ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436:005.95/096(477.53)
Сторінка молодого науковця

Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва / Маслак М.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 106

Мета статті - науково обґрунтувати теоретико-методологічні засади змісту й сутності кадрової політики, визначити її місце і роль у виробництві в сучасних ринкових умовах господарювання, оцінити регіональні особливості її розвитку та визначення основних шляхів виходу з кризового становища. Методика дослідження. Використано такі методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків), статистичних групувань (визначення зайнятості населення Полтавської області за видами економічної діяльності), монографічний (визначення наукових підходів до поняття ,,кадрова політика”). Результати дослідження. Проведено оцінку регіональних особливостей розвитку кадрової політики, визначено основні шляхи виходу з кризового становища підприємств агропромислового виробництва. Досліджено наукові підходи до визначення поняття ,,кадрова політика”. Розглянуто регіональний аспект демографічної ситуації у сільській місцевості, а саме: чисельність та зайнятість населення Полтавської області за видами економічної діяльності. Визначено основні принципи системи управління персоналом в агропромисловому виробництві. Доведено, що при формуванні кадрового персоналу в аграрній сфері економіки важливу роль відіграє висококваліфікований і професійно підготовлений кадровий персонал. Елементи наукової новизни. Уточнено та доповнено теоретико-методологічні засади змісту й сутності кадрової політики, визначення її місця та ролі в агропромисловому виробництві у сучасних ринкових умовах господарювання. Оцінено регіональні особливості розвитку кадрової політики для визначення основних шляхів виходу з кризового стану. Обгрунтовано, що поняття «кадрова політика» охоплює різні напрями, має різні цілі, пріоритети, розглядається з різних позицій та використовується на всіх рівнях управлінської структури. Практична значущість. Кадрова політика повинна забезпечувати всі виробничі й функціональні підсистеми необхідними працівниками певної кваліфікації в потрібній кількості. Ефективна кадрова робота повинна включати такі аспекти: навчання, атестації, організацію праці, робочого місця, адаптацію нових співробітників, мотивацію вже працюючих, обов’язкову наявність кадрового резерву та ін. Основні принципи системи управління персоналом мають бути узгоджені з кадровою політикою, стратегічними планами, які враховують весь арсенал наукового надбання, що визначає можливості координації людської діяльності та її ефективного регулювання для підвищення конкурентоспроможності організацій. Табл.: 4. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: кадри, політика, кадрова політика, управління персоналом, політика організації, населення, демографічна ситуація, зайнятість населення

Список використаних джерел

 1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Київ. 2011. URL: http://www.twirpx.com/file/544700/. (дата звернення 10.11.2017).
 2. Bell D. The Third Technological Revolution & Its Possible Socio-Economic Consequences. Tokyo. 1990. 347 p.
 3. Виноградський М. Д. Управління персоналом: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 504 с.
 4. Garavan Thomas N, Costine Pat, and Heraty Noreen. Training and Development: Concepts, Attitudes, and Issues. Training and Development in Ireland. Cengage Learning EMEA. 1995.
 5. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 728 с.
 6. Ковбасюк Ю. В., Ващенко К. О., Сурмін Ю. П. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Київ: НАДУ, 2012. 72 с.
 7. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: навч. посіб. Київ: Кондор, 2003. 296 с.
 8. Малік М.Й., Шпикуляк О. Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект. Київ: ННЦ ,,Інститут аграрної економіки”, 2005. 368 с.
 9. Оболенський О. Ю. Державна служба: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 344 с.
 10. Статистичний щорічник Полтавської області за 2016 рік / за ред. Л. В. Калашник. Київ: Держстат, 2017. 360 с.
 11. Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Полтава, 2014. 131 с.
 12. Тлумачний словник української мови: Понад 12500 статей (близько 40000 слів) / за ред. В. С. Калашника. Харків: Прапор, 2002. 992 с.
 13. Томілін О. О. Напрями удосконалення системи підготовки кадрів для аграрного сектору економіки. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка/Ужгород: Видавництво УжНУ ,,Говерла”, 2012. Вип. 2 (36). С. 200-204.
 14. Томілін О. О. Регулювання міжгалузевих відносин у сільському господарстві: монографія. Київ: ННЦ ,,ІАЕ”, 2014. 320 с.
 15. Tracey W. R. The Human Resources Glossary: The complete Desk Reference for Hr. Executives, Managers and Practitioners. Boca Raton, Fla. : Saint Lucie Pr., 2004. 824 p. URL: http://humanresources.about.com/od/glosseryh/f/what_hr.html.
 16. Україна у цифрах 2016 / за ред. І. Є Вернер. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 240 с.
 17. Хентце Й. Теория управления кадрами в рыночной экономике / Хейнтце Й.; пер. с нем. Г. А. Рахманина. М.: Международные отношения, 1997. - 644 с.
 18. Хміль Ф. І. Управління персоналом: підр. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2006. 488 с.
 19. Schultz T. Investment in Human Capital. Englewood Cliffs. 2004. P. 126.
 20. Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: моногр. Київ: МАУП, 2000. 576 с.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_106_112.pdf