ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 519.876.2:330.364:338.516.4:637.134
Аграрний ринок

Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні / Кваша С.М., Іванько А.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 7 - С. 37

Мета статті - визначити закономірності зміни попиту та пропозиції на ринку молока і молочної продукції в Україні та уточнити особливості встановлення стану часткової рівноваги на ньому. У процесі дослідження використано наукові методи: моделювання - для визначення тенденцій зміни попиту й пропозиції та їх збалансування на ринку молока і молочної продукції; економіко-статистичний - для оцінювання тенденцій виробництва та споживання молока і молочної продукції в Україні; аналізу й синтезу - для з’ясування причин, які зумовлюють тенденції зміни попиту та пропозиції; табличний і графічний - для наочності зображення одержаних результатів дослідження; абстрактно-логічний - для формулювання висновків. Оцінено тенденції зміни попиту й пропозиції на ринку молока та молочної продукції за 2015 рік. Охарактеризовано особливості встановлення стану часткової рівноваги на зазначеному ринку відносно основних груп його учасників - виробників і споживачів. Знайшли подальший розвиток методичні та практичні аспекти особливостей встановлення стану ринкової рівноваги на ринку молока й молочної продукції, що на відміну від існуючих ґрунтуються на модельній основі. Практична значущість одержаних результатів полягає у напрацюванні інструментарію обґрунтування управлінських рішень для оцінки стану та формування регулятивних заходів галузевого розвитку. Табл.: 2. Рис.: 4. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: попит, пропозиція, загальна рівновага, часткова рівновага, ринок молока й молочної продукції, модель часткової рівноваги

Список використаних джерел

 1. «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» Постанова КМУ від 7 червня 2017 р. № 394. Електронний ресурс]. - Режим доступу: rada.gov.ua.
 2. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл - М. : Прогресс, 1993. - 594 с.
 3. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии или Теория общественного богатства / Л. Вальрас ; пер. с франц. - М. : Изограф, 2000. - 448 с.
 4. Walras L. Studies in Applied Economics/ L. Walras ; trans. an engl. J. Daal. - LondonandNewYork: Routledge. - 2005.
 5. Babcock B. A. Overview of the FAPRI Modeling System / B. A. Babcock. - [Electronic resource]. - Access mode : http://rsb.org/pdfs/workshops/Babcock.pdf.
 6. Taylor C. Agricultural Sector Models for United States / C. Taylor, K. Reichelderfer, S. Johnson. - IowaStateUniversity Press, Ames, 1993.
 7. Cardenete M. A. Applied general equilibrium. An introduction / M. A. Cardenete, A. I. Guerra, F. Sandro. - Springer texts in business and economics. - Berlin, 2012. - 118 p.
 8. Bellú L.G. Social accounting matrix (SAM) for analysing agricultural and rural development policies. Conceptual aspects and examples / L.G. Bellú. - Food and Agricultural Organization of the United Nations. EASYPol MODULE 130. - 19 p.
 9. Прогнозування виробництва продукції рослинництва та його ресурсне забезпечення в Україні / С. М. Кваша, М. М. Ільчук, І. А. Коновал, М. М. Федюшко. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. - 244 с.
 10. Жемойда О. В. Напрями формування пропозиції на ринку агропродовольчої продукції України : моногр. / О. В. Жемойда. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 376 c.
 11. Гладиш Р. О. Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці в Україні // Р.О. Гладиш : / дис.. канд. екон. наук. - 2006. - 20 с.
 12. FAPRI. [Electronic resource]. - Access mode : http://www.fapri.iastate.edu.
 13. Іванько А. В. Ринкова рівновага на аграрному ринку: особливості узгодження сил попиту і пропозиції / А. В. Іванько // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський нац. екон. ун-т; редкол.: В.А.Дерій (гол. ред.) та ін. - Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського нац. екон. ун-ту «Економічна думка», 2015. - Т. 19. - №3. - 139 с. - С. 23-28.
 14. Іванько А. В. Економіка аграрного виробництва: навч. посіб. / А. В. Іванько. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. - 664 с.
 15. Кваша С. М. Напрями удосконалення механізмів формування ринкової рівноваги на ринках сільськогосподарської продукції / С. М. Кваша // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - C. 161-167.
 16. Тивончук С.В. Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / С. В. Тивончук , Я. О. Тивончук , Т. П. Павлоцька // Економіка АПК. - 2017. - № 4. - C. 25-31.
 17. Виробництво продукції тваринництва в Україні у 2015 році. Стат. бюл. / Державна служба статистики України; за ред. О. М. Прокопенко. - К. : Держстат України, 2016. - 44 с.
 18. Офіційний веб-сайт Держстату України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 19. Тваринництво України. Стат. зб. 2015 ; За ред. Н. С. Власенко ; відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К. : Державна служба статистики України, 2016. - С. 30-31.
 20. Продовольча безпека в Україні погіршилась. Огляд основних індикаторів за 2015 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-pogirshylasya-oglyad-osnovnyh-indykatoriv-za-2015-rik.
Читати статтю: e_apk_2017_7_7.pdf