ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2:631.1
Сторінка молодого науковця

Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств / Авраменко Ю.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 84

Мета статті - дослідження сутності інвестицій, інвестиційних ресурсів та інвестиційної діяльності фермерських господарств. Методика дослідження. Використано методи: монографічний, статистичний, логічного порівняння, графічний. Результати дослідження: Обгрунтовано вплив інвестиційної діяльності як інструменту формування й підвищення конкурентоспроможності, висвітлено особливості становлення інвестиційної діяльності вітчизняних фермерських господарств як організаційно-правової форми українського сільськогосподарського підприємництва, наведено статистичні дані щодо сучасної фінансової державної підтримки фермерських господарств як найбільшої групи вітчизняних сільгосппідприємств, виявлено залежність конкурентоспроможності фермерських господарств та її підвищення від їх інвестиційної діяльності, запропоновано механізм забезпечення інвестиційної діяльності фермерства, проаналізовано іноземний досвід інституційно-методологічної підтримки інвестиційної діяльності розвитку й підвищення конкурентоспроможності фермерства як головного виробника якісної продукції харчування. Елементи наукової новизни. Новаторським є адаптування особливостей фермерського господарства до можливостей запровадження ними інвестиційної діяльності як інструменту формування та підвищення їх конкурентоспроможності у ринковому конкурентному середовищі сільськогосподарських товаровиробників. Практична значущість. Як практичний висновок відзначено необхідність державної підтримки стосовно методологічного й інституційного забезпечення інвестиційної діяльності фермерства як сімейної форми ведення аграрного підприємництва. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: конкурентоспроможність, фермерське господарство, інвестиційна діяльність як інструмент, формування та підвищення конкурентоспроможності фермерського господарства, фінансова державна підтримка українських фермерів

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.rada.gov.ua.
 2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підруч. - 2-ге вид., доп. і перероб / В. Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
 4. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб. - 2-ге вид. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
 5. Інформація Казначейства щодо сум бюджетної дотації / Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/293962.html.
 6. Кісіль М. І. «2017 року обсяг капітальних інвестицій у сільське господарство досягне 70 млрд грн» / М. І. Кісіль // Національний Науковий Центр «Інститут аграрної економіки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/2187-2017-roku-obsyah-kapitalnykh-investytsiy-u-silske-hospodarstvo-dosyahne-70-mlrd-hrn-mykola-kisil.html.
 7. Купити мінітрактор / Електронне видання «Фермеру України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fermeru.com.ua/tehnika/machinery/99-kupyty-mini-traktor-vybyraiemo-shcho-proponuiut-na-rynku.
 8. Лещинський В. П. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності / В. П. Лещинський // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. - Вип. 3 (54). - 244 с.
 9. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Т. В. Майорова]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.
 10. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність: моногр. / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.]; за ред. О. Г. Шпикуляка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. - 204 с.
 11. Akrani G. (2011), “What is Investment? Meaning and Types of Investment“ / Kalyan city life [Online], available at: http://kalyan-city.blogspot.com/2011/06/what-is-investment-meaning-and-types-of.html (Accessed 22 November 2017).
 12. AgFunder (2017), AgTech Funding report: year in review 2016, [Online], available at: https://research.agfunder.com/2016/AgFunder-Agtech-Investing-Report-2016.pdf (Accessed 6 December 2017).
 13. Cambridge dictionary (2017), “Meaning of “investment” in the English Dictionary“ [Online], available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investment (Accessed 23 November 2017).
 14. Cowan T. (2017), “An Overview of USDA Rural Development Programs“, Congressional Research Service, [Online], available at: http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/RL31837.pdf (Accessed 22 November 2017)
 15. European Commission (2015), Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for the German Land Bavaria, [Online], available at: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/de/factsheet-bavaria_en.pdf (Accessed 6 December 2017)
 16. Government UK (2017), “Rural Development Programme for England“ [Online], available at: https://www.gov.uk/rural-development-programme-for-england (Accessed 27 Оctober 2017).
 17. European Commission - Directorate-General for Agriculture and Rural Development - Unit E.4 (2014), Investment Support under Rural Development Policy. Final Report. Brussels, The European Union.
 18. McElwe, G. and Bosworth, G. (2010), “Exploring the strategic skills of farmers across a typology of farm diversification approaches”, Journal of farm management vol.13, no. 12, pp. 819-836.
 19. McElwee, G. (2005), “Developing entrepreneurial skills of farmers” University of Lincoln, [Online], available at: http://www.esofarmers.org/fileadmin/esofarmers/documents/ESoFliteraturereview_000.pdf (Accessed 23 November 2017).
 20. Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (2015), “Programme de réseau rural national 2014-2020”, France.
 21. United Nations conference on trade and development (2004), “Key terms and concepts in International Investment Agreements: a glossary“, [Online], available at: http://www.sice.oas.org/Glossaries_e.asp (Accessed 23 November 2017).
Читати статтю: eapk_2018_01_p_84_92.pdf