ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2:339.923:63(477)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Науково-організаційні засади удосконалення стратегії розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції / Тимошенко М.М., Соколова А.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 55

Мета статті - обґрунтувати науково-організаційні засади удосконалення стратегії соціально-економічного роз-витку сільських територій в умовах євроінтеграції на прикладі Волинської області. Методика дослідження. Використано методи: абстрактно-логічний, зокрема прийоми індукції та дедукції, аналогії та зіставлення; теоретичного узагальнення й аналізу і синтезу; економіко-статистичний. Результати дослідження. Розкрито науково-організаційні та практичні засади удосконалення стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції на прикладі Волинської області. Встановлено, що ознаками впровадження європейської моделі розвитку у теорії та практиці сільського розвитку регіону повинні стати цілеспрямовані зміни найважливіших ендогенних факторів (економічних, екологічних, демографічних, соціальних, культурних, побутових, інституціональних та ін.), що визначають рівень прогресу на сільських територіях і сприяють формуванню та розвитку їх економічних можливостей, консолідації сільських громад на основі самоорганізації й самоврядування; зростанню добробуту населення. Елементи наукової новизни. Розробленно та обґрунтувано напрями розширення стратегічних орієнтирів розвитку Волині для забезпечення динамічного зростання і досягнення зрівноваженого, збалансованого сільського розвитку регіону, зменшення природно-економічних асиметрій у забезпеченні його стійкості. Встановлено, що одним із напрямів розвитку сільського господарства та сільських територій у Волинській області є прийняття європейської моделі як перспективної форми виробництва сільськогосподарської продукції й організації життя селян. Практична значущість. Отримані результати сприятимуть розробці ефективних стратегій і програм соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад та покликані забезпечити формування й реалізацію економічного потенціалу досліджуваного регіону в умовах євроінтеграції та децентралізації управління. Табл.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: сільські території, євроінтеграція, сільський розвиток, соціально-економічні проблеми, стратегія, децентралізація

Список використаних джерел

 1. Аграрний комплекс Волині : екон. доповідь ; заг. ред. В. Ю. Науменка. Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2016. 40 с.
 2. Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. 65 с.
 3. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція : проблеми адаптації аграрного сектора економіки : монографія. Житомир : ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. 384 с.
 4. Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки, затверд-жена рішенням Волинської обласної ради від 10.03.2016 р. № 3/23. URL : http://agrovolyn.com/program.php?news=739.
 5. Малік М. Й., Хвесик М. А. Сталий розвиток сільських територій на засадах раціонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 5. С. 3-12.
 6. Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : монографія. Одеса : Астропринт, 2006. 360 с.
 7. Програма ЄІС транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 (PL-BY-UA). URL : http://www.pl-by-ua.eu/ua5.
 8. Попова О. Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 89-96.
 9. Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року. URL : http://volynrada.gov.ua/projects/pro-strategiyu-/ rozvitku-volinskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku.
 10. Ansoff, I. & Antoniou, P. (2006). The Secrets of Strategic Management: The Ansoffian Approach. Charleston: Book Surge, LLC.
 11. Drucker, P. (1990). Managing the Nonprofit Organization: Practices and Principles. New York: Harper Collins.
 12. European Commission (2011). Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). COM (2011) 627 final/2. Brussels.143 p.
 13. Porter, M. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review, (1), 79-93.
 14. Thompson, A., & Strickland. A. (2001). Strategic Management: Concepts and Cases. Boston, Mass: McGraw-hill/Irvin.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_55_63.pdf