ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3 313: 662.767.2
Економіка агропромислового виробництва

Індикатори аналізу біоекономіки в Україні / Талавиря М.П., Лимар В.В., Байдала В.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 44

Мета статті - визначити індикатори для оцінки стану біоекономіки в Україні. У процесі дослід-ження використано наукову літературу з даного питання, програмні документи Європейського Союзу і керівні принципи політики в області розвитку біоекономіки в ЄС. Для оцінки біоекономіки були залучені статистичні дані Державної служби статистики України, Євростату та Світового банку. Біоекономіка як складна і багатовимірна вимагає системного підходу до її аналізу. Важливим завданням є тлумачення біоекономіки як наукового терміна, розробка критеріїв і показників, що характеризують регіональну біоекономіку. Відтак необхідна система показників для аналізу біоекономіки, яка може допомогти баченню її майбутніх перспектив в Україні. Елементом новизни є запропоновані регіональні критерії біоекономіки, а також система показників для оцінки рівня розвитку її в Україні. Зроблено висновок про те, що розвиток біоекономіки може допомогти вирішити важливі питання, а саме: забезпечення продовольчої безпеки, раціонального використання природних ресурсів на принципах стійкості, зниження залежності від невідновлюваних ресурсів, пом'якшення наслідків і адаптації до зміни клімату, створення нових робочих місць і підтримки конкурентоспроможності. Доведено, що розвиток біоекономіки в Україні забезпечить такі результати: соціальні (диверсифікація сільського господарства і його зростання, розвиток сільських районів; поліпшення здоров'я людини, навколишнього середовища і якості життя); економічні (зниження собівартості, підвищення якості продукту; поява нових продуктів і ринків; зниження залежності від невідновлюваних ресурсів); екологічні (запобігання забрудненню, зниження впливу парникового ефекту і викидів деяких отруйних речовин). Табл.: 3. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: біоекономіка, індикатори розвитку біоекономіки, регіональні критерії біоекономіки, масштаб біоекономіки

Список використаних джерел

 1. Андрейчук О.П. Ключевые проблемы использования альтернативных источников энергии биогаза в Украине / О.П. Андрейчук, И.Н. Метошоп, О.П. Алексин // Молодий вчений. - 2014. - № 5 (08). - С. 44-47.
 2. Байдала В.В. Формування системи показників оцінки рівня розвитку біоекономіки в Україні / В.В. Байдала ; зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ; за ред. М.С. Кропивка. - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. - № 1(25). - С.32-36.
 3. Гелетуха Г.Г. Современное состояние и перпективы развития биоэкономики в Украине [Аналитическая записка БАУ № 9] / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная, П.П. Кучерук, Е.Н. Олейник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.uabio.org/activity/uabio-analytics.
 4. Building Regional BioEconomies, 2014. Criteria and Indicators describing the regional bioeconomy, http://www3.lei.wur.nl/BerstPublications/D1.1%20Criteria%20and%20Indicators%20describing%20Regional%20Bioeconomy%20(Oct%202014).pdf.
 5. Gołębiewski Y., 2015. Bioeconomy in Poland: Condition and potential for development of the biomass market, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/212646/2/Bioeconomy%20in%20Poland%20Condition%20and%20potential%20for%20development%20of%20the%20biomass%20market.pdf.
 6. Goven J., 2006. Dialogue, governance and biotechnology. Integrated Assessment, Vol. 6, № 2: 99-116.
 7. Goven J, Carolyn M. Morris, 2012. Regulating Biopharming: The Prizm of Farmer Knowledge. Science as Culture, Vol. 21, issue 4: 497-527.
 8. EC, 2012. Communication on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/bioeconomycommunicationstrategy_b5_brochure_web.pdf.
 9. Les Levidow, Kean Birch, Theo Papaioannou, 2012. EU agri-innovation policy: two contending visions of the bio-economy. Critical Policy Studies, Vol. 6, issue 1: 40-65.
 10. Lymar V., 2015. Defining successful criteria for regional bioeconomies development. Acta Oeconomica, 2: 98-108.
 11. Maciejczak M., 2015a. What are production determinants of bioeconomy? Problems of World Agriculture, vol. XV, issue 4: 137-147.
 12. Maciejczak M., Hofreiter K., 2013. How to define bioeconomy? Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. 15, No. 4.
 13. Peerlings J., Jirka van de Pas, 2015. The bio-economy: definitions and measurement, Agricultural Economics and Rural Policy Group Wageningen University.
Читати статтю: e_apk_2017_3_8.pdf