ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 504.06 : 330.122
Економіка агропромислового виробництва

Механізми збереження агробіорізноманіття / Хвесик М.А., Сакаль О.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 29

Мета статті - систематизація і поглиблення теоретико-методологічних засад використання та збереження біорізноманіття як фактора сталого розвитку й основи ефективного землекористування, зокрема у сільському господарстві. У процесі дослідження використано методи: загальнонаукові - діалектичний, дедукції та індукції, абстрактний, узагальнення, формалізації; спеціальні - прийоми горизонтального й вертикального, а також трендового аналізу. Систематизовано еколого-економічні аспекти сутності та ролі біологічного різноманіття й агробіо-різноманіття для забезпечення суспільного добробуту, конкретизовано зміст сталого використання компонентів біорізноманіття. Охарактеризовано нормативно-правову базу щодо використання та охорони біорізноманіття й агробіорізноманіття. Узагальнено основні тенденції у природокористуванні, що прямо чи опосередковано впливають на стан біорізноманіття як у світі, так і Україні. Проаналізовано цільові завдання національної екологічної політики щодо збереження й сталого використання біорізноманіття. Особливу увагу приділено вартісній оцінці ресурсів і функцій біорізноманіття. Запропоновано у процесі прийняття управлінських рішень щодо землекористування концентрувати пріоритетні заходи збереження біорізноманіття на місцевому рівні. Зазначене характеризується високим потенціалом ефективності саме у процесі децентралізації влади в Україні. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: біорізноманіття, агробіорізноманіття, екосистемні послуги, управлінські рішення, оцінка, природоохоронні території, повна економічна цінність

Список використаних джерел

 1. Агробіорізноманіття України : теорія, методологія, індикатори, приклади. Кн. 1. - К. : ЗАТ «Нічлава», 2005. - 384 с.
 2. Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Кн. 2. - К. : ЗАТ «Нічлава», 2005. - 592 с.
 3. Второй доклад «О состоянии мировых генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства» / Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. - ФАО, Рим, 2010. - 13 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.fao.org/agriculture/seed/sow2/.
 4. Довкілля України за 2015 рік : стат. зб. / Державна служба статистики України ; за ред. О.М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2016. - 242 с.
 5. Доклад о работе восьмого совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии UNEP/CBD/COP/8/31, Куритиба, 20-31 марта 2006 года. - 446 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-31-ru.pdf.
 6. Економічна оцінка природного багатства України : [моногр.] ; за заг. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. С. І. Пирожкова; акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. - 396 с.
 7. Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 05.06.1992 р., ратифіковано Законом № 257/94-ВР від 29.11.1994 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_030/print1361280240144740.
 8. Національна парадигма сталого розвитку України ; за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. - К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2011. - 72 с.
 9. Національна парадигма сталого розвитку України ; за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. - 72 с.
 10. Одум Ю. Экология / Ю. Одум; В 2 т. Т. 1 ; пер. с англ. - М. : Мир, 1986. - 328 с.
 11. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики на період до 2020 року : затверджено Законом України від 21 груд. 2010 р. № 2818-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
 12. П’ятий національний звіт України про виконання положень Конвенції про біорізноманіття / Міністерство екології та природних ресурсів України, 2015. - 68 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.cbd.int/doc/world/ua/ua-nr-05-uk.pdf.
 13. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 верес. 2004 р. № 675-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-2004-%D1%80.
 14. Процес підготовки та громадського обговорення змін і доповнень до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» / Проект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» // Інформаційний бюл. - Серп. 2015 р. - № 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.eco.ck.ua/docs/Bulletin_FINAL.pdf.
 15. Сельскохозяйственные экосистемы ; пер. с англ. А. С. Каменского, Ю. А. Смирнова, Э. Е. Хавкина ; под ред. и с предисл. Л. О. Карпачевского. - М. : Агропромиздат, 1987. - 224 с.
 16. Экономика экосистем и биоразнообразия: потенциал и перспективы стран Северной Евразии ; Материалы совещания «Проект TEEB - экономика экосистем и биоразнообразия : перспективы участия России и других стран ННГ» (Москва, 24 февр. 2010 г.) - М. : Изд-во Центра охраны дикой природы, 2010. - 136 с.
 17. Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження біорізноманіття : моногр. / А. Ю. Якимчук. - Рівне : НУВГП, 2014. - 478 с.
 18. Agricultural biological diversity: review of phase I of the programme of work and adoption of a multi-year work programme / COP 5 Decision V/5, Nairobi, Kenya, 15-26 May 2000 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7147.
 19. Global Forest Resources Assessment 2005 - progress towards sustainable forest management / FAO Forestry Paper No. 147 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.fao.org/docrep/008/a0400e/a0400e00.htm.
 20. Hamilton K. Biodiversity and National Accounting / K. Hamilton; The World Bank, Development Research Group, Environment and Energy Team. Policy Research Working Paper 6441, 2013. - 24 p.
 21. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being : Opportunities and Challenges for Business and Industry / World Resources Institute. - Washington, DC, 2005. - 34 р.
 22. Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets «Living in Harmony with Nature» / Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf.
 23. The changing wealth of nations : measuring sustainable development in the new millennium / The World Bank. - Washington DC: The World Bank, 2011. - 224 p.
 24. World Development Indicators 2015 / World Bank. - Washington, DC: World Bank, 2015. - 171 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2015-frontmatter.pdf.
Читати статтю: e_apk_2017_3_6.pdf