ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:631.1(477)
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України / Мацибора Т.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 7 - С. 101

Стаття присвячена проблемам поліпшення інвестиційної привабливості аграрного сектору України. Мета статті - дослідження позитивного світового досвіду щодо створення сприятливого інвестиційного середовища для використання його у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору та активізації інвестиційної діяльності в Україні. Визначено специфічні особливості функціонування аграрного сектору економіки. Науково обґрунтовано необхідність державної підтримки сільського господарства як ризикового виду діяльності. Розглянуто позитивний досвід розвинутих країн щодо надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам. На основі узагальнення цього досвіду сформовано нові підходи до заходів для поліпшення інвестиційної привабливості національного сільського господарства, надано пропозиції щодо активізації інвестиційної діяльності та стимулювання розвитку в аграрному секторі економіки України. Авторські пропозиції можуть бути використані при формуванні ефективної інвестиційної політики в аграрному секторі України. Табл.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна активність, інвестиційна привабливість аграрного сектору, інвестиційна підтримка, державна підтримка аграрного сектору

Список використаних джерел

 1. Doing Business in 2010 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). - Режим доступу: www.doingbusiness.org ›.. › Global Reports
 2. Epstein G.A. Capital flight and capital controls in developing countries. - UK: Edward Elgar Publishing Ltd, 2005.
 3. Index of Economic Freedom 2005 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). - Режим доступу: http://www.heritage.org/index/.
 4. Meyer K.E. Investment strategies in emerging markets. / K.E. Meyer. - UK: Edward Elgar Publishing Ltd, 2004.
 5. The Global Competitiveness Report 2005 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). - Режим доступу: http://www.weforum.org/reports/ global-competitiveness-reports.
 6. The Global Corruption Report (GCR) 2005 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). - Режим доступу: https://www.transparency.org/
 7. The IMD World Competitiveness Yearbook 2006 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). - Режим доступу: http://www.imd.org/wcc/ wcy-world-competitiveness-yearbook/
 8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. / И.А. Бланк. - К.: МП „ИТЕМ” ЛТД, „Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995. - 448 с.
 9. Гуткевич С.А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики. / С.А. Гуткевич. - К.: Изд-во Епроп. ун-та, 2003. - 252 с.
 10. Гайдуцький А.П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 3. - С. 119-128.
 11. Гуткевич С.А. Управление инвестиционным процессом в аграрной сфере / С.А. Гуткевич. - К.: ИАЭ УААН, 2000. - 268 с.
 12. Жаліло Я.А. Зарубіжний досвід позичкового фінансування державою інвестиційних проектів / Я.А. Жаліло // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - Сб. науч. трудов. - Донецк: ДонНУ, 2008.
 13. Мороз П. Підтримка агровиробника по-німецьки / П. Мороз. -Режим доступу: http://www.agroprofi.com.ua/statti/1058-pidtrimka-agrovirobnika-po-nimetski.
 14. Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи / О.В. Носова // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 3. - С. 119-137.
 15. Обушна Н.І. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в Україні: моногр. / Н.І. Обушна, Т.В. Мацибора. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 338 с.
 16. Світові моделі підтримки сільського господарства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html.
 17. Стратегія секторної конкурентоспроможності для України - фаза III „Політика щодо інвестування у сільське господарство: Україна”. [Електронний ресурс] - OECD - Звіт за підсумками проекту. - Грудень, 2015. - Режим доступу: http://www.oecd.org/globalrelations/Agricultural_ Investment_Policies_Ukraine_UKR.pdf.
 18. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України / Ю.О. Ульянченко // Державне будівництво. - 2007. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_56.
Читати статтю: e_apk_2017_7_14.pdf