ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.13:338.32
Сторінка молодого науковця

Генезис поняття “сільські території” та його сутність / Коробенко Р.І. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 92

Мета статті - проаналізувати підходи різних авторів до визначення поняття “сільські території” й уточнити категоріально-понятійний апарат із погляду специфіки предмета та об’єкта. Методологічно-теоретичною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі аграрної політики, економічної теорії та розвитку сільських територій. Дослідження ґрунтується на широкому колі загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: теоретичного узагальнення та порівняння, економіко-статистичному, структурно-логічному й ін. Сформульовано авторський погляд на розвиток підходів до визначення сутності поняття «сільської території» та виділено складові поняття останньої, за якими можна дати їх просторове й економічне визначення. Результати дослідження сприятимуть розробці нових ефективних стратегій і програм, покликаних забезпечити формування економічного потенціалу сільських територій із метою розвитку їх інфраструктури та створення належних умов для самореалізації сільського населення. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: сільські території, економічний потенціал, сільська місцевість, сільське населення, соціально-економічна структура, населений пункт

Список використаних джерел

 1. Баутин В.М. Устойчивое развитие сельских территорий: сущность, термины и понятия / В.М. Баутин, В.В. Козлов // Информационный бюллетень МСХ РФ. - 2006. - № 3-4. - С.64-67.
 2. Газизов Р.М. Сельские территории: понятие, типология, функции / Р.М. Газизов // Вестник Крас ГАУ. - 2013. - № 11. - С. 348-351.
 3. Гончаренко І.В. Ретроспектива формування сільських територій регіонів України / І.В. Гончаренко // Регіональна економіка. - 2008. - №3. - С. 204-209.
 4. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР : зі змінами, внесеними згідно із Законом № 995-VIII від 04.02.2016 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. - 2016. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page (20.09.2016). - Назва з екрану.
 5. Конституція України : станом на 01 вересня 2016 р. (відповідає офіційному текстові). - Х. : Право, 2016. - 68 с.
 6. Лисенко Л. До визначення поняття “сільська територія” / Л. Лисенко // Актуальні проблеми державного управління. - 2009. - № 2. - С. 12-15.
 7. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М.Й. Малік // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 51-58.
 8. Мельник С.І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села / С.І. Мельник. - К. : ННЦ ІАЕ, 2004. - 342 с.
 9. Морозюк Н.В. Організаційно-економічні засади сталого розвитку сільських територій [моногр.] / Н.В. Морозюк. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. - 304 с.
 10. Павлов О.І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : моногр. / О.І. Павлов. - Одеса : Астропринт, 2006. - 360 с.
 11. Павлов О. Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження / О. Павлов // Регіональна історія України: зб. наук. ст. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - № 3. - С. 113-132.
 12. Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку / І. Прокопа // Економіка України. - 2007. - № 6. - С. 50-59.
 13. Семенишин Х.М. Визначення поняття “сільські території”: соціально-економічний аспект / Х.М. Семенишин // Наук. вісн. Нац. ун-ту державної податкової служби України (економіка, право). - 2012. - № 4. - С. 28-32.
 14. Славов В.П. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій / В.П. Славов, О.В. Коваленко // Вісн. аграр. науки. - 2007. - № 9. - С. 68-71.
 15. Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій : дис.. д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 / М.П. Талавиря ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К., 2001. - 458 с.
 16. Терещенко В.К. Методологічні засади комплексної оцінки регіонального розвитку продуктивних сил сільських територій [Електронний ресурс] / В.К. Терещенко, Є.О. Ланченко. - Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/6132/1/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%D5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.docx. - Назва з екрану.
 17. Уркевич В.Ю. Про категорію “сталий розвиток сільських територій” / В. Ю. Уркевич // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 трав. 2010 р., м. Біла Церква). - Біла Церква : БНАУ, 2010. - С. 24-26.
 18. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. - 2005. - № 3. - С. 3-9.
 19. Role of Institutions in Rural Policies and Agricultural Markets / Guido Van Huylenbroeck, Wim Verbeke, Ludwig Lauwers. - Elsevier, 2004.
 20. Rural Sustainable Development in the Knowledge Society / Tovey Hilary ; Bruckmeier Karl. - Ashgate, 2009.
 21. The Common Agricultural Policy After the Fischler Reform : National Implementations, Impact Assessment and Agenda for Future Reforms / Severini Simone ; Henke Roberto ; Sorrentino Alessandro. - Ashgate Publising Ltd, 2011.
 22. The Economics of Natural and Human Resources in Agriculture / By : Kimhi Ayal ; Finkelshtain Israel. - Nova Science Publishers, 2009.
 23. The Role of Social Capital in Development : An Empirical Assessment / By : Grootaert Christiaan ; Van Bastelaer Thierry. - Cambridge University Press, 2002.
 24. Welfare Reform in Rural Places : Comparative Perspectives / By : Milbourne Paul. - Edition : 1 st ed. Emerald, 2010.
Читати статтю: e_apk_2017_3_16.pdf