ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2017 рік

Еволюція наукових підходів до трактування аграрних відносин

Економічне моделювання ринку меду

Методичні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Селянські домогосподарства: соціально-економічні умови розвитку (рецензія на монографію «Соціально-економічні умови розвитку селянських домогосподарств»)

Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні

Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні

Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін

Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій

Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України

Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України

Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні

Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві

Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери

Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України

Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки

Контроль господарювання у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами

Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС

Забезпечення вітчизняних хмелярських підприємств виробничими ресурсами

Світовий досвід ринкового обігу земель

Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій

Інституційні умови передачі інновацій в сільському господарстві та сільських районах Польщі (англомовна)

Основні напрямки сталого розвитку сільських районів Азербайджанської Республіки

Пріоритетні напрями підвищення ефективності та стійкості розвитку АПК Білорусі

Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому

Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку

Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку

Еластичність попиту на харчові продукти

Агротехнопарки - інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору

Методичні засади вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

Оплата праці як соціально-економічна категорія та джерело доходу населення України (англомовна)

Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН та ННЦ «Інститут аграрної економіки»: 100 років у системі організації інформаційного забезпечення галузевого дослідництва в Україні

Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства аграрних підприємств

Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади

Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки

Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства

Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва

Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні

Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції

Чинники підвищення цін на зерно в Україні

Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільсьгосптоваровиробників

Особливості жіночої праці як людського капіталу на селі

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття

Аспекти імплементації політики сталого розвитку сільського господарства в Європейському Союзі (англомовна)

Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України

Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки

Економічна політика держави у розв’язанні соціально-економічних суперечностей аграрного сектору (англомовна)

Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі

Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності

Формування організаційно-економічного механізму збалансованого розвитку ринку м'яса та м’ясопродуктів

Сторінки