ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:633.1
Сторінка молодого науковця

Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі / Пехов В.А. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 87

Метою статті є висвітлення економічних відносин щодо розвитку аграрних підприємств у системі виробництва, обміну, розподілу й споживання зерна. Серед основних завдань - характеристика ефективності виробництва зерна і визначення рівня пріоритетності зернового господарства для аграрних підприємств. Методичну основу дослідження становить системний аналіз мікроекономічних результатів діяльності аграрних підприємств у зернопродуктовому підкомплексі. В методичну конструкцію аналітичних оцінок органічно вбудовано теоретико-методичне обґрунтування ролі та значимості спеціалізації як орієнтиру у формуванні ефективності виробництва. У процесі аналізу проблеми висвітлено теоретико-методичний базис змісту спеціалізації з ґрунто-вним аналізом її сучасного стану в поєднанні з оцінкою результативності функціонування аграрних підприємств у зернопродуктовому підкомплексі. Визначено особливості монокультурної спеціалізації підприємств з аналізом співвідношення статей витрат на виробництво. Практична значущість - наведено економічні характеристики ефективності виробництва зерна в умовах сучасного конкурентного національного ринку й процесів, які формують економічний інтерес виробляти зерно. Табл.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: аграрне підприємство, спеціалізація, зернопродуктовий підкомплекс, витрати, ефективність

Список використаних джерел

 1. Бергман Х. Разделение труда и специализация в сельском хозяйстве ; пер. с нем. Ю.И. Тимофеева и О.Г. Тропова, под ред. и с предисловием А.И. Королькова / Х. Бергман. - М. : «Прогресс», 1969. - 296 с.
 2. Беженар І.М. Стан розвитку спеціалізації в аграрних підприємницьких структурах / І.М. Беженар // Економіка та управління національним господарством / Миколаївський нац. ун-т імені В.О. Сухомлинського. - 2016. - Вип. 10. - С. 128-133.
 3. Лупенко Ю.О. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 430 с.
 4. Канінський П.К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств: моногр. / П.К. Канінський. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 348 с.
 5. Оболенский К.П. Теория и практика специализации сельского хозяйтва / К.П. Оболенский // Изд. 2 - е перераб. и доп. - М.: Колос, 1975. - 192 с.
 6. Онищенко О.М. Оптимізація галузевої структури сільськогосподарських підприємств / О.М. Онищенко. - К.: Урожай, 1972. - 216 с.
 7. Пасхавер Б.Й. Концентрація та ефективність сільського господарства / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 16-23.
 8. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Гадзало Я.М., Лупенко Ю.О., Пугачов М.І. та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 546 с.
 9. Сміт А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. - М. : Изд-во "Соцэкгиз", 1962. - 684 с.
 10. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство : Избранные труды ; редкол. сер.: Л.И. Абалкин (пред.) и др. / А.В. Чаянов. - М.: Экономика, 1989. - 492 с.
 11. Шпикуляк О.Г. Формування і розвиток ринку зерна в Україні: моногр. / О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, Р.П. Саблук, О.В. Овсянніков. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008.- 190 с.
 12. Шпикуляк О.Г. Основні тенденції розвитку ринку кукурудзи / О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник // Практ. посіб. аграрія - Agroexpert. - Берез. - 2009.- № 3(8). - С. 52.
 13. Шпикуляк О.Г. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, О.В. Овсянніков та ін. ; за ред. О.Г. Шпикуляка, Ю.П. Воскобійника, О.В. Овсяннікова. - К., 2007. - 294 с.
 14. Шпикуляк О.Г. Підтримка сільського господарства в системі регулювання аграрного ринку / О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, О.В. Овсянніков // Вісн. аграр. науки. - 2007. - № 4. - С. 66-70.
 15. Бойко В. І. До проблем формування ринку зерна / В. І. Бойко // Економіка АПК. - 2004. - № 3. - С. 35-38.
 16. Колодійчук В.А. Галузеве позиціонування зернопродуктового комплексу України / В.А. Колодійчук // Економічний часопис XXI - 2014. - 9-10 (11). - С. 45-48.
 17. Малік М.Й. Науково-методичні засади поглиблення спеціалізації в аграрних підприємницьких структурах / М.Й. Малік, І.М. Беженар, О.Ю. Грищенко та ін. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. - 104 с.
 18. Забуранна Л.В. Оцінка результативності управління інноваційно-інвестаційною діяльністю сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л.В. Забуранна, А.М. Зоргач // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - №11. - С. 107-115.
 19. Lesia, V. Zaburanna. Diversification of business activities in rural areas according to the concept of sustainable development [Text] (Диверсифікація підприємницької діяльності в сільській місцевості на засадах сталого розвитку) Л.В. Забуранна // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 10. - С. 129-140.
Читати статтю: e_apk_2017_3_15.pdf