ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322.631.1(477)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна привабливість сільського господарства Закарпаття / Спаський Г.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 30

Мета статті - розгляд можливостей сприянню інвестиційним процесам та інвестиційному клімату на обласному рівні. Методи дослідження. Використано розрахунково-аналітичні методи оцінки рівня розвитку регіону та досвіду його інвестиційної діяльності. Результати дослідження. Аналіз досвіду інвестиційної діяльності свідчить про найбільший інтерес зовнішніх інвесторів до тих країн і регіонів, де відчутна активність місцевих інвесторів. На Закарпатті налічується незначна кількість сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями, що становить лише 1,5% від їх загальної чисельності. Проблемним залишається питання розподілу іноземних інвестиційних ресурсів в області, яке характеризується значною нерівномірністю. Елементи наукової новизни. Визначено, що в залученні інвестицій в регіони України важливу роль має відігравати політика сприяння на регіональному рівні, що є виявом політичної волі та здійсненням реальних заходів представниками місцевих органів влади в підтримці інтересів інвестора, місцевих переваг в інфраструктурному забезпеченні інвестиційних процесів - фінансової, технологічної, інформаційної тощо. Практична значущість. У Європі помітне зацікавлення новими ринками, зокрема економіками країн, що розвиваються, з огляду на їхню перспективність. Вирішальними умовами прийняття рішень інвестори розглядають економічну свободу суб'єктів ринку, прозорість умов господарської діяльності. В Україні політика сприяння інвестиційним процесам ще не досягла належного рівня, зокрема обмежені можливості органів місцевого самоврядування. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, типізація регіонів, інвестиційні процеси, сприятливий інвестиційний клімат, економічний розвиток регіону, інвестиції в сільське господарство, прямі іноземні інвестиції

Список використаних джерел

 1. Інвестологія: наука про інвестування. Бланк І. О. та ін. Київ : Атіка, 2001. 264 с.
 2. Вініченко І. І. Інвестиційна привабливість аграрного виробництва регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 10. С. 3-5.
 3. Гітман Л.Дж. Основи інвестування / пер. з англ. Л. Дж. Гітман, М. Д. Джонк. Москва : Діло, 1997. 1008 с.
 4. Кареба М. І. Стан, проблеми та основні напрями активізації інвестиційної діяльності у сільському господарстві. Економіка АПК. 2008. № 7. С. 79.
 5. Кузьмін О. Є., Комарницький І. М. Нова парадигма оцінки інвестиційної привабливості регіонів: від конкретного до загального. Регіональна економіка. 2002. № 4. С. 36-43.
 6. Ланченко Є. О. Іноземні інвестиції у сільському господарстві України: проблеми та перспективи. Аграрна наука і освіта. 2006. Вип. 1-2. Т. 7. С. 114-120.
 7. Мозиас П. С. Прямые иностранные инвестиции: современные тенденции. Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 1. С. 71.
 8. Орликовський М. О. Оцінка інвестиційної привабливості аграрного виробництва регіону. Економіка АПК. 2007. № 1. С. 94-98.
 9. Панорама інвестиційної привабливості АПК України / [М. І. Кісіль, Т. В. Мацибора, С. П. Іващук та ін.] ; пер. з англ. Мелколм Андервуд. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 122 с.
 10. Прямі іноземні інвестиції в Україну на 1 січня 2016 р. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 11. Статистичний щорічник Закарпатської області за 2016 рік. Ужгород : Головне управління статистики у Закарпатській області. 2017. 546 с.
 12. Статистичний щорічник України за 2016 рік. Київ : Держстат України. 2017. 660 с.
 13. Харламова Г. О. Вплив інвестицій на економічне зростання. Фінанси України. 2005. № 3. С. 57-64.
 14. Шаповалов О. В. Роль місцевої влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні. Фінанси України. 2004. № 7. С. 68-74.
 15. Україна на роздоріжжі: Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / за ред. А. Зіденберга і Л. Хоффмана. Київ : Фенікс. 1998. 477 с.
 16. Bandelj N. (2002). Creation of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe Princeton University, Wallace Hall, NJ.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_30_39.pdf