ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.439.02
Економіка агропромислового виробництва

Продовольче самозабезпечення населення України / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 5

Мета статті - проаналізувати розвиток важливого напряму забезпечення продовольчої безпеки України, його динаміки, стану, перспективи. Методика дослідження. Загальнонаукові методи: абстрактно-логічний - для систематизації наявного теоретичного матеріалу; індукції й дедукції - для виведення загальних принципів з аналізу фактів; синтезу - для об’єднання елементів досліджуваної системи та її аналізу в цілому; порівняння - для оцінки одержаних показників. Використано статистичні дані, а також методичні підходи щодо оцінки продовольчого самозабезпечення. Результати дослідження. Суттєва частка продовольчого споживання безоплатна (виробництво продовольства для самоспоживання, самозаготівлі, продовольча допомога). В Україні вона дорівнює одній шостій, а в сільській місцевості - третині всіх продуктів харчування. Господарства населення, виробляючи продовольчі продукти, чверть їх продають, 60% використовують для самоспоживання, 15% - допомога родичам. Продовольча самозабезпеченість країни зростає при зменшенні споживання частки продовольчого імпорту. Імпортна політика повинна забезпечити національному споживачеві доступ до продуктів, що не виробляються у країні, але можливості імпортозаміщення потрібно реалізувати. Елементи наукової новизни. Визначено, що за рахунок бюджетного фінансування доцільно створити й поступово реалізувати широкомасштабну програму продовольчої допомоги малозабезпеченим соціальним групам населення. Недостатнє продовольче споживання значної частини українських громадян зумовлює необхідність розробки державної програми продовольчої допомоги малозабезпеченим верствам населення. Табл.: 6 Бібліогр.: 8.
Ключові слова: продовольча забезпеченість, самоспоживання, імпортозаміщення, продовольча допомога, національний споживач

Список використаних джерел

  1. Бюджети сімей робітників, службовців, колгоспників і пенсіонерів. - Стат. зб. / Держкомстат України. - К., 1991. - 95 с.
  2. Статистичний щорічник України за 2016 р. - К., 2017. - 612 с.
  3. Statistical Abstract of the United States. - 2017. - 1012 р.
  4. Гойчук О. І. Продовольча безпека / О. І. Гойчук. - Житомир: Полісся, 2004. - 348 с.
  5. Біттер О. А. Рівень життя сільського населення: проблеми і перспективи / О. А Біттер. - Львів : Українські технології, 2005. - 288 с.
  6. Свиноус І. В. Економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств / І. В. Свиноус. - К. : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2010. - 414 с.
  7. Прокопа І. В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / І. В. Прокопа, Т. В. Беркута. - К.: Ін-т економіки та прогнозув. НАН України, 2011. - 240 с.
  8. Олефір В. К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України / В. К. Олефір // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 4. - С. 91-105.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_5_10.pdf
Читати переклад статті: paskhaver_eapk_2018_01.pdf