ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 303.522.3;338.43;061.1ЄС(477)
Аграрний ринок

Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Тивончук С.В., Тивончук Я.О., Павлоцька Т.П. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 25

Мета статті - дослідження основних тенденцій розвитку світового ринку молока й ринку виробництва молока у провідних країнах Європейського Союзу, соціально-економічних чинників його розвитку в Україні та визначення основних напрямів адаптації функціонування молочної галузі України до європейського інтеграційного процесу. У процесі дослідження використано методи: абстрактно-логічний, економіко-статистичний, причинно-наслідковий, розрахунково-конструктивний, системного аналізу, метод наукового узагальнення. Використані як елементи новизни методичні підходи: узагальнення тенденцій функціонування світового і країн ЄС ринку молока, прогнозування перспективи його розвитку в сучасних умовах; аналізу та прогнозування попиту і пропозиції розвитку ринку молока й молочних продуктів в Україні. Обґрунтування та застосування загальнодержавних, галузевих і конкретного господарського формування інструментів, які визначають параметри й ефективність функціонування розвитку ринку виробництва молока та основних напрямів адаптації функціонування молочної галузі України до європейського інтеграційного процесу. За результатами дослідження обґрунтовано основні напрями розбудови в Україні конкурентоспроможного й прогнозованого у тенденціях розвитку ринку виробництва молока, набуття ним статусу cвітового експортера молокопродукції, розширення можливостей експорту молокопродукції у країни Євросоюзу. Табл.: 3. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: ринок підприємство попит пропозиція продовольча безпека євроінтеграційні процеси

Список використаних джерел

 1. Виробництво продукції тваринництва в Україні у 2015 році - 2015. Стат. бюл. / Державна служба статистики України; за ред. О.М. Прокопенко. - К.: Держстат України, 2016. - 44 с.
 2. Ільчук М.М. Прогноз попиту та пропозиції молокопродуктів: продовольче споживання, експорт та обсяги виробництва / М.М. Ільчук // Аграрна наука і освіта. - 2010. - № 3. - Т.4. - С. 106-111.
 3. Керсанюк Ю. Молочний сектор: реалії та перспективи / Ю. Керсанюк // Агробізнес сьогодні. - 2015. - № 6 (301) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/2805-molochnyi-sektor-realiii-iperspektyvy.html.
 4. Кризис: стратегия выживания / Ассоциация производителей молока // MilkUA.info : Информационно-аналитический портал о молоке и молочном скотоводстве [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://milkua.info/ru/ hottopic/36/.
 5. Котик Т. Продуктивність корів за останні п’ять років зросла на 35% / Т. Котик // Український клуб аграрного бізнесу. - 2014.- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/ produktivnist _koriv_za_ostanni_pyat_rokiv_zrosla_na_35/?category=29778.
 6. Офіційний веб-сайт Асоціації виробників молока [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://avm -ua.org/.
 7. Офіційний веб-сайт Держстату України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua.
 8. Прогноз: світове виробництво молока [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// agroportal.ua-/ua/news/mir/prognoz-mirovoe-proizvodstvo-moloka-neskolko-vyrastet/.
 9. Прогноз розвитку тваринництва у 2017 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.avm-ua.org/uk/post/prognoz-rozvitku-tvarinnictva-u-2017-roci?milkua=1.
 10. Сатир Л.М. Стратегія виживання і стабілізації молочного виробництва сільськогосподарських підприємств в умовах кризи / А.М. Сатир [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:? // www nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2015_27_14.
 11. Семененко О.Г. Рівень виробництва молока в Україні / О.Г. Семененко // Економічний вісн. ун-ту: зб. наук. праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 26/2. - С.199-205.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки; за. ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - [2-ге вид., перероб. і доп.] - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 218 с.
 13. Тивончук Я.О. Сучасні тенденції конкурентоспроможного розвитку ринку молока і молокопродуктів у Франції / Я.О. Тивончук // Економіка АПК.- 2011. - №1. - С.168-175.
 14. Financial aspects of agricultural policyin EU / Hangue, 2015. - 45 p.
 15. Volovyk I. Features of strategic planning in cooperatives / I. Volovyk, M. Lafleur // Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 29-30.10.2015: В 2 т. - Т. 2. - Дніпропетровськ: Типографія «Стандарт».
Читати статтю: e_apk_2017_4_5.pdf