ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.016:330.837
Аграрна політика і реформування

Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій / Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 5

Мета статті - удосконалення теоретико-методологічних основ розвитку аграрного підприємництва з урахуванням аспекту інституціональних трансформацій середовища функціонування підприємницьких структур. Методичну основу дослідження становить еволюційний підхід до визначення засад функціонування аграрних підприємств і методологія інституціоналізму. У методичну конструкцію визначення сутності та змістовних характеристик аграрного підприємництва органічно вбудовано інституціональну концепцію пізнання господарського порядку, яка дозволяє означити еволюційний конструкт становлення підприємств. У процесі реалізації «дорожньої карти» досягнення дослідницької мети систематизовано й доповнено концепції розуміння категорійного апарату означення змісту підприємницького процесу та засад інституціоналізації підприємництва в інституційну систему економіки, ринку, аграрної галузі. Визначено структуру інституційної системи підприємництва в контексті еволюції даного поняття, а також означено інституційні засади підприємницьких взаємодій в умовах конкурентного ринку щодо інституційної безпеки, інституційних пасток, інституційних змін середовища господарювання. Практична значущість - наведено кількісні характеристики аграрних підприємницьких структур у динаміці оцінок зміни інституційного середовища їх функціонування, а також формування ефективності суб’єктів агрогосподарювання різних організаційно-правових форм. Окреслено авторське бачення проблем інституціоналізації аграрних підприємств в ринкову систему господарювання України. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: аграрне підприємництво, інституції, організаційно-правові форми підприємництва, ринкові відносини, трансформаційні процеси в аграрній економіці

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2013. - №1. - С. 3 - 15.
 2. Балакірєва О.М. Розвиток підприємництва в Україні: інституційне середовище та громадська думка населення / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка і прогнозування. - 2015. - № 2. - C. 7-24.
 3. Бергман Х. Разделение труда и специализация в сельском хозяйстве ; пер. с нем. Ю.И. Тимофеева и О.Г. Тропова, под ред. и с предисловием А.И. Королькова. - М. : «Прогресс», 1969. - 296 с.
 4. Варналій З.С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З.С. Варналій. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання-Прес, 2006. - 350 с.
 5. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии ; пер. с нем. Л.Г. Илонина / М. Вебер // Экономическая социология. - 2016. - № 5. - Т. 17. - С. 13-28.
 6. Гребенюк В.В. Про необхідність розвитку малого підприємництва як особливого сектору економіки України / В.В. Гребенюк // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: nuwm.rv.ua/metods/asp/v39ek.html.
 7. Губені Ю.Е. Підприємництво / Ю.Е. Губені. - Львів: НВФ «Українські технології», 2012. - 592 с. - С. 13.
 8. Дементьєв В.В. Що ми досліджуємо, коли досліджуємо інститути? [Текст] / В.В. Дементьєв //Економічна теорія. - 2009. - № 3. - С. 75-92.
 9. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (методологічний аспект) : моногр. / С.А. Єрохін. - К. : Світ знань, 2002. - 250 с.
 10. Збарський В.К. Економіка підприємства / В.К. Збарський. - К. : КиМУ, 2015. - 316 с.
 11. Іващук Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави / Ю. Іващук // Економічна теорія. - 2016. - № 3. - С. 69-80.
 12. Кредісов В.А. Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою : моногр. / В.А. Кредісов. - К. : Знання України, 2003. - 328 с.
 13. Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади :моногр. / Ю.М. Лопатинський. - Чернівці : Рута, 2006. - 344 с.
 14. Лупенко Ю.О. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та інші]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 430 с.
 15. Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2012. - №11. - С. 10-14.
 16. Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади системних трансформацій в національній економіці / А.Г. Мазур // Економіка АПК. - 2012. - №5. - С. 158-165.
 17. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік,О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 169-177.
 18. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / М.Й. Малік,О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан// Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 86-93.
 19. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 3-18.
 20. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів ; за ред. Тома Дж. Палмера. - К. : Основи, 2014. - 128 с.
 21. Пасхавер Б.Й. Концентрація та ефективність сільського господарства / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 16-23.
 22. Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов [Текст] / В.М. Полтерович // Экономическая наука современной России. - 2001. - № 3. - C. 24-50.
 23. Прутська О.О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці / О.О. Прутська. - К. : Логос, 2003. - 256 с.
 24. Роджерс Еверетт М. Дифузія інновацій ; пер. з англ. Василя Старка / Е. Роджерс. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. - 592 с.
 25. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Гадзало Я.М., Лупенко Ю.О., Пугачов М.І. та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 546 с.
 26. Саблук П.Т. Особливості аграрної реформи в Україні / П.Т. Саблук. - К. : ЗАТ “Нічлава”, 1997. - 304 с.
 27. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку : моногр. / О.Г. Шпикуляк - К. : ННЦ «ІАЕ» УААН, 2009. - 480 с.
 28. Шпикуляк О.Г. Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм / О.Г. Шпикуляк, О.О. Прутська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 5. - С. 80-93.
 29. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу ; пер. з англ. В. Старка / Й. Шумпетер. - К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. - 242 с.
 30. Эггертссон Т. Знания и теория институциональных изменений [Текст] / Т. Эггертссон // Вопросы экономики. - 2011. - № 7. - С. 4-16.
Читати статтю: e_apk_2017_2_3.pdf