ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 637.1: 338.516.4
Аграрний ринок

Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів / Мамчур В.А. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 41

Мета статті - обґрунтування та розкриття теоретико-методологічних підходів до поняття інституційно-економічного механізму розвитку ринку молока та молокопродуктів і наукового позиціювання останнього в концепції товарних конструкцій цілісності аграрного ринку, а також визначення основних факторів, які негативно впливають на розвиток досліджуваного ринку. Теоретична й методологічна основа дослідження ґрунтувалася на загальнотеоретичних методах наукового пізнання, включаючи фундаментальні положення та принципи економіки розвитку ринку, висвітлених у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Для вирішення зазначеної мети використано індуктивний та дедуктивний методи, що уможливили систематизувати й обробити інформацію, теоретично осмислити та уточнити окремі аспекти обраної проблематики; проблемний - визначити комплекс негативних факторів, що впливають на розвиток ринку молока та молокопродуктів. Також використано розрахунково-аналітичний та монографічний методи, моделювання й абстрактно-логічний тощо. Дослідженням сформульовано авторське бачення сутності та функціональних ознак інституційно-економічного механізму розвитку, а також обґрунтовано методологічні аспекти аналізу інституціонального середовища ринку молока та молокопродуктів, як товарної складової цілісного аграрного ринку, сформованого відповідними інституційними утвореннями. Доведено, що ринок молока та молокопродуктів як специфічний, відмінний від інших товарних конструкцій аграрного ринку, у своєму розвитку підпадає під вплив багатьох інституційних чинників (низька дохідність виробництва, зменшення поголів'я тощо), що безпосередньо впливають на його соціально-економічне значення й безпекову складову його функціонування. Інституціоналізоване впорядкування та конструкційна товарна сегментація аграрного ринку як інституційної системи відносин економічних агентів дали змогу виявити, що як ринок молока та молокопродуктів, так й інші товарні ринки аграрного спрямування, потребує регулювання і природно в самому інституційно-економічному механізмі - інституційних складових саморегулювання ринкового процесу. Розгляд інституційно-економічного механізму як "правил гри" між економічними суб'єктами уможливлює говорити про нього як про рушій розвитку та спосіб функціонування господарської системи (незалежно від її розміру) у поєднанні із саморегулюванням діяльності господарюючих суб'єктів з регулюючими функціями держави. Встановлено й обґрунтовано існування двох форм економічного механізму, а саме: відкритого (формального) й закритого (неформального) з відповідними типовими та видовими структурними складовими, утворюючі своєрідний модуль інституційно-економічного механізму, який служить для приведення в гармонійну відповідність цілого (механізму) і його частин (складових). Оптимальне поєднання елементів економічного механізму обумовлюють його основну мету: здатність господарюючих суб'єктів протистояти дії негативних інституційних чинників, оперативно вносити корективи та реагувати на зміни ринкового середовища. Встановлено існування ряду факторів, які в сукупності негативно впливають на розвиток ринку молока й молокопродуктів. Рис.: 9. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: ринок молока та молокопродуктів аграрний ринок інституційно-економічний механізм розвиток низька дохідність ціна

