ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137:636.32/.38(477.72)
Економіка агропромислового виробництва

Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині / Бойко В.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 26

Мета статті - аналіз сучасного стану вівчарства та його племінної бази й окреслити перспективи ведення галузі в господарствах Херсонської області. Методика дослідження: статистично-економічні, порівняльного аналізу, розрахункові методи. Результати дослідження. Виділено актуальні проблеми виробництва й визначено причини занепаду галузі: диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію; відсутність цивілізованого ринку збуту продукції та державної підтримки галузі; відсутність сприятливих економічних умов для розвитку галузей, пов’язаних із продукцією вівчарства, тощо. Враховуючи глобалізацію ринкових відносин, орієнтуючись на вимоги Євросоюзу, викладено пріоритетні напрями розвитку галузі. Головним напрямом підвищення рівня ефективності є інтенсифікація: зміцнення кормової бази, зростання рівня та якості годівлі овець; удосконалення матеріально-технічної бази, механізація виробничих процесів; використання прогресивних форм організації та оплати праці. Елементи наукової новизни. З метою відродження галузі вівчарства на Херсонщині як одного з перспективних напрямів розвитку тваринництва рекомендовано створення сучасних підприємств із глибокою переробкою виробленої продукції й передовими технологіями. Практична значущість. Впровадження результатів дослідження забезпечить підвищення економічної ефективності галузі та конкурентного статусу підприємств. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: галузь вівчарства, асканійська порода, відтворення поголів’я, дієтичні продукти, овече молоко, вовна, державна підтримка

Список використаних джерел

 1. Вівчарство України: моногр. / В. М. Іовенко, Л. О. Сиротюк, Т. І. Нежлукченко та ін; за ред. В. П. Бурката; УААН; Ін-т тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”. - К.: Аграрна наука, 2006. - 616 с.
 2. Дєбров В. В. Шляхи підвищення економічної ефективності галузі вівчарства / В. В. Дєбров // Таврійський наук. вісн. Вип.81. - Херсон: Грінь Д.С., 2012. - С.244-248.
 3. Могильницька С. В. Особливості вівцематок асканійської каракульської породи за молочною продуктивністю / С. В. Могильницька // Таврійський наук. вісн. Вип.81. - Херсон : Грінь Д.С., 2012. - С. 277-278.
 4. Паштецька О. В. Світові тенденції розвитку галузі вівчарства / О. В. Паштецька // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - C. 139-145.
 5. Петровська Т. М. Динаміка виробництва та реалізації продукції вівчарства / Т. М. Петровська // Економіка АПК. - 2006. - №4. - С.48-53.
 6. Сокол О. І. Невідкладні завдання відновлення і стабільного розвитку вівчарства України / О. І. Сокол // Економіка АПК. - К., 2007. - № 7(153). - C. 41-47.
 7. Тараненко В. П. Сучасний стан та формування ринку інноваційної продукції вівчарства в Україні / В. П. Тараненко, В. П. Мусієнко // Вівчарство. - 2007. - Вип. 34. - С.176-178.
 8. Шелест Л. С. Моніторинг ефективності виробництва, переробки та реалізації продукції вівчарства / Л. С. Шелест // Аграрна наука і освіта. - 2008. - Т. 9. - № 3/4. - C. 115-121.
 9. Штомпель М. В. Технологія виробництва продукції вівчарства [Текст] / М. В. Штомпель, Б. О. Вовченко. - К.: Вища освіта, 2005. - 344 с.
 10. Baumol W. J. Is entrepreneurship always productive? // Entrepreneur-ship and economic development. N.Y.UN, 1988.
 11. Birman G. The economic analysis of investment projects / G. Birman, S. Schmidt. - Nev York : Elsevier Science, 1994. - 620 p.
 12. Flage D., Zelter K. Untersuchungen ǜber den Esnfluss massager Inzucht// Wiss. Z. Humbol.-Univ. Berlin, 1986. - 35, №4, р. 327-334.
 13. Tomas B. Introduction to Dairy Sheep Farming - Getting Started / B. Tomas // Proceedings of the 8 th Great Lakes Dairy Sheep Symposium. Cornell, University, itnaca, - NY. - P.2, 2003.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_26_33.pdf