ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:331.101.3
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства / Чикуркова А.Д. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 49

Мета статті - визначити методичні засади оцінювання стратегії управління персоналом, застосування системи її критеріїв і показників. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний, аналізу, синтезу, наукової абстракції (при уточненні категоріально-понятійного апарату дослідження); системного аналізу (теоретичні та методологічні узагальнення, визначення критеріїв, показників та рівнів оцінювання стратегії управління персоналом підприємства). Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність оцінювання стратегії управління персоналом на зовнішньому і внутрішньому рівнях підприємства. Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення стратегії управління персоналом, обґрунтовано систему критеріїв і показників її оцінювання в аграрних підприємствах. Враховані вимоги стратегічного управління персоналом щодо формування агрегованої бази компетенцій, яка має відповідати потребам підприємства в персоналі визначених професійно-кваліфікаційних і особистісних характеристик. Елементи наукової новизни. Запропоновано порядок оцінювання стратегії управління персоналом на зовнішньому і внутрішньому рівнях підприємства при диференціюванні критеріїв оцінювання на суб’єктивні і об’єктивні, а показники на прямі та непрямі (опосередковані). Практична значущість. Запропонована класифікація критеріїв і показників оцінки стратегії управління персоналом підприємства дає змогу комплексно оцінити її на зовнішньому і внутрішньому рівнях підприємства, а отримані результати є важливим джерелом інформації для прийняття рішень щодо стратегічного управління персоналом і підприємством в цілому. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: стратегія, управління, критерій, економічна ефективність, персонал

Список використаних джерел

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Спб. : Питер, 1999. 416 с.
 2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. Спб. : Питер, 1999. 314 с.
 3. Карлофф Б. Деловая стратегия / пер. с англ. под научн. ред. В. Припискова. Москва : Экономика, 1991. 239 с.
 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва : Дело, 2004. 799 с.
 5. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / пер. с англ. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. Москва : Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998. 685 с.
 6. Чикуркова А. Д. Стратегія управління персоналом в аграрному секторі економіки : монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2010. 428 с.
 7. Стивенсон В. Дж. Управление производством. Москва : Бином, 1998. 360 с.
 8. Quinn J.B. Managing Strategic Change. Sloan Management Review. 1981. Fall. Р. 7-21.
 9. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2005. 370 с.
 10. Смирнов Б. М. Кадровые нововведения в системе управления персоналом. Москва : ГАУ, 1996. 235 с.
 11. Чикуркова А. Д. Система стратегічного управління персоналом суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки : монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. 465 с.
 12. Шпикуляк О. Г. Менеджмент і здійснення кадрової політики аграрного підприємства. Економіка АПК. 2004. № 12. С. 132-136.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_49_55.pdf