ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.72:63
Аграрна політика і реформування

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження / Мартинюк М.П. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 15

Мета статті - розкрити сучасний стан і перспективи запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, проаналізувати європейський досвід їх ринкового обігу та виявити окремі складові, які можна успішно імплементувати у вітчизняну практику. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і прикладних аспектів запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, об’єктом - процес формування й запровадження ринку сільськогосподарських земель. Обґрунтовано необхідність поетапного запровадження обігу сільськогосподарських земель. Аргументовано, що перший етап має включати продаж земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності й успадкованих земельних паїв за нормативною грошовою оцінкою. На другому етапі пропонується запровадження повноцінного обігу земель та їх купівля-продаж за ринковими цінами, що склалися на першому етапі. Доведено необхідність запровадження механізмів упередження можливих ризиків при здійсненні трансакцій із земельними ділянками й правами на них. Запропоновано встановлення порядку обігу земельних ділянок (купівля-продаж, дарування, міна, успадкування та інші цивільно-правові угоди). Встановлено, що набувачами земельних ділянок мають бути громадяни України, фермерські господарства, органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування, а відчужувачами - власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення та їх розпорядники. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: ринок земель сільськогосподарського призначення, земельна реформа, земельний мораторій, купівля-продаж, земельні ділянки, власники земельних паїв

Список використаних джерел

 1. Butnaru S.E. The Effects of Liberalization on the Romanian Land Market Sales / S.E. Butnaru // Some Current Issues in Economics. - Komárno: International Research Institute sro., 2015. - Р. 209-217.
 2. Gnacadja L. Benefits of sustainable land Management / Luc Gnacadja. - Access mode: http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary Publi cations/ CSD_ Benefits_of_Sustainable_Land_ Management%20.pdf
 3. Кириленко І. Г. Актуальні питання ринку земель сільськогосподарського призначення [Текст] / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 44-46.
 4. Лисанець О.С. Щодо впливу мораторію на становлення й розвиток ринку землі в Україні / О.С. Лисанець // Порівняльно-аналітичне право : наук. фах. вид. - Електрон. текст. дані. - 2016. - №3. - С. 128-130. - Режим доступу: http://pap.in.ua/3_2016/36.pdf (дата звернення: 31.12.2016). - Назва з екрана.
 5. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель: наук. доп. / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. - 40 с.
 6. Мартин А.Г. Механізми державного регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / А. Г. Мартин // Земельне право України. - 2011. - № 10. - С. 18-20.
 7. Моніторинг земельних відносин в Україні, 2014-2015 рр. : стат. щорічник / Проект Світового банку; Держгеокадастр України. - К.: [б.в.], 2016. - 96 с.
 8. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи; за наук. ред. Л. Я. Новаковського. - К. : Аграр. наука, 2015. - 48 с.
 9. Омельчак К.О. Механізми державного регулювання ринку земель: підходи до визначення сутності / К.О. Омельчак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 2 (29). - С. 112-120.
 10. Pietrzykowski R. Agricultural land market in Poland and the European Union / R. Pietrzykowski // Consult the Library. - 2013. - Р. 76-82 Режим доступу: https://landportal.info/library/2015/05/agricultural-land-market-poland-and-european- union.
 11. Possible effects on eu land markets of new cap direct payments. Study / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs, Kristine Van Herck, Liesbet Vranken. - Brussels, 2013. - 96 р.
 12. Сальман І.Ю. Нормативно-правове забезпечення земельних відносин в Україні / І.Ю. Сальман, А.С. Даниленко, О.А. Шуст // Економіка та управління АПК. - 2016. - № 1-2. - Режим доступу: http://econommeneg.net.ua/sites/default/files/ visnyky/economika/salman_danulenko_shust_1-2_2016.pdf (дата звернення: 31.12.2016). - Назва з екрана.
 13. Федоров М.М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2007. -№ 5. - С. 73-78.
 14. Ходаківська О. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 30-36.
 15. Johan Swinnen. Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs. - Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1, B-1000 Brussels, 2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/ agriculture/external-studies/2008/landmarkets/ report_en. Pdf
Читати статтю: e_apk_2017_3_4.pdf