ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 378.147:338.43(477)
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України / Шебанін В.С. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 13

Мета статті - розкрити сутність і значення дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців з урахуванням досвіду його впровадження у Миколаївському національному аграрному університеті. Методика дослідження. Методи: гносеологічний, системний підхід, порівняльного аналізу, індуктивний та дедуктивний підхід. Результати дослідження. Розкрито сутність і значення дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців. Висвітлено особливості запровадження дуального навчання у Миколаївському національному аграрному університеті. Показано, що впровадження дуальної форми здобуття освіти у є запорукою підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Обґрунтовано, що дуальна форма здобуття освіти передбачає використання найновіших наукових досягнень, інноваційних розробок і технологій не лише університетської науки і виробництва, а й досягнень академічної науки. Найбільш вдалою організаційною формою співпраці визначено Навчально-науково-виробничий консорціум аграрних закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та виробничих підприємств України. Доведено, що впровадження елементів дуального навчання реально підвищує рівень практичної підготовки здобувачів вищої освіти, формує й розвиває у них фахові компетенції, сприяє процесу адаптації до професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Елементи наукової новизни. За результатами проведеного моніторингу регіонального ринку праці та запитів роботодавців визначено необхідність поступового приведення державного замовлення у закладах вищої освіти до потреб ринку праці у Миколаївській області й забезпечення підприємств аграрної сфери кваліфікованими фахівцями, досягнення стійкої динаміки і закріплення. Визначено коло основних завдань, вирішення яких дасть можливість забезпечити аграрний сектор економіки Миколаївської області компетентними кадрами, здатними організувати високопродуктивне, ефективне й ресурсоощадне виробництво в умовах інноваційного розвитку. Практична значущість. Обґрунтовано напрями розвитку кадрового потенціалу аграрного сектору економіки Миколаївської області. Доведено, що при розробленні навчальних планів і освітніх програм необхідно враховувати виробничо-орієнтовану підготовку фахівців за програмою дуальної форми здобуття освіти. Розроблено заходи з формування людського капіталу як стратегічного ресурсу економічного зростання аграрного сектору економіки Миколаївської області в контексті загальних пропозицій до Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2018-2020 рр. Визначено, що впровадження дуального навчання у підготовці фахівців є засобом професійної соціалізації сільської молоді, надаючи їй найкращі можливості для отримання престижної на ринку праці кваліфікації. Рис.: 2. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: дуальна форма здобуття освіти, агропромисловий комплекс, університет, інтеграція, соціалізація, професійна діяльність, консорціум, кадровий потенціал

Список використаних джерел

 1. Благініна С. З досвіду Німеччини: забезпечення якості освіти в минулому і в наш час. Вища школа. 2017. № 9. С. 87-99.
 2. Впровадження елементів дуальної освіти в систему вищої освіти в Україні. Маркетинг в Україні. 2016. № 6. С. 48-52.
 3. Jim Woodhill. Capacities for Intuitional Innovation: Complexity Perspective. IDS Bulletin. May 2010. V.41, N 3. P. 47-59.
 4. Гадзало Я. М. Про реформування аграрної науки на інноваційній основі. Економіка АПК. 2015. № 12. С. 5-12.
 5. Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/385-2014-%D0%BF.
 6. Дзвінчук Д., Петренко В. Україна на зламі: прогнози майбутнього вищої освіти й суспільства. Вища школа. 2017. № 3. С. 12-21.
 7. Druker P. F. Post-Capitalist Society. New-York : Harper Business, 1993. 232 p.
 8. Дуальна освіта для сільського господарства - німецький досвід та рекомендації для України. URL: http://www.agroosvita.com/.
 9. Іщенко Т. Д. Фахове навчання в системі безперервної аграрної освіти : навч. посіб. Київ : Аграрна освіта, 2000. 242 с.
 10. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1437-р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1437.
 11. Концепція розвитку Миколаївського національного аграрного університету на період 2016-2022 рр. Миколаїв : МНАУ, 2016. 44 с.
 12. Лилик С. Система дуальної освіти: чи можливий німецький досвід для України? Маркетинг в Україні. 2013. № 6. С. 44-50. URL : http//uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php.
 13. Міжнародний форум «Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні». Маркетинг в Україні. 2015. № 3. С. 54-59. URL : http: // uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php.
 14. Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини Маркетинг в Україні. 2016. № 6. С. 53-62.
 15. Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики. Вища школа. 2015. № 11-12. С.19-28.
 16. Офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України. URL : http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/30229.
 17. Постоян Т. Г. Дуальна система навчання в умовах галузевої кластеризації. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 2. С. 374-382.
 18. Проект Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. URL : https://mon.gov.ua.
 19. Резолюція конференції «Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти», 18-19 вересня 2014 р. Маркетинг в Україні. 2014. № 5. С. 67- 69. URL : http://uam.in.ua.
 20. Сіренко Н. М., Мельник О. І. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України : [монографія]. Миколаїв, 2016. 243 с.
 21. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р.
 22. Щербак Л. Досвід управління системою професійно-технічної освіти у Федеративній республіці Німеччині та його ефективність. URL : http:// www.inwent -vet.org.ua/pdf/ukr/.
 23. Хоменко М. П., Ткачук О. М. Стан і прогностичні тенденції розвитку аграрної освіти в умовах модернізації вищої освіти та сучасних вимог ринку праці. Проблеми освіти : наук. зб. Київ : Інститут інноваційних технологій й змісту освіти МОН України, 2007. Вип. 53. 132 с.
 24. Шебанін В. С. Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення. Економіст. 2012. № 2. C. 11-13.
 25. Шебанін В. С. Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 5-14.
 26. Шебанін В. С. Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 19-25.
 27. Шебанін В.С. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 94-98.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_13_23.pdf