ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2017 рік

Методологічні засади формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки України (англомовна)

Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні

Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Доступність продовольства на прикладі регіону (англомовна)

Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень

Інструмент маркетингової діяльності в управлінні підприємством

Аналіз стану модернізації вітчизняних хмелярських підприємств

Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика

Державна система охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі: становлення та розвиток

Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки

Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції

Розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств (англомовна)

Міжнародні перевезення у зовнішній торгівлі продукцією АПК (англомовна)

Розвиток інститутів агропродовольчого сектору економіки

“Cross compliance” як інституційна норма забезпечення екологічного сільського господарства в Європейському Союзі (англомовна)

Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу

Управлінські аспекти підвищення ефективності комерційної діяльності фермерських господарств

Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу

Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу

Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини

Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи

Аграрно-продовольче забезпечення населення України

Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України

Ринок овочевих культур в Україні

Ринок продукції свинарства в системі продовольчого забезпечення країни (англомовна)

Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС

Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною

Сучасна парадигма Спільної аграрної політики ЄС як протидія глобальним викликам та дезінтеграції

Значення української кукурудзи в експортному потенціалі тваринницької галузі Іспанії (англомовна)

Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки

Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій

Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему

Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату

Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах

Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA

Гармонізація економічної системи

Визначення вартості гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності

Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку

Інтеграція освіти, науки та виробництва в економіці знань аграрної сфери

Економічна ефективність вирощування соняшнику в умовах Слобожанщини

Розвиток фермерських господарств Хмельниччини

Формування стратегії розвитку модернізації хмелярських підприємств

Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств

Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання

Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці (англомовна)

Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур

Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона

Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації

Сторінки