ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:658
Економіка агропромислового виробництва

Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу / Андрійчук В.Г., Сас І.С. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 13

Мета статті - встановлення градації аграрних підприємств за їх розміром на основі обґрунтування взаємоузгоджених критеріїв такої градації, що найбільш відповідає специфіці сільського господарства і його організаційно-правовій побудові, та розробка рекомендацій щодо надання економічних преференцій суб’єктам малого бізнесу. Як елемент наукової новизни обґрунтовано розподіл підприємств за їхнім розміром, що передбачає виділення мікропідприємств, малих, дрібних, середніх, великих і надвеликих на основі розробленого інструментарію взаємоузгодження запропонованих критеріїв розподілу - площа землекористування, обсяг грошової виручки й чисельність працівників, що характеризують рівень концентрації виробництва. Визначено межі підприємств, за якими здійснюється ідентифікація відповідного суб’єкта господарювання стосовно віднесення його до відповідної групи підприємств, а також доведена необхідність та обґрунтовані базовий принцип і глибина диференціації за такими групами під-приємств державної підтримки й податкового навантаження. Практична значимість одержаних результатів полягає в тому, що запровадження в практику запропонованої градації сільськогосподарських товаровиробників за їх розміром дасть змогу обґрунтовано здійснювати диференціацію економічних преференцій держави за принципом: менші за розміром підприємства одержують вищі ставки преференцій порівняно з великими, що створюватиме сприятливіші економічні умови для розвитку малого та середнього бізнесу на селі. Крім того, з’являється можливість поглиблено досліджувати ефективність діяльності різних за розміром підприємств і на цій основі розробляти адекватніші заходи щодо її підвищення. Табл.: 6. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: градація розміру підприємств, показники розміру, взаємоузгодженість показників розміру, диференційовані ставки компенсації відсотків за кредит, диференційовані ставки земельного податку

Список використаних джерел

 1. Господарський кодекс України. Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств від 16.01.2003 № 436-IV // Internet-ресурс. - http:// kodeksy.com.ua/gospodars_kij_kodeks_ukraini/statja-63.htm.
 2. Закон України «Про захист економічної конкуренції» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
 3. Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств» від 09.11.2011 р, № 289 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2011/289/289.htm
 4. Пасхавер Б.Й. Концентрація та ефективність сільського господарства / Б. Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 16-23.
 5. Рекомендація Комісії від 6 травня 2003 щодо визначення мікро, маленьких і підприємств середнього розміру [Офіційний журнал L 124 від 20.05.2003].
 6. Радыгин А. Российский рынок слияний и поглощений: этапы, особенности, перспективы / А. Радыгин // Вопросы экономики. - 2009. - №10. - С. 23-45.
 7. Ресурси відкритого доступу. Біла книга. Політика розвитку СМП в Україні, 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.slideshare.net/USAIDLEV/ss-53412015
 8. Андрійчук В.Г. Квазіхолдинги: створення і правомірність існування / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2015. - № 11 - С. 113-118.
 9. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. - К. : Знання, 2013. - 446 с.
 10. Матеріали сайту Agrotimes [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agrotimes.net/factories/factory/118-mironivskij-hliboprodukt.
 11. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2015. - К.: Державна служба статистики України, 2016. - 360 с.
 12. Helfand, S. M. and E. S. Levine. (2004). Farm size and the determinants of productive efficiency in the Brazilian Center-West. Agricultural Economics 31 (2-3): 241-9.
 13. Сас І.С. Концентрація виробництва на аграрних підприємствах: методика виміру, аналіз, ефективність і регулювання: автореф. дис… канд. екон. наук : 08.00.04 /І.С. Сас. - К., 2016. - 20 с.
 14. Державна служба статистика України своїм листом 13.01.2017 №06.3-09/5-17 повідомила, що наші пропозиції будуть взяті до уваги при розгляді питань, пов’язаних із удосконаленням державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств.
 15. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/935-19.
Читати статтю: eapk_2017_10_p_13_24.pdf