ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115:65.011
Економіка агропромислового виробництва

Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття / Спаський Г.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 50

Проаналізовані основні показники розвитку та ефективності діяльності фермерських господарств Закарпатської області. Визначено, що у методиці дослідження фермерських господарств особливе значення має оцінка їхньої економічної ефективності, де головним критерієм є дохідність (як додана вартість на одиницю ресурсів - 1 га, 1 працівника, 1 грн виробничих витрат). Ефективність фермерської форми господарювання є незаперечною. Світовий досвід розвинутих країн дає майже однозначну відповідь - фермерське господарство довело за останнє століття свої переваги як в Америці, так і в Західній Європі. Аналізом встановлено, що значним недоліком ведення фермерства в Закарпатті є те, що значна частина фермерських господарств не займаються тваринництвом, оскільки для його розвитку у фермерів відсутня виробнича база. Визначено, що найважливішим показником, що характеризує результат функціонування фермерських господарств, є вартість валової та товарної продукції господарства, на основі якої розраховують валовий, чистий дохід і прибуток. Наведено показники економічної ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття, визначено основні проблеми їх функціонування у сучасних умовах, запропоновано перспективні напрями ефективного розвитку та зміцнення їхніх конкурентних позицій на ринку. Табл.: 4. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: фермерські господарства, ефективність функціонування, показники, підприємницька діяльність, інвестування, кредити, державна підтримка, конкурентоспроможність

Список використаних джерел

 1. Амосов О.Ю. Фермерство як форма підприємництва в аграрній сфері / О.Ю. Амосов // Економіка АПК. - 2008. - № 8. - С. 4-6.
 2. Горьовий В.П. Кооперація фермерських господарств / В.П. Горьовий // Агроінком. - 2009. - № 9-10. - С. 35-40.
 3. Дем’яненко М.Я. Кредитний механізм аграрного сектора економіки в період становлення ринкових відносин / М.Я. Дем’яненко // Економіка України. - 2003. - № 4.- С. 15-24.
 4. Котило О.О. Стан розвитку фермерських господарств та проблеми організації їх інвестиційно-консультативного забезпечення / О.О. Котило // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 12 (67). - С. 73-78.
 5. Макаренко П.М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С. 145-152.
 6. Мельник Л.Л. Економічний потенціал різних форм аграрних підприємств / Макаренко П.М., Мельник Л.Л. // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 89-97.
 7. Нелеп В. Ринкова стратегія сільськогосподарських підприємств / В. Нелеп // Економіка України. - 2009. - № 7. - С. 9.
 8. Резнік Н.Л. Міжнародна практика інвестування аграрного сектору / Н.Л. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 12(91). - С. 65-67.
 9. Статистичний щорічник. Закарпаття за 2015 р. - Ужгород, 2016.
 10. Ficher P. Forign direct investment and governments. New York, 1999.
 11. Чухно А.А. Сучасне господарство - товарно-кредитне / А.А. Чухно // Вісн. Національного банку України. - 1998. - №8 - С. 54-55.
Читати статтю: e_apk_2017_3_9.pdf