ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.29:631.115 (477)
Сторінка молодого науковця

Методичні засади управлiння фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу / Хоменко О.А. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 79

Метою дослідження є формування методичних засад щодо здійснення управління фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу для формування постійного і зрозумілого механізму забезпечення фінансової безпеки як запоруки стабільного розвитку підприємств. У процесі дослідження використано методи статистики, економічного аналізу та узагальнення. Сформовано засади структури управління фінансовою безпекою як ключової складової економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу. Новизна одержаних результатів полягає у науковому обґрунтуванні методичних засад щодо здійснення управління фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу як сучасного етапу вітчизняного агропродовольчого розвитку. Визначено основні параметри формування організаційного забезпечення в системі фінансової безпеки підприємства. Обґрунтовано значення забезпечення управлiння фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, управлiння фінансовою безпекою, загроза, ризик

Список використаних джерел

 1. Ареф’єва О.В. Планування економічної безпеки підприємства / О.В. Ареф’єва, Т.Б. Кузенко. - К.: Європ. ун-т, 2004. - 170 с.
 2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О. Барановський. - К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2004. - 760 с.
 3. Білик М.Д. Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці / М.Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. - 2008. - №4(83). - С. 129-133.
 4. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 784 с.
 5. Василик О. Фінансова безпека // Економічна енциклопедія: у 3-х т. - Т. 3 / О. Василик, С. Мочерний. - К.: Вид.центр «Академія», 2002. - 952 с.
 6. Горячева К.С. Механізм управлiння фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис.. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / К.С. Горячева. - К.: НАУ, 2006. - 18 с.
 7. Єрмоленко О.А. Сутність фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс]. О.А. Єрмоленко - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2011_3/Ermolenko_311.htm.
 8. Єрмошенко М.М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства: препринт наук. доп. / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, А.М. Ашуєв. - К. : Нац. акад. управлiння, 2005. - 78 с.
 9. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [моногр.] / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Лященко. - К. : Лібра, 2003. - 280 с.
 10. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. - К.: КВІЦ, 1999. - 464 с.
 11. Штангрет А.М. Економічна безпека підприємства в умовах антикризового управління: концептуальне визначення та механізм забезпечення: [моногр.] / А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський, М.М. Караїм. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. - 288 с.
 12. Bouris Mark. Yellow Brick Road to Your Financial Security / Mark Bouris. - Allen & Unwin, 2008. - 256 р.
 13. Lewis D. Solomon. Financial security & personal wealth / Solomon Lewis D - Transaction Publishers, 2005. - 250 p.
 14. Dr. Patchin Curtis & Mark Carey. Risk Assessmentin Practic / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, - New York, United States, October 2012. - 28 р.
 15. Weill P. Don’t Just Lead, Govern: How Top-Performing Firms Govern IT. MIS Q Exec. 3(1), 2004.
 16. Hacker J. S. The Insecure American: Economic Experiences, Financial Worries, and Policy Attitudes / J. S. Hacker, P. Rehm, M. Schlesinger // Perspectives on Politics. - 2013. - Vol. 11, No. 1. - P. 23-49.
Читати статтю: e_apk_2017_2_13.pdf