ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.027:336.717.063
Управління та інформаційне забезпечення

Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі / Россоха В.В., Шарапа О.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 67

Статтю присвячено актуальній управлінській проблемі організації збутової діяльності в аграрних підприємствах. Основними завданнями визначено обґрунтування заходів і напрямів державного регулювання ринку та господарського управління збутом продукції підприємств аграрного сектору економіки. Методами узагальнення й порівняння встановлено правові, інституційні, адміністративні та економічні важелі державного впливу на комплексний розвиток ринку продовольства. На засадах аналізу й синтезу проведено науковий пошук і висвітлено чинники прямого й опосередкованого впливу на організацію управління збутовою діяльністю. Запропоновано механізм формування організованого агропродовольчого ринку. Висвітлено світовий досвід найпоширеніших форм аграрного підприємництва та з’ясовано відмінності в корпоративній і кооперативній моделях агрологістики. У дослідженні розглянуто схеми реалізації продукції в різномасштабних організаційно-правових аграрних структурах. Доведено значення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у підвищенні ефективності збутової діяльності аграрних підприємств. Опрацьовано систему товароруху сільськогосподарської продукції та управління товарними потоками на мікрорівні. Практичну значущість становить розроблена модель управління ефективністю збутої діяльності суб’єктів господарювання, де окреслено напрями підвищення ефективності збуту продукції. Проаналізовано канали збуту агропродовольчої продукції, встановлено переваги й недоліки різних каналів збуту для різноманітних аграрних підприємств. Досліджено методи і форми збуту сільськогосподарської продукції, встановлено переваги використання Інтернет-технологій у збутовій діяльності аграрних підприємств. Визначено основні Інтернет-майданчики віртуального аграрного ринку. Запропоновано методику розрахунку трансакційних витрат у збутовій діяльності сільськогосподарських підприємств, яка містить елементи наукової новизни. Розроблено концептуальні засади розвитку виробничо-комерційної діяльності сільськогосподарських товаровиробників, що потребують подальшого проведення досліджень. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: управління ринок продовольства продукція збутова діяльність аграрне підприємство державне регулювання канал збуту товарорух трансакція

Список використаних джерел

 1. Бєлінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій : підруч. / П. І. Бєлінський. - К. : Центр навч. літ-ри, 2005. - 624 с.
 2. Панкрухин А. Л. Маркетинг : учеб. / А. Л. Панкрухин. - М. : Ин-т междунар. права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. - 398 с.
 3. Coase R. (1937). The Nature of the Firm / R. Coase // Economic. - 1937. - 4(16). - P 386-405.
 4. Горняк О. В. Еволюція взаємодій ринкових та ієрархічних структур / О. В. Горняк, Л. Х. Доленко // Економічна теорія. - 2006. - № 2. - С. 37-52.
 5. Архієреєв С. І. Трансакційна архітектоніка / С. І. Архієреєв // Економічна теорія. - 2004. - № 1. - С. 69-83.
 6. Россоха В. В. Інституційне забезпечення розвитку виробничо-економічних систем / В. В. Россоха // АгроІнКом. - 2006. - № 3-4. - С. 82-86.
 7. Гальчинський А. С. Трансринкові трансформації / А. С. Гальчинський // Економічна теорія. - 2007. - № 1. - С. 3-12.
 8. Стецюк П. А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / П. А. Стецюк // Економіка АПК. - 2005. - № 11. - С. 111-116.
 9. Данько М. С. Методологічні особливості оцінки рівня трансакційних витрат у науково-інноваційній сфері / М. С. Данько // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 1. - С. 86-97.
 10. Результати дослідження ринку товарних ф’ючерсів в Україні та рекомендації щодо дорожньої карти подальшого розвитку цього ринку. Програма розвитку фінансового сектору USAID. - 18.06.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://aeaep.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/analy-z.pdf.
 11. Громов О. Купівля через Інтернет дочекалася легалізації / О. Громов // Урядовий кур’єр. - 2015. - 9 верес.
 12. Про електронну комерцію : Закон України від 3.09.2015 р. № 675-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
Читати статтю: e_apk_2017_4_10.pdf