ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 666.791
Сторінка молодого науковця

Ефективність виробництва хмелю в Україні / Гіренко Ю.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 83

Метою статті є оцінка ефективності вирощування хмелю та ідентифікація ключових чинників, що формують її сучасний рівень, для розробки напрямів і заходів, щодо відродження вітчизняної хмелярської галузі. У процесі дослідження використано загальні та спеціальні наукові методи: економіко-статистичний (для оцінювання стану вирощування хмелю); аналізу і синтезу (для визначення причин, які його зумовлюють); табличний і графічний (для наочності зображення одержаних результатів дослідження); абстрактно-логічний (для формування висновків). Оцінено та проаналізовано сучасний стан ефективності вирощування хмелю в Україні. Застосовано як традиційні показники ефективності, так і широко вживані у зарубіжній практиці. Виявлено основні чинники, які спричинили зміну ефективності вирощування хмелю, що дало змогу визначити основні напрями відродження галузі хмелярства. Елементом наукової новизни є подальший розвиток методичних та практичних аспектів оцінювання ефективності вирощування хмелю, що на відміну від існуючих передбачать застосування показників ефективності виходу альфа-кислот з 1 га насаджень хмелю. Практична значущість одержаних результатів полягає у формуванні аналітичної бази для розробки системи заходів щодо відродження вітчизняної галузі хмелярства. Табл.: 6. Рис.: 4. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: ефективність, підприємство, вирощування хмелю, вихід альфа-кислот з 1 га, модернізація

Список використаних джерел

 1. Бондар О. Хміль і хмелевий екстракт / О. Бондар // Пропозиція. - 2002. - № 7. - С. 103-108.
 2. Галузева програма розвитку хмелярства в Україні на 2007-2010 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
 3. Пивна та хмелева галузі України, кон’юнктура та інтеграція : [моногр.] ; за ред. Ю.І. Савченка. - Житомир : ФОП Мальцева О.Ю., 2014. - 96 с.
 4. Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://agroprom.zt.gov.ua/images/pdf/proekt_prog.pdf.
 5. Проценко А.В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А.В. Проценко // Економіка АПК. - 2010. - № 8 - С. 112-118.
 6. Рудик Р.І. Експортно-імпортні операції на ринку хмелепродукції / Р.І. Рудик // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - C. 103-109.
 7. Савченко Ю.І. Тенденції розвитку ринку хмелю / Ю.І. Савченко, Т.Ю. Приймачук, Т.Ю. Сітнікова // Вісн. аграр. науки. - 2012. - № 2. - С. 67-71.
 8. Савченко Ю.І. Оцінка економічної ефективності розвитку хмелярства / Ю.І. Савченко, Т.Ю. Приймачук, Т.Ю. Сітнікова // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 11. - С. 66-71.
 9. Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства : моногр. / Т.С. Муляр, Г.В. Осовська. - Житомирський нац. агроекологічний ун-т, 2013. - 244 с.
 10. Anon A. Hopfen - Rundschau / A. Anon // Wolncach. -1991. -T. 42. -№ 3. - P. 28-31.
 11. Sugier D. Evaluation of the macro - element nutritional state of hops on the basis of the chemical analyses of leaves and soil / D. Sugier, C. Szewczuk // Lublin, 2002. - University of Agrikulture. - P. 87-96.
Читати статтю: e_apk_2017_2_14.pdf