ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 666.791
Сторінка молодого науковця

Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні / Гіренко Ю.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 92

Мета статті - проаналізувати сучасний стан інвестиційного забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні та визначити його прогнозні параметри при запровадженні запропонованої системи заходів. Методика дослідження. У процесі дослідження було використано методи: аналізу - для визначення основних чинників, що впливають на стан інвестиційного забезпечення модернізації хмелепідприємств; синтезу - для з’ясування взаємозв’язків між чинниками внутрішнього і зовнішнього середовища підприємств; моделювання - для формування сценаріїв розвитку процесу інвестування; екстраполяції та розрахунково-конструктивний - для визначення прогнозних параметрів інвестиційного забезпечення; графічний - для наочності зображення одержаних результатів; абстрактно - логічний - для узагальнення результатів дослідження й формування висновків. Результати дослідження. Проаналізувавши сучасний стан інвестиційного забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні та визначивши ключові фактори, які на нього впливають, розроблено систему заходів щодо поліпшення процесу інвестування вітчизняних хмелярів. Побудову прогнозних параметрів інвестування модер-нізації хмелепідприємств здійснювали за стратегічними цілями в трьох площинах: оптимістичній, песимістичній і реалістичній. Елементи наукової новизни. Одержали подальший розвиток методичні аспекти аналізу та прогнозування інвестиційного забезпечення модернізації хмелярських підприємств, що ґрунтуються на класичній методиці дослідження поведінки суб’єктів господарювання. Практична значущість. Полягає у формуванні системи заходів щодо поліпшення інвестиційного забезпечення хмелярських підприємств в Україні для активізації й посилення розвитку процесу модернізації останніх. Табл.: 6. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: підприємство, виробничі ресурси, інвестиційне забезпечення, модернізація, вирощування хмелю

Список використаних джерел

 1. Гіренко Ю. О. Ефективність виробництва хмелю в Україні / Ю. О. Гіренко // Економіка АПК. - 2017. - № 2. - С. 83-88.
 2. Демчук Н. І. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств / Н. І. Демчук // Агросвіт - 2016 - №24. - С. 21-26.
 3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р № 1560-XII (зі змінами). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 4. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р № 40-IV (зі змінами). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Кісіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кісіль [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_2_4/18-4-32.pdf.
 6. Савченко Ю. І. Оцінка економічності розвитку хмелярства / Ю. І. Савченко, Т. Ю. Приймачук, Т. Ю. Сітнікова // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 56-59.
 7. Тринько Р. І. Діагностика інвестиційних процесів в аграрній сфері: теорія, методика, практика: моногр. / Р. І. Тринько, Н. І. Біляк. - Львів, 2006. - 230 с.
 8. Хміль потрібно не саджати, а вирощувати. [Електронний ресурс] // Аграрний тиждень. Україна. - Режим доступу: http://a7d.com.ua.
 9. Anon A. Hopfen - Rundschau / A. Anon // Wolncach. -1991. -T. 42. -№ 3. - P. 28-31.
 10. Sugier D. // Evaluation of the macro - element nutritional state of hops on the basis of the chemical analyses of leaves and soil / D. Sugier, C. Szewczuk // Lublin, 2002. - University of Agrikulture. - P. 87-96.
 11. Kettner, L. Hallertauer Hopfenbau / L. Kettner.-Mainburbug,1976. - P. 67.
 12. Kohlmann, H. Der Hopfen / H. Kohlmann, A. Kastner // Wolnzach. 1975. - P. 14.
 13. Лупенко Ю.О. Інвестування розвитку сільського господарства / Ю.О. Лупенко, Є.І. Лупенко // Економіка АПК. - 2008. - № 12. - С. 59-62.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_92_99.pdf