ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.68:63
Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення / Степаненко Т.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 65

Мета статті - обґрунтування теоретичних положень обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті їх інституціонального середовища. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, абстрактно-логічний і системного аналізу (теоретичні та методологічні положення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення). Як елементи новизни було теоретично визначено поняття обігу земель як сукупності врегульованих правових суспільних відносин, у процесі яких відбувається перехід прав на земельні ділянки від однієї особи до іншої в порядку, передбаченому чинним законодавством. Світовою практикою доведено, що без ринку землі в ринкових і трансформаційних умовах неможливо забезпечити ринкові перетворення в аграрному секторі й підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Доведено, що залучення сільськогосподарських земель до економічного обігу має закріплюватися низкою інститутів із подальшим регулюванням земельних і майнових відносин, прав власності та користування сільськогосподарськими землями. Інституціональні положення здійснення обігу земель сільськогосподарського призначення повинні бути направлені на оптимізацію сільськогосподарського землекористування. Визначено інституційні механізми регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, що полягають у: встановленні на земельному ринку однакового порядку й умов для всіх його учасників; забезпеченні вільного ціноутворення на земельні ділянки відповідно до пропозицій та попиту; справедливому оподаткуванні земельної власності й учасників ринку землі; створенні умов для інвестицій, які стимулюють підприємницьку діяльність у сфері виробництва; створенні нормативно-правової бази та системи автоматизованого ведення державного земельного кадастру. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що питання обігу земель сільськогосподарського призначення потрібно розглядати в контексті повноцінних ринкових земельних відносин щодо забезпечення збалансованого земле- і природокористування в конкретних умовах та загалом у державі. Табл.: 1. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: обіг земель, ринок, інституційний механізм, землекористування, сільськогосподарські землі, купівля-продаж, обмеження, закон

Список використаних джерел

 1. Білодід І.К. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наук. думка, 1970-1980. - Т. 5. - С. 502.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доп. та CD) ; уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: Перун, 2009. - 1736 с.
 3. Волков Г.А. Развитие рынка земли: правовой аспект / А.Г. Волков, А. К. Голиченков, О.М. Козырь // Государство и право. - 1998. - № 2. - С. 50.
 4. Герасин С.И. Правовые основы оборота земель, используемых в сельскохозяйственном производстве: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. / С.И. Герасин. - М., 2000. - С. 10.
 5. Зарубіжний досвід: ринок земель сільськогосподарського призначення і перспективи його застосування в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zsu.org.ua/index.php.
 6. Зінчук Т.О. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 84-92.
 7. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - К.: Парламентське вид-во Верховної Ради України, 1996. - 116 с.
 8. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 5-14.
 9. Мартын А.Г. Рыночная цена земли в Украине / А.Г. Мартын, И.П. Манько // Экономика и государство. - 2005. - № 1. - С. 33-37.
 10. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України вiд 23.12.1997 р. № 771/97-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_bezpechnist_ta_yakist_harchovih_produktiv/statja-1.htm.
 11. Проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist/529. html?view=normativeact.
 12. Романовська О. Міжнародний досвід земельної реформи: чому немає панацеї / О. Романовська // Проект «Популярна економіка: моніторинг реформ». - 2013. - № 11 - С. 1-25 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.case-ukraine.com.ua/wp-content/uploads/2013/06/MonthlyCaseStudy30052013_Land-Reform-FINAL.pdf.
 13. Семчик В.I. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. зак. / В.I. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2008. - С. 328.
 14. Степаненко Т.О. Проблеми регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення / Т.О. Степаненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 22 груд. 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., ХНАУ, 2016. - С. 147-150.
 15. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / [Нац. акад. аграр. наук України]. - К. : НААН; ННЦ «ІАЕ», 2016. - 132 с.
 16. Третяк А. Проблеми формування інституціонального середовища ринку пайових земельних ділянок та роль землеустрою у їх вирішенні / А. Третяк, В. Другак // Землевпоряд. вісн. - 2015. - № 6. - С. 28-32.
 17. Цивільний кодекс України: за станом на 04 листопада 2012 року / Верховна Рада України. - Офіц.вид. // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 11. - С. 7 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.
 18. Ciaian P. Institutional Factors Affecting Agricultural Land Markets / P. Ciaian, d’Artis Kancs, J. Swinnen, K. Herck, L. Vranken. - Brussels: Centre for European Policy Studies, 2012. - 22 p.
 19. European statistics [Electronic resource] // Eurostat: [database] / European Commission. - Electronic data. - Brussels, 2015. - Mode of Access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 20. Possible effects on EU land markets of new cap direct payments. Study / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs, Kristine Van Herck, Liesbet Vranken. - Brussels, 2013. - 96 p.
Читати статтю: e_apk_2017_3_11.pdf