ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 636.4:631.15:339.137.2
Економіка агропромислового виробництва

Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в галузі свинарства / Мазуренко О.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 71

Метою статті є розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів свинарства в умовах конкурентного середовища. Методика дослідження ґрунтується на традиційних економічних методах: монографічному, системного аналізу, графічно-табличному. Зазначено, що наявність необхідного рівня конкурентоспроможності є важливою умовою зайняття й утримування підприємством бажаної позиції на ринку. Управління конкурентоспроможністю підприємства не може ефективно здійснюватися без її адекватної оцінки як важливого інструмента розробки заходів щодо підвищення конкурентного статусу господарюючого суб'єкта. Як елемент новизни запропоновано визначення категорій «конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів галузі свинарства» та «управління конкурентоспроможністю суб'єктів галузі свинарства». Розроблено схему процесу управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання в галузі свинарства, сформовано стратегію збільшення обсягів виробництва та поліпшення якості продукції свинарства, запропоновано концепцію управління конкурентоспроможністю свинарських підприємств. Удосконалення механізмів формування системи ціноутворення на продукцію галузі забезпечить створення цілісного механізму стимулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва продукції свинарства. Практична значимість дослідження полягає у тому, що сформовані положення та рекомендації сприятимуть розв’язанню проблеми підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання галузі свинарства. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: свинарство, конкуренція, конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю, якість продукції, обсяги виробництва

Список використаних джерел

 1. Амбросов В.Я. Оцінка конкурентоспроможності агроформувань / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // Вісн. ХНАУ, серія "Економіка АПК і природокористування". - 2009. - № 10. - C. 23-28.
 2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. - М.: Экономика, 1989. - 480 с.
 3. Єрмаков О. Ю. Методологія економічного дослідження організаційних форм виробництва / О. Ю. Єрмаков // Економіка АПК. - 2003. - № 1. - С. 31- 37.
 4. Кваша С. Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ / С. Кваша, О. Лука // Економіка України. - 2003. - № 10. - С. 79-86.
 5. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: моногр. / М.Й. Малік, О.А. Нужна. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2007. - 270 с.
 6. Месель-Веселяк В. Я. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 7-14.
 7. Олійник О.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: моногр. / О.В. Олійник, В.Й. Шиян, В.В. Олійник. - Х.: ХНАУ, 2011. - 228 с.
 8. Писаренко В.В. Маркетинг овочевої продукції (методичні та практичні аспекти): моногр. / В.В. Писаренко. - Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. - 304 с.
 9. Портер М. Конкуренція; [пер. с англ.] / М. Портер, Э. Майкл. - М.: Вильямс, 2003. - 50 с.
 10. Porter M. Konkurentnaya stratehiya: Metodika analiza otraslei y konkurentov / Maikl Porter; Per. s angl. - 3-e yzd. M.: Alpyna Byznes Buks, 2007. 453 s.
 11. Porter M. Konkurentnoye preimushchestvo. Kak dostich vysokoho rezultata i obespechit eho ustoichivost / M. Porter. - M. : Alpyna Biznes Buks, 2006. - 715 s.
 12. Hammel G., Prahalad C.K. The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 71, May - June 1990, 71: P. 79 - 91.
 13. Commons J.R. Institutional Economics // American Economic Review/ - V.21. - 1931. - PP. 68-657. - Retrieved from: ttp:/www.socserv2.socsci.mcmaster.ca
 14. Edgeworth F.Y. Mathematical Psychics. Mountain Center, CA: James & Gordon, 1995. - 176 p.
Читати статтю: e_apk_2017_3_12.pdf