ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінка впливу індикаторів економічного зростання на інвестиційний клімат аграрного сектору / Михайлов А.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 59

Мета статті - обґрунтувати необхідність формування методичного інструментарію оцінки впливу індикаторів економічного зростання країни на інвестиційну привабливість аграрного сектору. Здійснено поглиблене вивчення залежності впливу в розрізі складових Індексу економічної свободи (IEF) та розвитку національного господарства й окремих індикаторів розвитку аграрного сектору економіки країни за 1995-2015 років. З використанням багатоетапного кореляційно-регресійного моделювання виявлено кількісний зв’язок кожної складової індексу економічної свободи (IEF) і ступінь їх впливу на відповідний результативний показник: у першій моделі - обсяг прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор України, в другій моделі - обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України. Дворівневе дослідження підтвердило відповідність тенденцій інвестиційних процесів, що сформувалися в аграрному секторі, загальнонаціональним. Одержана двофакторна економетрична модель виявила найбільший вплив індексів бізнес-регулювання й інвестиційної свободи (IEF) на обсяг прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор України. За результатами розв’язання другої моделі встановлено, що на обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України суттєво впливають два фактори з десяти попередньо включених: індекс державних видатків та інвестиційної свободи (IEF). Останній є спільним для обох моделей. Практичне значення має викладена схема визначення чинників економічного зростання аграрного сектору й економіки країни в цілому. Обґрунтовується необхідність трансформації існуючого бізнес-середовища та державної інвестиційної політики країни. На перспективу потребують дослідження питання вдосконалення інституційного забезпечення інвестиційних процесів, а також формування ефективного загальнонаціонального інвестиційного механізму з проекцією на аграрний сектор. Рис.: 1. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: інвестиційний клімат методичний інструментарій оцінювання індекс економічної свободи обсяг інвестицій аграрний сектор

Список використаних джерел

 1. Hanke H. Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey / S. Hanke, S. Walters // Cato Journal 17, 1997, №2. - Р. 117-146/.
 2. Grubel H. Economic Freedom and Human Welfare: Some Empirical Findings / H. Grubel // Cato Journal. Vol. 18. №2, 1998. - Р. 287-304.
 3. Leschke M. Constitutional Choice and Prosperity: A Factor Analysis / M. Leschke // Constitutional Political Economy 11, 2000, №3. - Р. 265-279/
 4. Bhagwati J. Economic Freedom: Prosperity and Social Progress / J. Bhagwati // Paper presented to the Conference on Economic Freedom and Development, Tokyo, June 17-18, 1998. - Р. 123-157.
 5. Berggren N. The Benefits of Economic Freedom [Electronic resource] / N. Berggren. - Режим доступу: http:// www.freetheworld.com/papers/berggren_review.pdf
 6. Геец В. Либерально-демократические основы: курс на модернизацию Украины / В. Геец // Экономика Украины. - 2010. - №3. - С. 4-20.
 7. Чухно А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины / А. Чухно // Экономика Украины. - 2001. - №11. - С. 49-55.
 8. Булев И. Институты гражданского общества / И. Булев // Научные труды ДонНТУ. Сер. Экономическая. - 2005. - Вып. 89-1. - С. 121-126.
 9. 2016 Index of economic freedom [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://www.heritage.org/index/visualize Назва з екрана. Дата звернення 26.12.2016 р.
 10. Economic Freedom of the World. Cato Institute [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.cato.org/economic-freedom-world Назва з екрана. Дата звернення 26.12.2016 р.
 11. Гордуновський О.М. Сутність та форми економічної свободи та її особливості в Україні / О.М. Гордуновський // Фінансовий простір. - 2015. - №4(20). - С. 151-156.
 12. Маркович І. Економічна свобода та економічний розвиток теоретико-емпіричне дослідження зв’язку / І. Маркович // Журнал європейської економіки. - 2014. - Т.13, №2. - С. 125-140.
 13. Німецько-український агрополітичний діалог [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.apd-ukraine.de/ua/pro-proekt Назва з екрана. Дата звернення 26.12.2016 р.
 14. Бізнес-клімат в аграрному секторі значно погіршився [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.apd-ukraine.de/ua/nd-arkhiv/476-biznes-klimat-v-agrarnomu-sektori-znachno-pogirshivsya Назва з екрана. Дата звернення 26.12.2016 р.
 15. Бізнес-клімат в сільському господарстві України значно покращився [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.apd-ukraine.de/ua/nd-arkhiv/603-biznes-klimat-v-silskomu-gospodarstvi-ukrajini-znachno-pokrashchivsya Назва з екрана. Дата звернення 26.12.2016 р.
 16. Внукова Н.М. Оцінка впливу інвестицій на обсяги експорту / Н.М. Внукова, В.А. Ковальчук, О.О. Анциферова// Економічний часопис - ХХІ. - 2014. - № 7-8(2). - С. 48-51.
 17. Державна служба статистики України/ Офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 18. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в економіці України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 19. Плаксієнко В.Я. Формування інвестиційного клімату в підприємствах аграрного сектору України / В.Я. Плаксієнко // Наукові праці Полтавської держ. аграр. академії. Вип.2. - Т.2. Економічні науки. - Полтава.: ПДАА. 2011. - С.202- 206.
 20. Вітлінський В.В. Моделювання потоків інвестицій з використанням методів еконофізики / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець, О.Ю. Вінничук // Бізнесінформ. - Харьків.: ХНЕУ. - 2011.- №5(1). - С. 48-51.
 21. Моделювання аграрного сектору України моделлю AGMEMOD: перші результати та подальші виклики [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://apd-ukraine.de/ua/nd-arkhiv/529-modelyuvannya-agrarnogo-sektoru-ukrajini-modellyu-agmemod-pershi-rezultati-ta-podalshi-vikliki Назва з екрана. Дата звернення 26.12.2016 р.
 22. Залучення інвестицій потребує економічно-господарської компетенції, 09.12.2016 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.apd-ukraine.de/ua/659-zaluchennya-investitsij-potrebue-ekonomichno-gospodarskoji-kompetentsiji-09-12-2016 Назва з екрана. Дата звернення 01.01.2017 р.
Читати статтю: e_apk_2017_4_9.pdf