ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:343.531:001.8
Економіка агропромислового виробництва

Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі / Андрійчук В.Г., Сас І.С. // Економіка АПК. - 2017. - № 8 - С. 22

Мета статті - обґрунтувати необхідність встановлення граничних меж землекористування для великотоварних агропромислових компаній і запропонувати спосіб такого встановлення, за якого забезпечується повне завантаження переробних потужностей зазначених компаній власною сировиною. Узагальнено наукові підходи до визначення оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств. Доведено, що в сучасних умовах проблема встановлення таких розмірів підприємств за критерієм площі землекористування не має розв’язку через сукупність причин, притаманних ринковій економіці. Елементом наукової новизни є розроблений методичний підхід до визначення граничних меж землекористування великих агропромислових компаній на основі побудови й розв’язання двокритеріальної оптимізаційної задачі з урахуванням повного дотримання агроекологічних вимог виробництва сільськогосподарської продукції. Практична значущість полягає в тому, що запровадження в практику розробленого методичного підходу дасть змогу не допустити монополізації ринку оренди землі, а отже, створити сприятливіші умови для розвитку малого та середнього агробізнесу на селі. Табл.: 6. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: агропромислові формування (компанії), розміри аграрних підприємств, економіко-математична модель, погодні ризики, граничні межі землекористування

Список використаних джерел

 1. Новиков Г.И. Методика расчета оптимальных размеров бригад и ферм / Г.И. Новиков. - М.: Колос, 1967. - 240 с.
 2. Веденичев П.Ф. Теоретичні основи концентрації виробництва та визначення оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств / П.Ф. Веденичев // Оптимальні розміри колгоспів Української РСР ; за ред. чл.-кор. ВАСГНІЛ І.Н. Романенка та канд. екон. наук П.Ф. Веденичева. - К., 1964. - С. 5-17.
 3. Веденичев П.Ф. Оптимальні розміри колгоспів Полісся, Лісостепу та Північного і Центрального Степу України / П.Ф. Веденичев, Н.Р. Образцова, І.І. Гурин // Оптимальні розміри колгоспів Української РСР ; за ред. чл.-кор. ВАСГНІЛ І.Н. Романенка та канд. екон. наук П.Ф. Веденичева. - К., 1964. - С. 29-51.
 4. Образцова Н.Р. Рациональные размеры колхозов и их внутрихозяйственных подразделений Украинской ССР / Н.Р. Образцова // Оптимальные размеры колхозов ; под ред. докт. экон. наук Г.Г. Котова и И.А. Бородина. - М.: Колос, 1970. - С. 275-297.
 5. Чаянов А.В. Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий / А.В. Чаянов. - М. : Новая деревня, 1928. - 92 с.
 6. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - С.254-255.
 7. Данкевич А.Є. Оптимальні розміри сільськогосподарських землекористувань промислового типу в Україні / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2008. - № 9. - С. 34.
 8. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2005. - №6. - С. 21-22.
 9. Месель-Веселяк В.Я. Реформування аграрного виробництва / В.Я. Месель-Веселяк. - К.: ІАЕ УААН, 1999. - 272 с.
 10. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. - Вип. 5 ; за ред. П.Т. Саблука та ін. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - С.449-461.
 11. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : моногр. / В.Г. Андрійчук. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. - 214 c.
 12. Андрійчук В.Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2014. - № 2. - С. 5-21.
 13. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності ; [за ред. Лупенка Ю.О., Кропивка М.Ф., Маліка М.Й. та ін.]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. - 38 с.
 14. Наконечний С.І. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування / С.І. Наконечний, С.С. Савіна // - К.: ДЕМІУР, 1998. - 162 с.
Читати статтю: e_apk_2017_8_5.pdf