard University Cambridge, Massachusetts. MARKHAM PUBLISHING COMPANY, Chicago. 1971. - 200 p.
 13. O’Brien J. A. Management information systems.Managing information technology in the networked enterprise [Text] / James A. O’Brien. - 3rd ed. - Boston, Massachusetts [etc.] : Irwin McGraw-Hill, 1996. - XXXI. - 624 p.
 14. Oz E.Management information systems [Text] / E. Oz. - 3. ed. - Boston, Massachusetts : Course Technology, Thomson Learning, 2002. - XXXI. - 752 p.
Читати статтю: e_apk_2017_2_8.pdf