ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631: 001.8 (477)
Аграрна політика і реформування

Стратегічне бачення аграрного устрою України / Кропивко М.Ф. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 5

Мета статті - виклад для ознайомлення і обговорення стратегічного бачення формування аграрного устрою, спрямованого на забезпечення комплексного (рівноважного) розвитку сільського господарства і сільських територій. На основі ретроспективного порівняльного аналізу одержаних економічних і соціальних результатів аграрного реформування зроблено висновок, що сформований в Україні аграрний устрій не рівноважний, оскільки зростання обсягів виробництва й експорту сільськогосподарської продукції не приводить до суттєвого поліпшення рівня життя сільських жителів і розвитку сільських територій. Як новизна дослідження - з використанням структурно-логічного моделювання обґрунтовано авторське бачення парадигми (теоретико-методологічної моделі) аграрного устрою, спрямованого на забезпечення комплексного розвитку сільського господарства, сільських територіальних громад і сільських територій України. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: аграрний устрій сільське господарство сільські території комплексний розвиток багатоукладність

Список використаних джерел

 1. Академічний тлумачний словник української мови: в 11 томах. - Т. 10. - К.: Наукова думка, 1979. - С. 502.
 2. Аграрний устрій України (наук. вид.); за ред. Ю.О. Лупенка, М.Ф. Кропивка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2017. - 64 с.
 3. Ткачук А. Розвиток сільських територій в умовах змін / А. Ткачук. (Презентація). - Конференція “Розвиток сільських територій в умовах змін, 19 квіт. 2016 року. - Київ, Україна.
 4. Загурський О.М. Аналіз інституціонального устрою аграрного сектора економіки України / О.М. Загурський // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - Вип. №1 (11).
 5. Кропивко М.М. Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / М.М. Кропивко. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. - 328 с.
 6. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 1 квіт. 2014 р. № 333-р.
 7. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С.26-38.
 8. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська // Економіка АПК. -2016. - № 12. - С. 5-15.
 9. Олена Бородіна, Ігор Прокопа. На яку модель аграрного сектора має орієнтуватися Україна у стратегічній перспективі? // «Дзеркало тижня». - №25. - 5 лип. 2013.
 10. Пропозиції Аграрного союзу України до Програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року, http://minagro.gov.ua/node/10516
 11. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - [2-ге вид., перероб. і доп.] - К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. - 218 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й. Заяць В.М. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. - 50 с.
 13. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. [Бородіна О.М., Геєць В.М., Гуторов А.О. та ін.]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К.; 2012. - 56 с.
 14. Чурилова Т.М. До питання про аграрний устрій України [Текст] / Т.М. Чурилова // Матер. міжнар. конф., присвяченої 20-річчю створення факультету землевпорядкування, 23-24 вер. 2016 р.; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. -236 с.
 15. A First Stock Take : Integrated Territorial Approaches in Cohesion Policy 2014-20 / Arno van der Zwet, S. Miller, F. Gross. - European Policies Research Centre, United Kingdom. - IQ-Net Thematic Paper 35 (2). - November 2014. - 57 p.
Читати статтю: e_apk_2017_4_3.pdf