ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.123:631.11
Управління та інформаційне забезпечення

Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами / Павлик В.П. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 66

Мета статті - розглянути шляхи підвищення ефективності управління сільськогосподарськими підприємствами на основі використання системного підходу до встановлення взаємозв’язку між економічними показниками господарювання. Методика дослідження. Дослідження ґрунтується на припущенні, що причинно-наслідковий взаємозв’язок між економічними показниками, такими як ціна одиниці реалізованої продукції, оплата праці працівників, задіяних у виробництві, а також повна собівартість продукції й обсяг її реалізації, можливо встановити за допомогою відповідної номограми, в якій послідовно розглянуто їхні графічні залежності та прийнято певний перехід від одного показника до іншого. При цьому незалежно від першочерговості у зміні зазначених показників причина й наслідок змін матиме замкнений ланцюжок між вказаними економічними показниками. Результати дослідження. Для певних умов господарювання сільськогосподарського підприємства встановлено закономірності у вигляді економіко-математичних функцій, що відображають зміни між ціною одиниці реалізованої продукції та обсягом її реалізації, оплатою праці працівників і ціною одиниці реалізованої продукції, її повною собівартістю та оплатою праці працівників, обсягом реалізації й повною собівартістю даної продукції. Визначено похідні зазначених економіко-математичних функцій, що дає змогу проаналізувати швидкість зміни вказаних економічних показників виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції. Встановлено ефективність використання системного підходу в управлінні сільськогосподарськими підприємствами на основі порівняння двох варіантів господарювання підприємства - з регулюванням прибутку і без його регулювання. Елементи наукової новизни. Викладено особливості системного підходу до встановлення взаємозв’язку між економічними показниками господарювання, що характеризують систему управління сільськогосподарськими під-приємствами. Практична значущість. Запропоновано номограму господарської діяльності сільськогосподарського підприємства, яка дає змогу системно аналізувати зміну її економічних показників, здійснювати цілеспрямоване регулювання, суттєво підвищити ефективність прийняття управлінських рішень. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: управління, сільськогосподарські підприємства, система, економічні показники, методи, системний підхід, ефективність

Список використаних джерел

 1. Анісімова Л. Удосконалення системи управління організацією / Л. Анісімова, Н. Боклан // Вісн. Київського нац. уні-ту імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2007. - С. 35-37. - (Економіка ; Вип. 93).
 2. Викторов Н. И. Системный подход к повышению эффективности производства. / Н. И. Викторов, В.И. Подлесных. - Ленинград, 1988. - 136 с.
 3. Герман И. М. Системный подход в управлении экономикой / И. М. Герман, Н. С. Шухов. - Саратов, 1991. - 134 с.
 4. Грищенко І. М. Системний підхід до проблем управління посередницькими організаціями : економіка та управління підприємствами / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки / Національна академія управління. - К., 2007. - № 11. - С. 46-53.
 5. Захарчин Г. М. Системний підхід до конкурентоспроможності / Г. М. Захарчин, О. В. Юринець // Вісн. нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2011. - № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 133-138.
 6. Золотарьов В. Системний підхід до управління якістю - фундамент перспективного розвитку підприємства / В. Золотарьов // Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України. - 2002. - № 1. - С. 57-61.
 7. Лазаренко Д. О. Системний підхід до створення інформаційної інфраструктури на підприємстві / Д. О. Лазаренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналіт. бюл. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. - 2013. - № 1. - С. 7-9.
 8. Мильнер Б. З. Системный подход к организации управления / Б. З. Мильнер и др. - М., 1983. - 224 с.
 9. Номограма [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Номограма.
 10. Осипов В. Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства / В. Осипов // Економіка України : наук. журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. - К., 2011. - № 12 (601). - С. 15-21
 11. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік / Стат. бюл.: відповід. за вип. О. М. Прокопенко. - Державна служба статистики України. - К., 2013. - 88 с.
 12. Павлик В. П. Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / В. П. Павлик // Економіка АПК. - 2017. - № 10. - С. 64-69.
 13. Павлик В. П. Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / В. П. Павлик // Економіка АПК. - 2017. - № 8. - С. 65-69.
 14. Павлик В. П. Контроль господарювання у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами / В. П. Павлик // Економіка АПК. - 2017. - № 5. - С. 73-77.
 15. Павлик В. П. Методи управління сільськогосподарським підприємством : моногр. / В. П. Павлик - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 156 с.
 16. Павлик В. П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами / В. П. Павлик // Економіка АПК. - 2016. - № 4. - С. 81-88.
 17. Павлик В. П. Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств / В. П. Павлик // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 58-64.
 18. Панфилов А. С. Системный подход в организации управления предприятием / А. С. Панфилов. - М., 1989. - 62 с.
 19. Системний підхід [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Системний_підхід.
 20. Системний підхід // Українська радянська енциклопедія : у 12-ти т. / гол. Ред. М.П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. - 2-ге вид. - К. : Головна редакція УРЕ, 1974-1985 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://leksika.com.ua/16540302/ure/sistemniy_pidhid.
 21. Ціпуринда В. С. Системний підхід до підвищення ефективності підприємства / В. С. Ціпуринда // Вісн. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практ. зб. / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2004. - № 3. - С. 101-108.
 22. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности / Э. Г. Юдин. - М., 1978. - 392 с.
 23. Юшкевич О. Системний підхід до дослідження розвитку підприємства / О. Юшкевич // Вісн. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - С. 46-49 (Економіка; Вип. 143).
 24. Anthony R. N. Management control systems / Robert N. Anthony, V. Govindarajan. - 11th ed. - Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. - 12, 851 p.
 25. Blank L. Engineering economy / Leland Blank, Anthony Tarquin. - 6th ed. - Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. - 19,770 p.
 26. Esprit CIM : Design, engineering, management and control of production systems / Ed. B. Hirsch, M. Actis-Dato. - Amsterdam a. o. : Elsevier science publishers, 1991. - VIII, 263 p.
 27. Kefner Charles The rational manager: a systematic approach to problem solving and decision making / Kefner Charles, Tregoe Benjamin. - New York, 1965. - 275 с.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_66_73.pdf