ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:634.8
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу / Топов А.Г. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 49

Метою статті є дослідження сучасного стану та проблем інноваційної діяльності підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу, а також визначення пріоритетних заходів державної підтримки, які направлені на подолання перешкод для підвищення інноваційної активності виноробних і виноградарських підприємств. У процесі дослідження використані методи: діалектичний, порівняння, абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний та економіко-математичні. Як елементи новизни досліджено динаміку впровадження нових технологічних процесів й інноваційної продукції у виноробних підприємствах в умовах євроінтеграційних процесів. Визначено перелік основних проблем і перешкод, що стримують підвищення інноваційної активності серед підприємств досліджуваного підкомплексу. Запропоновано ряд пріоритетних заходів державної підтримки, направлених на підвищення інноваційної активності у виноградарсько-виноробному підкомплексі. Табл.: 2. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: інновації, виноградарство, виноробство, державна підтримка, підкомплекс

Список використаних джерел

 1. Авидзба А.М. Состояние мирового виноградарства и перспективы направления развития науки и техники этой отросли / А.М. Авидзба, Н.М. Павленко // Труды научного центра виноградарства и виноделия ИВиВ «Магарач». - Ялта, 2001. - Т. 3. - С. 5-6.
 2. Білоус І.В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок: препринт / І.В. Білоус. - Одеса: ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2014. - 24 с.
 3. Герус Л.В. Практичні результати селекційної програми «Стійкість плюс якість» / Л. В. Герус, І. А. Ковальова, О.В. Салій та ін. // Виноградарство і виноробство: міжв. тем. наук. зб. - Одеса:ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2014. - Вип. 51. - С. 61-66.
 4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2014. - 516 с.
 6. Луканин А.С. Проблемы украинского виноделия [Электронный ресурс] / А.С. Луканин. - Режим доступа:http://www.quercus.com.ua/publikacii/2.pdf.
 7. Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2014. - № 12. - С. 5-11.
 8. Egorov E.S. Program of innovative development of foreign countries: experience and achievements / E.S. Egorov // [Electronic resource]. - Mode of access: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/Є.-С.-Єгоров.pdf.
 9. Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke and Joel West, eds., Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press (2006). - [Online], available at: http://www.emotools.com/static/upload/files/Openinnovationparadigm.pdf.
 10. Innovation activity in the agricultural sector: institutional aspect, monograph / [Sabluk P.T., Shpykulyak O.G., Kurylo L.I. and others]. - K.: NSC IAE, 2010. - 706 p.
 11. Research and innovation activity in Ukraine: Statistical yearbook. - K.: State Statistics Service of Ukraine. - 2014. - 314 p.
 12. The Bloomberg Innovation Index [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries.
 13. Varnaliy Z. Problems of support of innovation activity of small businesses [electronic resource] / Z. Varnaliy // Mode of access: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor43/in- dex.html.
Читати статтю: e_apk_2017_2_9.pdf