ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11.005 (477)
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств / Михайлов М.Г. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 53

Мета статті - обґрунтування напрямів удосконалення матеріально-технічної бази аграрних підприємств на основі визначення основних пріоритетів державної підтримки розвитку їх матеріально-технічної бази. Методика дослідження: методи - статистично-економічний, розрахунковий, порівняльного аналізу. Результати дослідження. Визначено роль держави у збільшенні оснащеності сільського господарства основними виробничими засобами з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, що прискорить вирішення важливих завдань щодо дальшої інтенсифікації виробництва, сприятиме впровадженню в аграрних підприємствах прогресивних технологій, підвищенню продуктивності праці. Проведено дослідження фінансування державних програм та бюджетного фінансування України, яке засвідчує, що державні витрати на програми зі сприяння інноваційно-інвестиційного розвитку, такі як продуктова підтримка, а також сільськогосподарські наукові дослідження та розробки є найважливішими рушійними силами розвитку сільського господарства і забезпечення його конкурентоспроможності. Елементи наукової новизни. Розкрито та обґрунтовано важливість формування інституціонального забезпечення та державної підтримки матеріально-технічної бази аграрних підприємств з пропозицією їх модернізації через взаємозв’язані інструменти державного, ринкового та спільного регулювання. Практична значущість. Впровадження результатів дослідження забезпечить підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: матеріально-технічна база, основні засоби, матеріальні ресурси, модернізація, державна підтримка

Список використаних джерел

 1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства” від 15 липня 2005 р. № 587 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва” від 1 березня 2017 р. № 130 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF.
 3. Звіт про виконання Державного бюджету України, станом на 1 січня 2014 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.
 4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 02.12.2010 р. № 2755-VI. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Про збір та розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 587-XIV (із змінами та доп.) // Відом. Верхов. Ради України - 1999. - № 20-21. - С. 191.
 6. Про порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства у вигляді 1-% відрахувань від реалізації алкогольних напоїв та пива [Електронний ресурс] : наказ Мінагрополітики та Міністерства фінансів від 21 травня 2004 р. № 178/346. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
 7. Основи ефективного ведення виробничої діяльності в галузі хмелярства України : наук.-метод. рекомендації / [Дідківський М. П., Рудик Р. І. , Приймачук Т. Ю. та ін.]. - Житомир : Рута, 2013. - 60 с.
 8. Пивна та хмелева галузі України: кон’юнктура та інтеграція : [монографія] / Р. І. Рудик, Т. Ю. Приймачук, Т. Ю. Сітнікова [та ін.] ; за ред. Ю. І. Савченка. - Житомир : ФОП Мальцева О.Ю., 2014. - 96 с.
 9. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. - 2014. - № 7.- С. 92-99.
 10. Методичні рекомендації з експертної оцінки майна в підприємствах АПК / [Підлісецький Г. М., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2005. - 220 с.
 11. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О. В., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.] - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. - 60 с.
 12. Прогнозування виробництва продукції рослинництва та його ресурсне забезпечення в Україні / С. М. Кваша, М. М. Ільчук, І. А. Коновал, М. М. Федюшко. - К. : ННЦ ”ІАЕ“, 2013. - 244 с.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_53_59.pdf