ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Моделювання соціально-економічних відносин у процесі наукових досліджень / Лупенко Ю.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 5

Мета статті - висвітлити основні результати наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за 2017 р. щодо теоретичного обґрунтування та практичного втілення ключових моделей розвитку соціально-економічних відносин у галузі з урахуванням сучасних викликів. Методика дослідження. Загальнонаукові методи: діалектичний - для аналізу наукових праць, абстрактно-логічний підхід - при узагальненні результатів дослідження та формулюванні висновків, емпіричний - для оцінки сучасного стану й розвитку об’єкта дослідження, використано також метод факторного аналізу, прогнозування економічного моделювання. Результати дослідження. Здійснено теоретико-методичне обґрунтування та запропоновано підходи до оцінки ефективності впровадження комплексу соціально-економічних моделей розвитку аграрного сектору економіки, зокрема: парадигми стратегічного бачення аграрного устрою; алгоритму формування перспективної моделі розвитку сільських територій з опрацюванням інструментарію оцінки наслідків цього процесу на основі визначення рівня економічної безпеки сільських територій; прогнозної моделі виробництва сільськогосподарської продукції та його ефективності; моделі просторового розміщення сільськогосподарського виробництва на основі рейтингової оцінки аграрного розвитку регіонів; перспективної моделі запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення на основі науково обґрунтованої селозберігаючої парадигми сільського розвитку; моделі функціонування цінового механізму на сільськогосподарську продукцію та концептуальної моделі оподаткування сільськогосподарських товаровиробників; моделі регіональної дорожньої інвестиційної карти для забезпечення інвестиційного розвитку адміністративних районів. Елементи наукової новизни. Сформовано систему організаційно-економічних моделей, реалізація яких забезпечить збалансований розвиток вітчизняного сільськогосподарського виробництва та сільських територій, передусім завдяки синергетичному ефекту прогресивних змін за більшістю ключових напрямів цього розвитку. Практична значущість. Реалізація сформованих систем організаційно-економічних моделей сприятиме прискоренню економічного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій країни, результативному формуванню конкурентоспроможного інноваційно спрямованого аграрного виробництва, стабільного експортного потенціалу й стабільної продовольчої безпеки нації, вирішенню соціальних проблем села. Рис.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: аграрний сектор, моделі економічних відносин, соціально-економічні та правові відносини, конкурентоспроможність економіки сільських територій, виробничий та трудовий потенціал галузі

Список використаних джерел

 1. Аграрний устрій України: наукове видання ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 72 с.
 2. Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні, очікуване у 2017 році / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 30 с.
 3. Методичні рекомендації з організації молочарських обслуговуючих кооперативів / М. В. Гладій, Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 84 с.
 4. Переглянута стратегічна рамкова програма ФАО. URL: http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015r.pdf.
 5. Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, очікуване у 2017 році (червень 2017 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 31 с.
 6. Прогноз собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України на 2017 рік: методика і розрахунки (листопад 2017 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 68 с.
 7. Результати опитування щодо моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні / Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В., Шпичак О. М., Юрченко І. В., Матвієнко А. П. та ін. Київ : ННЦ ІАЕ , 2018. 52 с.
 8. Рекомендації з розроблення Дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району / за ред. Я. М. Гадзала, П. Т. Саблука. Київ : Аграр. наука, 2017. 148 с.
 9. Розвиток малих форм аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року». Уряд. кур’єр. 21 листопада 2013 року. № 215.
 11. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка] ; 2-е вид., переробл. і допов. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 218 с.
 12. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / [за ред. академіків НААН Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука, Ю. О. Лупенка]. Київ : Аграр.наука, 2016. 216 с.
 13. Тенденції та перспективи розвитку особистих селянських господарств / Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11-19.
 14. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення / Шпичак О. М., Боднар О. В., Шпичак О. О. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 15. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017 / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Sustainable development COALS. 2017. 174 c.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_5_13.pdf