ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.01:631.67
Економіка агропромислового виробництва

Наукові засади управління продуктивністю поливної води / Нечипоренко О.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 57

Мета статті - розширити й поглибити системне уявлення про зміст та оцінку показника продуктивності поливної води, розкрити основні методологічні напрями інституціонального вдосконалення управління водними ресурсами в аграрній сфері. Розглянуто результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених щодо проблем використання поливної води та підвищення її продуктивності в умовах зростання міжгалузевої конкуренції, дефіциту й інтенсивності виснаження доступних водних ресурсів. Встановлено, що на відміну від нинішніх світових тенденцій, показник продуктивності поливної води як кількісний або вартісний індикатор виробництва продукції з розрахунку на одиницю корисно виснаженого ресурсу в Україні майже не застосовується і потребує адекватного його використання. Проаналізовано потенційні припливи й відтоки прісної води при формуванні активу ресурсу на певному рівні оцінки його продуктивності. Запропоновано стратегії управління водними ресурсами на різних рівнях водного балансу, які дадуть змогу одержувати більшу масу або додаткову вартість продукції на одиницю використаної поливної води при збереженні агроекосистем. Елементами новизни є концептуальні пропозиції по визначенню потоків корисно виснаженої води для об'єктивної оцінки її продуктивності на різних рівнях водорозподілу, а також удосконалення управління водними ресурсами в зрошуваному землеробстві. Рис.: 1. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: зрошуване землеробство, водні ресурси, продуктивність поливної води, корисне виснаження води, евапотранспірація, водоподача, стратегії управління

Список використаних джерел

 1. Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення; за ред. М.А.Хвесика. - К.: РВПС України, 2005. - 564 с.
 2. Вожегова Р. А. Формування сівозмін на зрошуваних землях відповідно до гідромодуля зрошувальних систем / Р. А. Вожегова, М. П. Малярчук, П. В. Писаренко, Л. С. Мішукова, Д. І. Котельников // Землеробство. - 2015. - Вип. 1. - С. 64-67 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemlerobstvo_2015_1_15.
 3. Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: підруч. / С. С.Левківський, М.Падун. - К.: Либідь, 2006. - 280 с.
 4. Михайлов Ю.О. Наукові засади і технологія водозберігаючого превентивного управління водокористуванням на зрошувальних системах: автореф. дис.. д-ра техн. наук: спец. 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)"/ Ю.О. Михайлов. - К., 2001.- 32 с.
 5. Мошель М.В. Раціональне використання та охорона водних ресурсів: курс лекцій / М.Мошель, О.Шевченко. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. - 365с.
 6. Нечипоренко О.М. Організаційно-управлінські трансформації в зрошуваному землеробстві України / О.М. Нечипоренко // Економіка АПК. - 2016. - №1. - С. 24-32.
 7. Нечипоренко О.М. Особливості господарювання на зрошуваних землях України / О.М. Нечипоренко // Економіка АПК. - 2016. - №7. - С. 44-53.
 8. Остром Елінор. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії / Елінор Остром ; пер. з англ. Т. Монтян. - К. : Наш час, 2012. - 398 с.
 9. Розгон В.А. Нормування водоподачі на зрошувальні системи: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)"/ В.А. Розгон. - К., 2003. - 22 с.
 10. Россоха В. В. Методичні підходи до оцінювання і використання потенціалу природних ресурсів в аграрній сфері економіки / В.В.Россоха // Економіка і прогнозування. - 2009. - №2. - С.83-96.
 11. Яцик А.В. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: підруч. / А.В. Яцик, Ю.М. Грищен- ко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк. - К.: Генеза, 2007. - 360 с.
 12. A Water-productivity Framework for Understanding and Action David Molden, Hammond Murray-Rust, R. Sakthivadivel and Ian Makin International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka, 2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://publications.iwmi.org/pdf/H032632.pdf.
 13. Allen R.G. Crop Evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements./R.G.Allen R.G.,L.S.Pereira, D.Raes, М.Smith. - FAO Irrigation and drainage paper 56. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007. - 281 p.
 14. Chapagan, A.K., 2004. Water Footprints of Nations./A.Chapagan, A. Hoekstra, UNESCO-IHE, [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// www.waterfootprint.org.
 15. Kulkarni, S. Innovative Technologies for Water Saving in Irrigated Agriculture //International Journal of Water Resources and Arid Environments 1(3): 226-231, PSIPW, 2011. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.psipw.org/attachments/article/304/IJWRAE_1(3)226-231.pdf.
 16. Lundqvist, J., (2015). Water, food security and human dignity - a nutrition perspective./ J.Lundqvist, J.Grönwall, A. Jägerskog. - Ministry of Enterprise and Innovation, Swedish FAO Committee, Stockholm. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.government.se/contentassets/5ef425430d2f49cea3ebc4a55e8127e5/water-food-security-and-human-dignity.
 17. Lundqvist, J., Saving Water: From Field to Fork - Curbing Losses and Wastage in the Food Chain./ J.Lundqvist, C. de Fraiture , D. Molden. - SIWI Policy Brief. SIWI, 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/5088/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf?sequence=1.
 18. Rural Development Report 2016.Fostering inclusive rural transformation 2016 by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) Printed by Quintily, Rome, Italy, September 2016. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ifad.org/documents/30600024/30604583/RDR_WEB.pdf/c734d0c4-fbb1-4507-9b4b-6c432c6f38c3]
 19. Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. London: Earthscan, and Colombo: International Water Management Institute, 2007. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao.org/nr/water/docs summary_synthesisbook.pdf.
 20. Water Management in a Changing World: Role of Irrigation for Sustainable Food Production // 2nd World Irrigation Forum on the theme: Water management in a changing world: Role of irrigation for sustainable food production, Chiang Mai, Thailand, 6-8 November 2016. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.icid.org/decl_ chiangmai.html#wif_stat.
Читати статтю: e_apk_2017_3_10.pdf