ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.1:001
Управління та інформаційне забезпечення

Феномен управління та систематизація управлінських знань в АПК / Чорний Г.М., Міщенко І.А., Фіщук Н.Ю. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 77

Метою статті є аналіз структури навчальної дисципліни «менеджмент» з концептуальних позицій кібернетики. Запропоновано варіант об'єктивного ланцюга управлінських явищ, який повинен бути основою формування блоків управлінських знань із подальшим опрацюванням тематики курсу цієї навчальної дисципліни. Дослідження проводились із використанням методів логіки, філософії, соціології, економіки на емпіричному й теоретичному рівні: спостереження, порівняння, оцінювання, узагальнення, абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо. Результати дослідження показують, що функціонування в аграрно-продовольчому секторі економіки різних організаційно-правових форм господарювання є однією з причин неоднозначного трактування сутності управління в них і як наслідок - різних варіантів структури теоретичних знань про нього. З одного боку, це реальне свідчення творчого розвитку науки про управління в аграрній економіці, а з іншого - така ситуація стоїть на заваді одержання студентами конкретних системних і глибоких знань із сучасного менеджменту як однієї з основ їх майбутньої фахової практичної діяльності, що зумовлює доцільність проведення подальших досліджень. Елементи наукової новизни та практична значущість: управлінські явища на рівні сільськогосподарських підприємств (господарств) існують як самодостатні джерела знань емпіричного характеру. Водночас звичайні дослідницькі спостереження дали змогу виявити зв’язок між ними у формі об’єктивного послідовного логічного виправданого ланцюга, який розпочинається з формування конкретного суб’єкта господарської діяльності й завершується наслідками управління в ньому. Логіка об’єктивного ланцюга управлінських явищ вимагає аналогічної структури цього ланцюга послідовних об’єктивних блоків управлінських знань, які мусять його віддзеркалювати. Залежно від обсягу навчального часу з дисципліни “аграрний менеджмент” для конкретних спеціальностей ці блоки знань можуть легко розподілятися на структурні елементи нижчого порядку, тобто конкретні теми з цього курсу. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: суб'єкт управління об'єкт управління система менеджмент управління управлінські явища блоки управлінських знань теми занять

Список використаних джерел

 1. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дем’яненко; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 348 с.
 2. Завадський Й.С. Менеджмент: підруч. для студ. екон. спец. вищих закладів : у 2 т. / Й. С. Завадський. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - Т. 2. - 640 с.
 3. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підруч. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К. : Кондор, 2009. - 680 c.
 4. Романова Л.В. Управління підприємницькою діяльністю : навч. посіб. / Л. В. Романова ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навч. літератури, 2006. - 240 с.
 5. Рульєв В.А. Менеджмент : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.
 6. Шегда А.В. Менеджмент : навч. посіб. / А. В. Шегда. - К.: Знання, КОО, 2002. - 584 с.
 7. Чорний Г.М. Управління: концептуальні засади національного менеджменту / Г.М. Чорний. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 102 с.
 8. Чорний Г.М. Керівник в АПК: теорія і практика діяльності / Г. М. Чорний. - К.: ІАЕ УААН, 1998. - 196 c.
 9. Мескон М.Х. Основы менеджмента; пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Дело, 2003. - 702 с.
 10. Управление - это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд; сост. Г. Л. Подвойский. - М.: Республика, 1992. - 352 с.
 11. Гріфін Р. Основи менеджменту: підруч. / Р. Гріфін, В. Яцура; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
 12. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке; пер. с англ. / Питер Ф. Друкер. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 272 с.
 13. Dooley D. Social research methods. 4th ed. / Dooley, David Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2001 - p. 386.
 14. Kathleen B. Foundations for research: Methods of inquiry in education and the social sciences. / De Marrais, Kathleen B. and Stephen D. Lapan Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates. 2004. - p. 432.
Читати статтю: e_apk_2017_4_11.pdf