Список використаних джерел

 1. Збарський В.К. Перспективи відродження молочного скотарства на Черкащині / В.К. Збарський // Економіка АПК. - 2012. - №10. - C. 10-18.
 2. Мовчанюк А. В. Проблеми розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області / А. В. Мовчанюк // Економіка АПК. - 2012. - №10. - C. 146-151.
 3. Тивончук Я. О. Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму активізації діяльності підприємницьких структур ринку молока і молокопродуктів / Я. О. Тивончук // Агроінком. - 2011. - №1-3. - С. 15-20.
 4. Герасимчук Н. А. Інституційні засади розвитку агропродовольчих ринків / Н. А. Герасимчук // Наук. вісник Націон. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2012. - Вип. 177, ч. 1. - С. 250-254.
 5. Ібатуллін М. І. Інституційне середовище продовольчого ринку: зарубіжний досвід і вітчизняне сьогодення / М. І. Ібатуллін // Вісн. аграр. науки. - 2015. - № 10. - С. 64-68.
 6. Ільчук М. М. Розвиток ринку молока і молочної продукції: моногр. / М. М. Ільчук, В. І. Радько, І. В. Мельникова. - К.: ЦП "Компринт", 2012. - 428 с.
 7. Охріменко І. В. Наукові основи макроекономічного аналізу аграрного ринку / І.В. Охріменко, І. М. Паска // Агросвіт. - 2015. - № 17. - С. 3-7.
 8. Бутило Р. Світовий ринок молока й молокопродуктів / Р. Бутило // Молоко і ферма. - 2014. - № 4. - С. 32-38.
 9. Гурська І. С. Розвиток регіонального ринку молока і молочної продукції / І.С. Гурська // Наук. вісн. Націон. у-ту біоресурсів і природокористування України. - 2013. - Вип. 181, ч. 1. - С. 31-37.
 10. Сальман І. Ю. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молокопродуктів та місце України в ньому / І. Ю. Сальман, В. І. Радько // Агросвіт. - 2015. - № 21. - С. 8-11.
 11. Ткачук С. П. Розвиток ринку молока та молокопродуктів України в умовах його адаптації до вимог Європейського Союзу / С. П. Ткачук // Біоресурси і природокористування. - 2015. - Т. 7. - № 1/2. - С. 145-151.
 12. Тюха І. В. Стан ринку молока: світовий та вітчизняний аспект / І. В. Тюха // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 2. - С. 33-37.
 13. Чан-Хі О. С. Регулювання експортно-імпортної діяльності на ринку молока та молочної продукції в Україні / О. С. Чан-Хі, Р. В. Янчевський // Наук. вісн. Націон. у-ту біоресурсів і природокористування України. - 2012. - Вип. 177. Ч. 1. - С. 209-217.
 14. Саблук П.Т. Основи організації сільськогосподарського ринку / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко. - К.: ІАЕ УААН, 1997. - 140 с.
 15. Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми / О.М. Шпичак / Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 150-155.
 16. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: моногр. / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 396 с.
 17. Шпикуляк О. Г. Інституціональний капітал регулювання і соціальний - саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу / О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур, В. А. Пехов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. №4. - С.88-101.
 18. Жибак М.М. Шляхи вдосконалення ефективного розвитку інфраструктури ринку в аграрному секторі економіки / М. М. Жибак // Наук. вісн. Націон. у-ту біоресурсів і природокористування України : Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2015. - Вип. 211, ч. 1. - С. 85-91.
 19. Калетнік Г.М. Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект : моногр. / Г.М. Калетнік, О.Г. Шпикуляк, Г.О. Пчелянська. - Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. - 324 с.
 20. Мамчур В. А. Інститути аграрного ринку: теоретичні аспекти / В. А. Мамчур // Економіка АПК. - 2010. - №10. - С. 151 - 156.
 21. Мамчур В.А. Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку / В.А. Мамчур // Економіка АПК. - 2016. - № 5 - С. 93.
 22. Малік М. Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва / М.Й. Малік // Фінанси України. - 2004. - №5. - С.47-53.
 23. Истомин С.В. Сравнительный анализ институционального и хозяйственного механизмов в трансформируемой экономике / С. В. Истомин // Вестник Челябинского госуд. ун-та. - 2010. - № 27. - С. 47-51.
 24. Норт Д. Институциональные изменения : рамки анализа / Д. Норт // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - С. 6-17.
 25. Саблук П. Т. Формування міжгалузевих відносин : проблеми теорії і методології / П. Т. Саблук, М. Й. Малік, В. А. Валентинов. - К. : ІАЕ, 2002. - 294 с.
 26. Супрун О. М. Господарський механізм у розвитку та регулюванні економіки / О. М. Супрун // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2011. - № 1. - С. 22-124.
 27. Саблук П. Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2007. - № 2. - С. 3-10.
 28. Экономика аграрного рынка : учеб. пособие / С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Урал. ин-т нар. хоз. ; науч. ред. Л.И. Жуков. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,1993. - 480 с.
 29. Райзберг Б.А.Современный экономический словарь. - М., 2003. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://yas.yuna.ru/ ?1879053312@0816185600/.
Читати статтю: e_apk_2017_4_7.pdf