ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:504:303.71
Управління та інформаційне забезпечення

Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування / Купінець Л.Є., Жавнерчик О.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 61

Мета статті - обґрунтування теоретичних і методичних основ удосконалення інформаційного забезпечення екологізації сільськогосподарського землекористування. Визначено, що репрезентативність результатів оброблення інформаційних масивів даних щодо відповідності процесів у сільськогосподарському землекористуванні екологічним вимогам знаходиться в прямій залежності від достовірності, повноти охоплення досліджуваних явищ і процесів та прозорості й оперативності процесу консолідації первинної статистичної інформації. Концептуальні принципи побудови інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування передбачають постійний розвиток і вдосконалення, зв'язок із планами й прогнозами, мають бути засновані на міжнародних стандартах, надавати можливість міжрегіональних зіставлень і порівняння з еталонними значеннями. Встановлено, що удосконалення інформаційного забезпечення в системі статистичного аналізу передбачає попереднє введення в структуру форм статистичної звітності блоку інформації щодо якісного стану земельних ділянок сільськогосподарського призначення, як власних, так і орендованих. Запропоновано створення екоінформаційних баз даних, які сприятимуть прискоренню виконання вимог екологічної безпеки в рамках інтеграційних процесів, а також є перспективною нішею екобізнесу з диференційованим практичним застосуванням. Новизна даного дослідження полягає в удосконаленні методичних підходів до формування інформаційного забезпечення статистичного аналізу процесу сільськогосподарського землекористування з позиції відповідності вимогам екологічної безпеки. Практична значущість дослідження полягає у тому, що імплементація екологічного блоку в статистичну звітність із подальшим опрацюванням сприятиме поліпшенню аналітичного обґрунтування прийняття екологовідповідальних управлінських рішень. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: сільськогосподарське землекористування, екологізація, інформаційне забезпечення, статистичні дані, агроекологічні показники

Список використаних джерел

 1. Бабміндра Д.І. Удосконалення системи ведення державного земельного кадастру в Україні шляхом адаптування до законодавства країн-лідерів / Д.І. Бабміндра, Д.В. Буша, М.О. Ільїна // Вісн. Запорізького нац. ун-ту: Економічні науки. - 2013. - № 4. - С. 106-110.
 2. Бордюжа А.С. Удосконалення формування інформаційної системи екобезпечного сільськогосподарського землекористування / А.С.Бордюжа // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2014. - № 1-2. - С. 119-127.
 3. Бордюжа А.С. Удосконалення структури інформаційної системи сільськогосподарського землекористування /А.С. Бордюжа // Збалансоване природокористування. - 2015. - № 2. - С. 95-99.
 4. Купинец Л.Е. Информационное обеспечение экологического управления продовольственным комплексом / Л.Е. Купинец // Економічні інновації «Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: природокористування, рекреація та туризм».- 2011. - № 44. - С. 134-145.
 5. Купріянчик І.П. Інформаційно-методичне забезпечення екологобезпечного використання сільськогосподарських угідь / І.П.Купріянчик, О. С. Дорош // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 5. - С. 69-70.
 6. Паленичак О.В. Роль агроекологічного моніторингу в оптимальному використанні земельно-ресурсного потенціалу / О.В. Паленичак // Економіка АПК. - 2012. - № 8. - С. 27-30.
 7. Статистика сільського господарства. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/res/blanks/stat/statselxoz.aspx.
 8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 182 с.
 9. Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України №145-р від 20 берез. 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-2013- %D1%80.
 10. Третяк А.М. Концепція розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій / А.М. Третяк, В. М. Другак //Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2014. - № 1-2. - С. 133-142.
 11. Agri-environmental indicators. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/agri-environmentalindicators.htm.
 12. ELISA European Centre for Nature Conservation (ECNC) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ecnc.nl/doc/projects/elisa.html/.
 13. Environmental Indicators for Agriculture: Methods and Results, Volume 3. - OECD 2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/40680869.pdf.
 14. Land Use/Cover Area frame statistical Survey (LUCAS) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview.
 15. OECD environmental indicators development, measurement and use. reference paper, OECD 2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf.
 16. Агроэкологические показатели. Записка секретариата. Обзор отдельных показателей, не включённых в руководство. - Женева, 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: unece.org›fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces.
Читати статтю: e_apk_2017_2_11.pdf