ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 636.27.082:338.43
Економіка агропромислового виробництва

Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока / Кругляк О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 24

Мета статті - здійснити оцінку технологічного рівня вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності у племінних господарствах України та вплив цього чинника на ефективність ведення галузі. Методика дослідження. Дослідження проводились на даних форми №7-мол «Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід» за 2016 рік, що характеризують рівень розвитку племінної частини поголів’я корів семи спеціалізованих молочних і молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби у 271 племінних господарствах України, із використанням статистичних методів. Результати дослідження. Обґрунтовано висновок, що економічний потенціал молочного скотарства залежить від дотримання оптимальних параметрів інтенсивного вирощування, живої маси і віку телиць при першому осіменінні. Встановлено, що найвищий рівень молочної продуктивності корів-первісток (вище 8,0 тис. кг молока за 305 днів закінченої лактації) досягнуто в стадах, де середньодобовий приріст телиць у віковий період 0-12 місяців досяг рівня - 820-850 г. Доведено, що дотримання указаних параметрів є передумовою формування високопродуктивних молочних стад, в яких підвищення ефективності виробництва молока забезпечуватиметься скороченням непродуктивних витрат на утримання ремонтного молодняку і зростанням чистого доходу від реалізації більших обсягів молока. Елементи наукової новизни. Досліджено сучасний стан технологічного рівня вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності в племінних господарствах України та вплив даного фактору на ефективність ведення галузі. Встановлено, що у досліджуваних стадах показники росту та розвитку третини ремонтного молодняку не відповідають мінімальним вимогам затвердженого стандарту племінного молочного скотарства. Тому заходи щодо підвищення ефективності організації й управління технологічними процесами в умовах племінних господарств потребують детальнішого вивчення. Практична значущість. Реалізація заходів щодо інтенсивного вирощування племінних телиць дасть змогу зменшити непродуктивні витрати на утримання телиць в середньому на 4,8 тис. грн на 1 голову, рівень молочної продуктивності корів при цьому підвищується на 1101-1234 кг, що забезпечить 6011-6738 грн додаткових надходжень від реалізації молока. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: молочне скотарство, ефективність, порода, продуктивність, телиця, окупність

Список використаних джерел

 1. Ваттио М. Техническое руководство по производству молока. Воспроизводство и генетическая селекция / Международный институт по исследованию и развитию молочного животноводства им. Бабкока. Мадисон, 1996. 184 с.
 2. Гавриленко М. Вимоги до росту і розвитку племінних телиць. Пропозиція. 2001. №8. С. 80-81.
 3. Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2016 рік / ДП «Головний науково-виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН». URL: http:// http://animalbreedingcenter.org.ua/derjplemreestr (дата звернення: 18.10.2017).
 4. Зубець М. В., Сірацький Й. З., Данилків Я. Н. Вирощування ремонтних телиць. К.: Урожай, 1993. 136 с.
 5. Ілляшенко Г. Д. Зв’язок молочної продуктивності корів з живою масою і віком при першому осіменінні. Розведення і генетика тварин. Вип. 54. 2017. С. 45-50.
 6. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід; Інструкція з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м’ясному скотарстві. К.: «ППНВ», 2004. 76 с.
 7. Крупномасштабная селекция в животноводстве / Басовский Н. З., Буркат В. П., Власов В. И., Коваленко В. П.; под. ред. Н.З. Басовского. Киев: Україна, 1994. 376 с.
 8. Мельник Ю. Ф. Залежність продуктивності худоби української червоно-рябої молочної породи від спадкових і паратипових факторів: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут розведення і селекції тварин. Чубинське, 2000. 19 с.
 9. Мирский, Моше. Молочная промышленность Израиля. 2004. 56 с.
 10. Наукові основи агропромислового виробництва Чернігівської області / І. В. Гриник, А. Г. Бардаков, Ю. О. Бакун та ін. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2004. 344 с.
 11. Сірацький Й., Федорович Є. Правила вирощування високопродуктивного ремонтного молодняку. Пропозиція. 2000. № 7. С. 70-71.
 12. Шкурко Т. П. Продуктивне використання корів молочних порід: монографія. Дніпропетровськ: ІМА Пресс, 2009. 240 с.
 13. Dairy herd health & productivity service / Royal (Dick) School of Veterinary Studies Easter Bush Veterinary Centre. Roslin, Midlothian, UK. URL: https://www.ed.ac.uk/files/ imports/fileManager/Heifer%20rearing%20handout.pdf (дата звернення: 27.12.2017).
 14. Growing heifers - Readers’ Note. The benefits of good heifer management. URL: https://www.dpi.nsw.gov.au/ __data/assets/pdf_file/0005/162356/growing-heifers-2.pdf (дата звернення: 27.12.2017).
Читати статтю: eapk_2018_03_p_24_31.pdf