ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11.005 (477)
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні / Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Могилова М.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 5

Метою статті є обґрунтування основних напрямів техніко-технологічного оновлення сільськогосподарського виробництва в Україні, його моделей і механізмів. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, системно-структурний, абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень). Опрацьовано теоретичні й методичні засади, що передбачають основні напрями забезпечення від-творення та оновлення основних виробничих засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарств матеріальними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення в Україні. На основі дослідження проблем з поставками основних засобів сільськогосподарського виробництва, особливо їх активної складової, розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Науковою новизною є розробка структурно-логічної моделі техніко-технологічної модернізації сільського господарства, що включає взаємодію державного, суспільного й ринкового регулювання модернізації аграрного сектору економіки України за участі державних органів, бізнесу, професійних об'єднань, сільгосптоваровиробників і господарств населення, що забезпечить конкурентоспроможність вітчизняної агропродукції. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: основні засоби, техніко-технологічне оновлення, матеріально-технічне забезпечення, нормативна потреба, амортизація

Список використаних джерел

 1. Закон України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” від 07.02.2002 р. № 3023 [Електронний ресурс] //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.
 2. Закон України „Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України” від 05.10.2001 р. № 2658 [Електронний ресурс] //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-16.
 3. Адамчук В. В. Сучасний стан та перспективи кадрового та наукового забезпечення галузі механізації сільського господарства / В. Адамчук, В. Булгаков // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 15(29). - С. 20-29.
 4. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник / В. Г. Андрійчук. - К. : КНЕУ, 2013. - 780 с.
 5. Білоусько Я. К. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва / Я. К. Білоусько, В. Л. Товстопят. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 60 с.
 6. Бланк И. А. Управление формированием капитала / И. А. Бланк. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
 7. Єрмаков О. Ю. Ресурсно-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств : моногр. / О. Ю. Єрмаков, Н. І. Труш. - К. : ЦП «Компринт». - 2012. - 174 с.
 8. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. - 2014. - № 7.- С. 92-99.
 9. Іванишин В. В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва: моногр. / Іванишин В. В. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 350 с.
 10. Лукинов И. И. Воспроизводство и цены : моногр. / И. И. Лукинов. - М. : «Экономика», 1977. - 432 с.
 11. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посіб. / [Лупенко Ю. О., Захарчук О. В., Вишневецька О. В. та ін.]; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 144 с.
 12. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О. В., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.] - К.: ННЦ ІАЕ, 2014. - 60 с.
 13. Могилова М. М. Основні засоби сільськогосподарських підприємств : стан, оцінка, відтворення : моногр. / М. М. Могилова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 404 с.
 14. Олійник О. В. Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств / О. В. Олійник, Т. В. Калашникова // - Економіка АПК. - 2012. - № 7. - С. 95-100.
 15. Підлісецький Г. М. Матеріально-технічна база аграрного виробництва: стан та проблеми відтворення / Г. М. Підлісецький, В. Л. Товстопят, А. В. Бурилко // Агроінком. - 2008. - № 5-6. - С. 34-39.
 16. Проблеми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі / [Білоусько Я. К., Бурилко В. О., Галушко В. О. та ін.]; за ред. Я. К. Білоуська. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 216 с.
 17. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / [Білоусько Я.К., Товстопят В. Л., Могилова М. М. та ін.] - К. : ННЦ ІАЕ, 2008. - 132 с.
 18. Саблук П. Т. Ціновий паритет в АПК як економічна основа техніко-технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва / П. Т. Саблук, М. М. Могилова // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб. наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (гол. ред.), М Луценко та ін. - Дослідницьке, 2014. - Вип. 18 (32), кн. 1. - С. 29-38.
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Лупенка Ю. О., Месель-Веселяка В. Я.]. - [2-г вид., перероб. доп.] - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 218 с.
 20. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК; за ред. Г. М. Підлісецького. - К.: ІАЕ УААН, 2001. - 428 с.
 21. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал ; пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. сл. Р. М. Энтова. / Дж. Р. Хикс. - М. : Издательская группа «Прогресс», 1993. - 488 с.
 22. Modern Machines In Agriculture [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.befarmex.com/files/292_Chapter%20N.2%20MODERN%20MACHINES%20IN%20AGRICULTURE%20-%20SPAIN.pdf.
 23. Salter, W. E G. Productivity and Technical Change / W. E G. Salter // Journal of Farm Economics. - 1961. - Vol. 43, No. 1 (Feb., 1961). - Р. 160-163.
Читати статтю: e_apk_2017_5_3.pdf