ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201710005
Аграрна політика і реформування

Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу / Левек Р., Ходаківська О.В., Юрченко І.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 5

Мета статті - розкрити особливості моделей регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС та визначити, що саме з існуючих моделей може бути використане в українській практиці ринкового обігу земель. У процесі дослідження використано методи: аналізу і синтезу, діалектичний та порівняння. Елементи наукової новизни. Досліджено моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення країн ЄС у контексті виокремлення і застосування їх досвіду в Україні. Визначено основну проблему регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в ЄС. Проаналізовано ступінь застосування країнами ЄС такого інструменту регулювання ринку земель, як «переважне право». За результатами дослідження визначено, що в розглянутих європейських країнах ринок земель сільськогосподарського призначення є регульованим спеціалізованими державними неприбутковими агентствами. Модель сімейного фермерства є еталонною в ЄС, тому регулювання ринку земель здійснюється саме у цьому контексті. Фермер завжди є першочерговим покупцем на ринку землі. Земля повинна бути не доступна інвесторам, які не займаються сільськогосподарським товаровиробництвом. У країнах ЄС вже напрацьований величезний досвід із регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення, але, незважаючи на це, перед європейським ринковим обігом земель постають нові загрози і проблеми. Україна знаходиться на початку побудови ринку землі сільськогосподарського призначення, тому має використати наявний європейський досвід із метою уникнення вже відомих помилок у даному напрямі, для забезпечення функціонування регульованого, прозорого, фермеро-орієнтованого, відкритого та цивілізованого ринку земель сільськогосподарського призначення. Табл.: 4. Бібліогр.: 34.
Ключові слова: ринок земель, ринковий обіг, переважне право, регулювання, земельне агентство, сімейне фермерство, право власності

Список використаних джерел

 1. Боровий В. Аналіз обігу (купівлі-продажу) земель та оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення / В. Боровий, А. Олінович, О. Іванченко // Землевпоряд. вісн. - 2013. - № 11. - С. 20-24.
 2. Добряк Д.С. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення ринку землі / Добряк Д. С., Мартин А.Г., Паламарчук Λ.В. // Землеустрій і кадастр. - 2006. - № 1. - С. 3-7.
 3. Дроздюк Т.М. Правове регулювання ринку земель: світовий досвід та його використання для розвитку ринку земель в Україні / Т. М. Дроздюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2015. - Вип. 27. - С. 238-244.
 4. Дудич Г.М. Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин / Г.М. Дудич // Аграр. економіка. - 2014. - Т. 7. - № 1-2. - С. 101-107.
 5. Жук О.П. Теоретичні основи формування ринку земельних ділянок та його інфраструктури / О. П. Жук, О. В. Шевченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - № 3. - С. 61-67.
 6. Зінчук Т.О. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель / Т. О. Зінчук, В. Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 84-92.
 7. Кириленко І. Г. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні / І. Г. Кириленко, В. П. Кравчук // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 26-29.
 8. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 5-15.
 9. Мартин А.Г. Удосконалення ринку сільськогосподарської нерухомості України на основі міжнародного досвіду / А.Г. Мартин, Б.О. Аврамчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2016. - № 1-2. С. 116-127.
 10. Мартинюк М.П. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та проблеми запровадження / М.П. Мартинюк // Економіка АПК. - 2017. - № 3. - С. 15-21.
 11. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-правове забезпечення реформування земельних відносин в аграрній сфері (підсумки і проблеми) / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // 3емлевпор. вісн. - 2003. - № 3. - С. 24-30.
 12. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи; за наук. ред. Л. Я. Новаковського. - К. : Аграр. наука, 2015. - 48 с.
 13. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 396 с.
 14. Степаненко Т. О. Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення / Т. О. Степаненко // Економіка АПК. - 2017. - № 3. - С. 65-71.
 15. Ступень М. Г. Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку / М. Г. Ступень, Ю. І. Дума // Економіст. - 2015. - № 4. - С. 40-41.
 16. Третяк А.М. Проблеми формування інституціонального середовища ринку пайових земельних ділянок та роль землеустрою у їх вирішенні / А. М. Третяк, В. М. Третяк // Землевпор. вісн. - 2015. - № 6. - С. 28-32.
 17. Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2011. - №7. - С. 55-60.
 18. Федоров М.М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення / М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2003. - № 1. - С. 25-31.
 19. Формування ринку землі в Україні / В.П.Галушко, Ю.Д.Білик, А.С.Даниленко та ін. - К.: Урожай, 2006. - 280 с.
 20. Ходаківська О.В. Неправда, що в ринковій економіці не регулюють обіг ділянок / О.В. Ходаківська // Голос України. - №245 (6499) від 23.12.2016. - С. 3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.golos.com.ua /article/281537.
 21. Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка АПК. - 2017. - № 5. - С. 78-85.
 22. Ходаківська О.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 30-36.
 23. Ходаківська О.В. Орендні земельні відносини: досвід країн Європейського Союзу та вітчизняна практика / О.В. Ходаківська // Економіка і організація управління. - 2014. - № 1(17)-2(18). - 297-303.
 24. Ходаківська О.В. Ринкові ціни земель сільськогосподарського призначення та орендна плата у країнах Європейського Союзу / О. В. Ходаківська // Землеустрій і кадастр. - 2012. - № 1. - С. 65-70.
 25. Шпичак О.М. Проблеми земельної реформи і ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент. Вип. 168. Ч. 1 : зб. наук. праць ; редкол. Д. О. Мельничук. - К.: НУБІПУ, 2011. - С. 10-17.
 26. Dankevych Y. Ukraine agricultural land market formation preconditions / Y. Dankevych, V. Dankevych, O. Chaikin // Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2017, No. 65, pp. 259-271.
 27. Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz - GrdstVG) [Електронний ресурс] // Bundesrat. - 1961. - Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/3enYH3.
 28. Evi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról [Електронний ресурс] // A magyar parlament. - 2013. - Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/5pA4r2.
 29. Landwirtschaftliche Bodenmarktpolitik: Allgemeine Situation und Handlungsoptionen Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 'Bodenmarktpolitik’ gemäß Beschluss der Amtschefinnen und Amtschefs der Agrarressorts der Länder vom 16. Januar 2014 (March 2015), 37 p.
 30. Noichl Maria. Reporton the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers(2016/2141(INI)) / Maria Noichl. - Committee on Agriculture and Rural Development. European Parliament, 2017. - 18 р.
 31. Societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural (SAFER) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.safer.fr.
 32. Status of agricultural land market regulation in Europe: policies and instruments ; [Robert Levesque, Volker Bruns, Karl-Heinz Goetz, Yvan Brahic, Sabine Agofroy, Julie Babin, Michel Casassus, Attila Takacs and other; Terres d’Europe, Scafr, France]. - AEIAR, 2016. - 48 р.
 33. Study entitled ‘Extent of Farmland Grabbing in the EU’ by the European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development, 2015. -24 p. (PE 540.369).
 34. The Flemish Land Agency (VLM) (2017). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: https://www.vlm.be/en.
Читати статтю: eapk_2017_10_p_5_12.pdf