ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [631.152:657.471.11]:633.11.002.2
Економіка агропромислового виробництва

Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці / Олійник О.В., Макогон В.В., Горох О.В., Скоромна О.Ю. // Економіка АПК. - 2017. - № 12 - С. 20

Мета статті - висвітлення результатів дослідження управління величиною і питомою вагою витрат на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій під час виробництва зерна пшениці. У процесі дослідження використано такі методи: діалектичний, абстрактно-логічний, аналітичних групувань, багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. Як елемент наукової новизни обґрунтовано доцільність застосування для моделювання взаємозв'язку витрат на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій повної поліноміальної функції. Це дозволяє визначити оптимальні рівні питомих витрат за аналізованими статтями, що забезпечують максимізацію технологічної або економічної ефективності. Крім цього існує можливість встановити оптимальну пропорцію розподілу фіксованого обсягу витрат за двома аналізованими видами витрат, що забезпечують максимальну окупність кожного з них. Було встановлено, що унаслідок розбіжності у динаміках цін на нафтопродукти і тарифів на послуги сторонніх організацій виконання операцій власними силами при сумарних витратах на нафто-продукти і на оплату послуг сторонніх організацій до двох тисяч гривень є недоцільним. Натомість економічно доцільним є підвищення інтегрального показника витрат на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій до 3,8 тис. грн/га. Це дозволить забезпечити максимізацію маржинального прибутку на рівні 9,1 тис. грн/га. При цьому економічно обґрунтована частка витрат на нафтопродукти в інтегрованому обсязі витрат досягає 15%, а питома вага витрат на оплату послуг сторонніх організацій не буде перевищувати 85%. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: підрядна організація, нафтопродукти, управління витратами, взаємозамінність ресурсів, регресійний аналіз, параболічна апроксимація

Список використаних джерел

 1. Австрійська школа граничної корисності / [Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В. та ін.] ; під ред. В. Д. Базилевича // Історія економічних учень. - К.: Знання, 2006. - Т. 1. - С. 459-582 с.
 2. Вишневська О.М. Використання систем управління витратами в сільськогосподарських підприємствах / О.М. Вишневська, О.В. Кривошеєв // Агросвіт. - 2013. - № 12. - С. 17-19.
 3. Градов А.П. Управленческий и производственный учет / А.П. Градов. - Москва: ЮНИТИ, 2003. - 346 с.
 4. Грещак М.Г. Управління витратами: навч. посібник / М.Г Грещак, О.С. Коцюба, В.М. Гордієнко та ін. - Київ: КНЕУ, 2008. - 264 с.
 5. Григоренко В.К. Математичний аналіз в поняттях, прикладах і контрприкладах, або ідеї і методи математичного аналізу / В.К. Григоренко, К.В. Григоренко; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси: ЧНУ, 2013. - 264 с.
 6. Давидович І.Є. Управління витратами / І.Є. Давидович. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
 7. Клочан В.П. Напрями і особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств / В.П. Клочан, В.О. Гуменюк // Агросвіт. - 2014. - № 1. - С. 31-33.
 8. Крушельницька О.В. Система управління витратами - основа ефективної діяльності підприємства [Електронний ресурс]/ О.В. Крушельницька, І.І. Чайковська. - Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/5049/1/100.pdf
 9. Маренич Т.Г. Системне управління витратами у відтворювальних процесах агроформувань / Т.Г. Маренич, О.В. Гаврильченко; ХНТУСГ ім. Петра Василенка. - Харків: Міськдрук, 2011. - 250 с.
 10. Муляр Т.С. Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств / Т.С. Муляр // Економіка та держава. - 2014. - № 6. - С. 74-77.
 11. Мюллендорф Р. Производственный учет: снижение и контроль издержек. Обеспечение их рациональной структуры / Р. Мюллендорф, М. Карренбауэр. - М.: ЗАО «ФБК-ПРЕСС», 1996. - 160 с.
 12. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій / Г.О. Партин. - Київ: Вид-во УБС НБУ, 2008. - 219 с.
 13. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства / А.А. Пилипенко. - Харків: Видавництво ХНЕУ, 2007. - 276 с.
 14. Фандель Г. Теория производства и издержек / Г. Фандель. - К.: Таксон, 1998. - 528 с.
 15. Христенко Л.М. Побудова системи управління витратами промислового підприємства / Л.М. Христенко, Р.О. Мозговий // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. - 2011. - №3(157). - С. 247-253.
 16. Шиян Д.В. Удосконалення підходів до формування аналітичного забезпечення управління виробничими витратами в сільськогосподарських підприємствах / Д.В. Шиян // Наукові праці ПФ НУБіП України «Кримський агротехнолог. ун-т» (Серія: «Економічні науки»). - 2013. - Вип. 152. - С. 48-54.
 17. Шутько Т.І. Економічна сутність управління витратами підприємства / Т.І. Шутько // Ефективна економіка. - 2014. - №12. - С. 15-22.
 18. Coase R.H. The Problem of Social Cost / R.H. Coase // Journal of Low and Economics. - 1960. - № 3. - pp. 1-44.
 19. Cooper R.G. Winning at New Products / R.G. Cooper, C.M. Crawford, T.P. Hustad. // Journal of Product Innovation Management - 1986. - № 3. - pp. 307-308.
 20. Kaplan R.S. The Evolution of Management Accounting / R.S. Kaplan -Accounting Review. - 1984. - Vol. 59 - № 3. - pp. 390-418.
 21. Keuleneer L. Recent Trends in Valuation: From Strategy to Value / L. Keuleneer, W. Verhoog. - John Wiley & Sons, 2005. - 168 p.
 22. Maher M.W. Cost Accounting / M.W. Maher, E.B. Deakin. - McGraw-Hill Higher Education, 1984. - 304 p.
 23. Oster S. The strategic use of regulatory investment by industry sub-groups / S. Oster. // Economic Inquiry. - 1982. - № 20 - pp. 604-618.
 24. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance / M.E. Porter. - Free Press, 1985. - 557 p.
 25. Riley D. Competitive Cost Based Investment Strategies for Industrial Companies / D. Riley D. // Manufacturing Issues. - NY: Booz, Allen and Hamilton, 1987. - pp. 71 -83.
 26. Scherer F.M. Industrial market structure and economic performance / F.M. Scherer. - Houghton Mifflin, 1980 - 632 р.
 27. Shank J.K. Strategic Cost Management: The Value Chain Perspective / J.K. Shank, V. Govindarajan // Journal of Management Accounting Research. - 1992. - № 4. - pp. 177-197.
 28. Williamson O.E. The Economics of Antitrust: Transaction Cost Considerationsм / O.E. Williamson // University of Pennsylvania Law Review. - 1974. - № 122. - pp. 1439-1496.
Читати статтю: eapk_2017_12_p_20_27.pdf