ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 347.77.028:631.526.32:339.13.001.25 (477)
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Досвід комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності / Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 77

Мета статті - розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо розв’язання проблеми комерційного обігу насіння і садивного матеріалу та виплат за використання інтелектуальної власності у світі та Україні. Методика дослідження. Використано методи: статистично-економічний, розрахунковий, порівняльного аналізу, графічний. Результати дослідження. На підставі аналізу стану й перспектив розвитку насінництва в Україні запропоновано напрями удосконалення комерційного обігу насіння і садивного матеріалу та виплат за використання інтелектуальної власності. Окреслено перспективні шляхи прискорення розвитку організації ринку насіння і садивного матеріалу України. Викладено бачення автора досвіду використання кондиційного та некондиційного насіннєвого матеріалу країнами Європейського Союзу та Канади. Елементи наукової новизни. Розроблено пропозиції щодо комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності. Практична значущість. Розв’язання зазначених проблем дасть змогу налагодити міжнародну співпрацю України у сфері охорони прав на сорти рослин і комерційного обігу насіння й садивного матеріалу. Рис.: 3. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: сорт рослин, насіння і садивний матеріал, захист прав селекціонерів, патент, інтелектуальна власність

Список використаних джерел

 1. Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку : Закон України від 15.02.2011 № 3019. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3019-17.
 2. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 17.01.2002 № 2986 / ВР України. Відом. Верхов. Ради України (ВВР). 2002. № 23. Ст. 163.
 3. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» : Закон України від 02.10.2012 № 5397-VI. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5397-17.
 4. Tadeusz Oleksiak. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie / Rynek nasienny wpanstwach Unii // Nauka. Doradztvo. Praktyka / Wies gulra Warszawa: Lipiec-wrzesien, 2013. - 3 (176).
 5. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» : Закон України від 08.12.2015 № 864-VIІІ. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/864-19/paran241#n241.
 6. Gatunki, których odmiany wpisane są do krajowego rejestru (KR). - Centralny ośrodek badania odmian roślin uprawnych. URL: http://www.coboru.pl/polska/Rejestr/ gat_w_rej.aspx.
 7. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / Захарчук О. В., Кісіль М. І., Кропивко В. С. та ін.; за ред. О. В. Захарчука, М. І. Кісіля. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 92 с.
 8. Захарчук О. В. Економіка насінництва. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 272 с.
 9. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. Washington : World Bank Group, 2015. 158 p.
 10. Захарчук О. В. Оцінка вартості сорту рослин як об’єкта інтелектуальної власності. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 86-93.
 11. Захарчук О. В. Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 39-43.
 12. Agence canadienne d'inspection des aliments. URL: http://www.inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317.
 13. Société Coopérative d'Intérêt Agricole des Sélectionneurs Obtenteurs de Variétés Végétales. URL: https://www.sicasov.com/info/pages/internet/fr/index.html.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_77_84.pdf