ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.153:330.3
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України / Петриченко О.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 31

Мета статті - встановити шляхи та етапи забезпечення розвитку молокопродуктового підкомплексу в умовах динамічних змін і ринкових трансформацій. Методика дослідження включає графічні методи для встановлення динаміки, аналізу й синтезу, визначення шляхів і встановлення етапів розвитку молочного скотарства в динаміці, індексний метод - для встановлення факторів впливу на розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу. Результати дослідження. Визначено періоди екстенсивного й інтенсивного розвитку молочного скотарства, станів рецесії й стагнації, етапи прогресивного й регресивного розвитку з окресленням перспектив інтенсифікації науково-технічного та інноваційного розвитку сировинної бази молокопродуктового підкомплексу. Елементи наукової новизни обґрунтовано на теоретичних положеннях розвитку економічних систем в умовах технологічних, соціально-економічних трансформацій та адаптаційних очікувань, кількісних й якісних змін у молочному скотарстві, визначенні шляхів і етапів у розвитку сировинної бази молокопродуктового підкомплексу. Практична значущість. Розглянуто теоретико-методичні положення слугують орієнтиром для переходу галузі молочного скотарства до вищого технологічного рівня, що в подальшому сприятиме прогресивному розвитку сировинної бази молокопродуктового підкомплексу. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: молокопродуктовий підкомплекс, молочне скотарство, динаміка, розвиток, прогрес, регрес, стагнація, рецесія

Список використаних джерел

  1. Аксьонова О. В. Формування сировинної бази у молокопродуктовій галузі: регіональний аспект. Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 1. С. 209-217.
  2. Бєлосвєт О. В., Лаврова Є. С. Фінансові інструменти підтримки молокопродуктового підкомплексу АПК: структура та перспективні напрями застосування. URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/17.pdf.
  3. Економічна енциклопедія : в 3-х т. : [редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. Київ : Академія, 2002. Т. 3. 952 с.
  4. Іванова Л. С. Організаційно-економічні засади виробництва молока в Україні. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 11 (106). С. 154-159.
  5. Петриченко О. А. Економічна сутність і змістовні характеристики категорії «розвиток». АгроІнКом. 2012. № 4-6. С. 79-83.
  6. Петриченко О. А. Теорія суспільно-економічного розвитку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 102 с.
  7. Петриченко О. А. Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 3 (19). С. 123-134.
  8. Сенів Р. В. Особливості використання маркетингу на ринку молока. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2014. Т. 16. № 3 (60), ч. 5. С. 200-209.
  9. Слатвінська Л. А. Організаційно-економічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу України. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL : http: //www.economy.nayka.com.ua.
  10. Слатвінська Л. А. Телеологічні орієнтири розвитку молокопродуктового підкомплексу. URL : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/5598.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_31_37.pdf