ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:338.33
Економіка агропромислового виробництва

Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств / Кошкалда І.В., Трегуб О.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 37

Мета статті - сформулювати на основі існуючих наукових розробок концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств. Наведено авторське визначення поняття «гармонізація галузевої структури сільськогосподарських підприємств». Запропоновано методичний підхід до гармонізації, який ґрунтується на розробці блочно-модульної моделі удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств та застосуванні одно-, дво- і тривимірних гармонізаційних підходів гармонійного менеджменту, що дає змогу організувати перехід від спеціалізованого до диверсифікованого сільськогосподарського виробництва, визначити гармонізатор та вектори розвитку підприємства з метою досягнення економічної, соціальної й екологічної рівноваги. Обґрунтовано доцільність розробки економіко-математичних моделей на основі поєднання методів оптимізаційного та імітаційного моделювання в умовах невизначеності й наявності залежності між параметрами моделі, що уможливлює виявити передумови та оцінити наслідки гармонізації. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: гармонізація, сільськогосподарське підприємство, галузева структура, об’єкт гармонізації, підходи гармонізації, спеціалізація, диверсифікація

Список використаних джерел

 1. Бастиа Ф. Экономические гармонии [Текст] / Ф. Бастиа.- М.: Эксмо, 2007. - 1200 с.
 2. Братушка С.М. Імітаційне моделювання як інструмент дослідження складних економічних систем [Текст] / С. М. Братушка // Вісник Укр. академії банківської справи. - 2009. - № 2 (27). - С. 113-118.
 3. Дежкина И.П. Гармоничный менеджмент [Текст] / И.П. Дежкина, Г.А. Поташева. - М. : Інфра-М, 2010. - 96 с.
 4. Иванус А.И. Гармоничный инновационный менеджмент [Текст] / А.И. Иванус. - М. : Либроком, 2011. - 248 с.
 5. Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. [Текст]; за ред. О. Т. Іващука. - Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. - 704 с.
 6. Клейнер Г. Экономика должна быть гармоничной [Текст] / Г. Клейнер // Экономика и жизнь. - 2008. - №19 (9233).
 7. Колков А.И. Гармонизация структуры как фактор экономического регулирования [Электронный ресурс] / А.И. Колков. - Режим доступа: http://kolkovsite.narod.ru/old/Notes/garm_struct.htm/. - Название с домашней страницы Интернета.
 8. Кураков Л.П. Экономика и право: словарь-справочник [Текст] / Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. - М.: Вуз и школа, 2004. - 1288 с.
 9. Муратов А.С. Гармонизация организаций: теория и практика. Ч. 2. Теория организации, управление и менеджмент о гармониях и гармонизации [Текст] / А.С. Муратов. - Новосибирск: Сибирск. науч. изд-во, 2009. - 440 с.
 10. Муратов А.С. Гармонизация организаций: теория и практика. Ч. 3. Контроллинг: моделирование, актуализация теории гармонизации [Текст] / А.С. Муратов. - Новосибирск: Сибирск. науч. изд-во, 2009. - 332 с.
 11. Решетняк О.І. Фінансування інноваційного розвитку економічних об’єктів в Україні: гармонізація структури [Текст] / О.І. Решетняк. - Економіка та управління національним господарством. - 2010. - № 4. - С. 39-41.
 12. Семенова Т.Г. Построение модели отраслевой стратегии развития на основе ее гармонизации [Текст] / Т.Г. Семенова // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика». - 2011. - № 5 (48). - С. 348-352.
 13. Сиротовский А.С. Гармонизация экономических интересов: содержание, проблемы, перспективы. [Текст] / А.С. Сиротовский, А.В. Булгаков // Вестник Тамбовск. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. - 2011. - № 6 (84). - С. 17-27.
 14. Шаріпова О.С. Гармонізація діяльності як процес забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / О.С. Шаріпова, Г.О. Найдьон. - Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. - № 1(41). - С. 50-55.
 15. Bassand K. Kapur. Harmonization Between Communitarian Ethics and Market Economics [Text] / K. Kapur Bassand. - Journal of Markets & Morality. - 1999. - No. 1. - P. 32-52.
 16. Nakagawa Junji. International Harmonization of Economic Regulation [Text] / J. Nakagawa. - New York : Oxford University Press, 2011. - 391 p.
 17. Virgin I. The impact of international harmonisation on adoption of biosafety regulations [Text] / I. Virgin, R.J. Frederick. - African Crop Science Journal. - 2010. Vol. 3. - № 3. - Р. 3-9.
Читати статтю: e_apk_2017_3_7.pdf