ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.22 : 631.16
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти / Тулуш Л.Д., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 40

Мета статті - опрацювання механізму податково-бюджетного регулювання розвитку високотоварних господарств населення, який би забезпечив їх трансформацію в суб’єкти підприємництва. Методика дослідження - у статті використовувалися наступні методи дослідження: історичний, абстрактно-логічний, емпіричний, рядів динаміки, індексний, факторного аналізу, порівняння, оцінки нормативно-правової бази, табличний, графічний, узагальнення та наукового передбачення. Результати дослідження. Узагальнено податково-бюджетні аспекти формування механізму фінансового стимулювання трансформації високотоварних господарств населення у суб’єкти підприємництва. Оцінено соціально-економічні наслідки діяльності високотоварних господарств населення у сучасному їх статусі, обґрунтовано переважання негативних аспектів нинішньої моделі їх функціонування як для самих господарських одиниць, так і для держави та місцевих громад. Окреслено проблеми, що перешкоджають збалансованому розвитку високотоварних господарств населення, стримують формування на їх базі європейського типу фермерів. Узагальнено методичні підходи до визначення частини господарств населення, для яких трансформація у суб’єкти підприємництва є економічно доцільною. Опрацьовано засади формування та обґрунтовано складові механізму фінансового стимулювання трансформації високотоварних господарств населення у суб’єкти підприємництва. Елементи наукової новизни. Опрацьовано методичні засади формування механізму фінансового стимулювання трансформації високотоварних господарств населення у суб’єкти підприємництва, визначено ключові його складові та особливості їх застосування. Запропоновано підходи до визначення кількості потенційно можливих суб’єктів підприємництва, які можуть бути сформовані на базі високотоварних господарств населення, на основі оцінювання доходності діяльності. Запропоновано механізм фіскального стимулювання трансформації частини господарств населення у суб’єкти підприємництва, здійснено оцінку потенційного податкового навантаження та визначено орієнтовні обсяги державної фінансової підтримки, що необхідна для належного стимулювання відповідного процесу. Практична значущість. Результати можуть бути використанні в процесі подальшого наукового опрацювання важливої наукової проблеми - формування оптимальної структури сільськогосподарського виробництва на основі збалансування часток окремих категорій сільгосптоваровиробників, формування в Україні класу фермерів, подібного до європейських зразків, що позитивно позначиться на рівні доходів сільського населення та наповнюваності місцевих бюджетів. Також результати даного дослідження можуть виступати економічним обґрунтуванням відповідних законодавчих ініціатив, спрямованих на упорядкування аграрного устрою в Україні та відродження фермерства в його класичному розумінні. Табл.: 3. Рис.: 5. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники, господарства населення, організаційно-економічна трансформація, податково-бюджетне регулювання, фінансовий механізм, державна фінансова підтримка, оподаткування, бюджетні дотації

Список використаних джерел

 1. Лупенко Ю. О. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів / Ю. О. Лупенко. Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2016. - № 1. - С. 5-17.
 2. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України / Ю. О. Лупенко, Л. Д. Тулуш. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 35 с.
 3. Малік М. Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств // М. Й. Малік, В. М. Заяць // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 87-95.
 4. Малініна Н. М. Концептуальні засади побудови системи прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Н. М. Малініна // Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. - 2012 - № 1. - С. 242-260.
 5. Маренич Т. Г. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури / Т. Г. Маренич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства (економічні науки). - 2016. - № 174. - С. 24-34.
 6. Мельник Л. Ю. Стан і перспективи трансформації особистих селянських господарств у агробізнесові господарства / Л. Ю. Мельник, С. В. Васильєв, В. О. Олексюк // Агросвіт. - 2016. - № 8. - С. 9-14.
 7. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, М. І. Кісіль та ін. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. - 60 с.
 8. Олійник А. П. Особисті селянські господарства: проблеми оподаткування / А. П. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 4. - Т. 3. - С. 136-139.
 9. Прокопчук О. Т. Податкові пільги як фактор забезпечення конкуренто-спроможності сільськогосподарського виробництва / О. Т. Прокопчук // Інноваційна економіка. - 2011. - № 5. - С. 274-277.
 10. Рудая М. І. Оподаткування доходів сільських домогосподарств : Автореферат.. канд. екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - К. : ННЦ "Ін-т аграрної економіки" УААН, 2009. - 21 с.
 11. Свиноус І. В. Щодо проблеми оподаткування особистих селянських господарств / І. В. Свиноус // Аграрний вісник Причорномор’я. Серія: Економічні науки. - 2009. - № 49. - С. 35-42.
 12. Тулуш Л. Д. Формування механізму оподаткування доходів від ведення особистого селянського господарства / Л. Д. Тулуш // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2010. - № 1. - (48). - С. 144-151.
 13. Тулуш Л. Д. Концептуальні засади формування та розвитку системи оподаткування сільгосптоваровиробників / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2017. - № 7. - С. 62-75.
 14. Удова Л. О. Особисті селянські господарства у системі обов’язкових платежів // Л. О. Удова // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 455-462.
 15. Яворська Т. І. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури / Т. І. Яворська, І.Б. Франчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 3 (27). - С. 48-52.
 16. Andersen F. G. Taxation of agriculture in selected countries / F.G. Andersen, L.J. Asheim, K. Mittenzwei, F. Veggeland / Norwegian Agricultural Economics Research Institute. - Oslo, 2002. - 123 р.
 17. Dziemianowicz R. Principles governing taxation of farms in EU and chances for their adaptation in Poland / R. Dziemianowicz, R. Przygodzka // Wieś i Rolnictwo. - 2006. - № 2(131). - Рр. 77-88.
 18. Jitea I.-M. Рersonal agricultural income taxation: a comparative analysis between several new member states / I.-M. Jitea // Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine Cluj-Napoca. - 2010. - Vol. 67. - Is. 2. - Рp. 138-143.
 19. Veen H.B. Exploring agricultural taxation in Europe / H.B. Veen, H.A.B. Meulen, K.H.M. Bommel; R.B. Doorneweert / Den Haag: LEI Repor, Domain 2, Business development and competitive position. - ISBN 9789086151455 - 207 p.
 20. Wiggins S. The future of small farms / S. Wiggins, J. Kirsten., L. Llamb // World Development. - October 2010. - Vol. 38. - Is. 10. - Pр. 1341-1348.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_40_52.pdf